ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.020.20; 23.020.30                                                                                                                     Duben 2022

Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla

ČSN 07 8304

 

Gas cylinders – Operation rules

Bouteiles à gaz – Régles déxplotation

Gasflaschen – Betriebes Vorschrift

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 07 8304 z ledna 2011.


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

4......... Obecně............................................................................................................................................................................................ 13

4.1...... Třídění nádob podle použití......................................................................................................................................................... 13

5......... Obecné požadavky....................................................................................................................................................................... 13

5.1...... Používání nádob............................................................................................................................................................................ 13

6......... Technické požadavky................................................................................................................................................................... 14

6.1...... Plnírny – požadavky na stavbu................................................................................................................................................... 14

6.2...... Plnírny – požadavky na technologické zařízení...................................................................................................................... 16

6.3...... Plnírny – zkoušky potrubí a technologického zařízení........................................................................................................... 16

6.4...... Plnění nádob.................................................................................................................................................................................. 17

6.5...... Dovolené plnění a periodické zkoušení.................................................................................................................................... 18

6.6...... Zákaz plnění................................................................................................................................................................................... 18

7......... Zacházení s nádobami................................................................................................................................................................. 19

8......... Vyprazdňování nádob a tlakové stanice................................................................................................................................... 22

9......... Kontrola, údržba a opravy nádob............................................................................................................................................... 24

10....... Skladování nádob......................................................................................................................................................................... 24

11....... Doprava nádob.............................................................................................................................................................................. 27

12....... Obsluha, bezpečnost a ochrana zdraví při práci..................................................................................................................... 28

Příloha A (normativní) Podmínky pro upevnění nádob a značení prostorů, ve kterých jsou umístěny..................................... 29

A.1...... Způsob zabezpečení nádob proti pádu ve vztahu k bezpečným podmínkám provozu.................................................. 29

A.2...... Bezpečnostní tabulky, značení skladů a míst s nádobami.................................................................................................... 32

Příloha B (informativní) Nádoby na pracovištích, ve školských a vzdělávacích, výzkumných, vědeckých
a experimentálních zařízeních (laboratořích).......................................................................................................................... 36

Příloha C (informativní) Provozní požadavky na nádoby ve zdravotnických a veterinárních zařízeních................................. 39

 

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě byly provedeny tyto změny:

    aktualizace souvisících norem v předmluvě,

    aktualizace legislativních odkazů souvisících s obsluhou, bezpečností a ochranou zdraví při práci,

    úprava předmětu normy,

    úprava, doplnění a aktualizace citovaných dokumentů,

    úprava definic,

    úprava požadavků na plnění nádob,

    úprava požadavků na vyprazdňování nádob a tlakové stanice,

    úprava požadavků na skladování nádob,

    úprava požadavků na dopravu nádob,

    doplnění požadavků týkajících se nádob pro systémy stabilních hasicích zařízení,

    doplnění požadavků na umístění nádob na pracovištích,

    doplnění požadavků na umístění nádob v laboratořích a vzdělávacích zařízeních s laboratořemi,

    rozdělení laboratoří podle charakteru činnosti ve vztahu k používání nádob,

    doplnění provozních požadavků na nádoby pro laboratoře,

    doplnění provozních požadavků pro nádoby ve zdravotnických a veterinárních zařízeních.

Souvisící ČSN

ČSN 07 8305 Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu. Technická pravidla

ČSN 05 0601 Zváranie – Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov – Prevádzka

ČSN 05 0610 Zváranie – Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov

ČSN 07 8627 Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily s přírubou pro sudy na chlór. Rozměry

ČSN 25 7510 Úřední vyměřování a ověřování přepravních sudů

ČSN 38 6461 Kyslíkovody

ČSN 38 6479 Stavba a provoz acetylenovodů

ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní – Provozní požadavky

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN EN 751-2 (02 9285) Těsnicí materiály pro kovové závitové spoje přicházející do kontaktu s plyny první, druhé a třetí třídy a horkou vodou – Část 2: Netvrdnoucí těsnicí prostředky

ČSN EN 751-3 (02 9285) Těsnicí materiály pro kovové závitové spoje přicházející do kontaktu s plyny první, druhé a třetí třídy a horkou vodou – Část 3: Nespékané pásky z PTFE

ČSN EN 837-1 (25 7012) Měřidla tlaku – Část 1: Tlakoměry s pružnou trubicí – Rozměry, metrologie, požadavky a zkoušení

ČSN EN 837-3 (25 7012) Měřidla tlaku – Část 3: Membránové a krabicové tlakoměry – Rozměry, metrologie, požadavky a zkoušení

ČSN EN 849 (07 8606) Lahve na přepravu plynů – Ventily pro lahve – Technické podmínky a typové zkoušky

ČSN EN 1802 (07 8532) Lahve na přepravu plynů – Periodická kontrola a zkoušení bezešvých lahví z hliníkových slitin

ČSN EN 1919 (07 8322) Lahve na přepravu plynů – Lahve na zkapalněné plyny (kromě acetylenu a LPG) – Kontrola během plnění

ČSN EN 1920 (07 8323) Lahve na přepravu plynů – Lahve na stlačené plyny (kromě acetylenu) – Kontrola
během plnění

ČSN EN 1964-3 (07 8521) Lahve na přepravu plynů – Technické podmínky pro navrhování a konstrukci zno-
vuplnitelných bezešvých ocelových lahví na plyny s vodním objemem od 0,5 litru do 150 litrů včetně – Část 3: Bezešvé ocelové lahve vyrobené z korozivzdorných ocelí s hodnotami Rm nižšími než 1 100 MPa

ČSN EN 1968 (07 8534) Lahve na přepravu plynů – Periodická kontrola a zkoušení bezešvých ocelových lahví

ČSN EN 10028-7 (42 0937) Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 7: Korozivzdorné oceli

ČSN EN 12257 (07 8536) Lahve na přepravu plynů – Bezešvé, částečně ovinuté kompozitové lahve

ČSN EN 12245 (07 8535) Lahve na přepravu plynů – Plně ovinuté kompozitové lahve

ČSN EN 12862 (07 8527) Lahve na přepravu plynů – Technické podmínky pro výpočet a konstrukci znovuplnitelných svařovaných lahví na plyny z hliníkových slitin

ČSN EN 13096 (07 8326) Lahve na přepravu plynů – Podmínky plnění plynů do nádob – Jednotlivé složky plynů

ČSN EN 13099 (07 8327) Lahve na přepravu plynů – Podmínky plnění směsí plynů do nádob

ČSN EN 13293 (07 8523) Lahve na přepravu plynů – Technické podmínky pro navrhování a konstrukci znovuplnitelných bezešvých lahví na plyny z normalizačně žíhaných uhlíko-manganových ocelí s vodním objemem do 0,5 litru včetně pro stlačené, zkapalněné a pod tlakem rozpuštěné plyny a do 1 litru včetně pro oxid uhličitý

ČSN EN 13322-1 (07 8526) Lahve na přepravu plynů – Znovuplnitelné ocelové svařované lahve na plyny –
Návrh a konstrukce – Část 1: Uhlíkové oceli

ČSN EN 13322-2 (07 8526) Lahve na přepravu plynů – Znovuplnitelné ocelové svařované lahve na plyny –
Návrh a konstrukce – Část 2: Nerezavějící oceli

ČSN EN 13365 (07 8454) Lahve na přepravu plynů – Svazky lahví pro stálé a pod tlakem rozpuštěné plyny (kromě acetylenu) – Kontrola během plnění

ČSN EN 13385 (07 8455) Lahve na přepravu plynů – Baterie ve vozidlech pro stálé a pod tlakem rozpuštěné plyny (kromě acetylenu) – Kontrola během plnění

ČSN EN 13720 (07 8318) Lahve na přepravu plynů – Podmínky plnění acetylenových baterií vozidel

ČSN EN 13807 (07 8552) Lahve na přepravu plynů – Bateriová vozidla a víceprvkové kontejnery na plyn (MEGC) – Konstrukce, výroba, identifikace a zkoušení

ČSN EN 14208 (07 8528) Lahve na přepravu plynů – Technické podmínky pro svařované ocelové tlakové sudy na plyny o objemu do 1 000 litrů včetně – Návrh a konstrukce

ČSN EN 14638-1 (07 8538) Lahve na přepravu plynů – Znovuplnitelné ocelové svařované nádoby s objemem nepřekračujícím 150 litrů – Část 1: Ocelové lahve svařované z austenitických nerezavějících ocelí vyráběné experimentálními metodami k oprávnění návrhu

ČSN EN 14876 (07 8530) Lahve na přepravu plynů – Periodická kontrola a zkoušení svařovaných ocelových tlakových sudů

ČSN EN ISO 10524-3 (85 2750) Redukční ventily k použití s medicinálními plyny – Část 3: Redukční ventily sdružené s ventily lahví na plyny

ČSN EN ISO 10297 (07 8649) Lahve na přepravu plynů – Ventily lahví – Specifikace a zkoušky typu

ČSN EN ISO 10961 (07 8551) Lahve na plyny – Svazky lahví – Návrh, výroba, zkoušení a kontrola

ČSN EN ISO 10462 (07 8542) Lahve na plyny – Lahve na acetylen – Periodická kontrola a údržba

ČSN EN ISO 11114-1 (07 8609) Lahve na přepravu plynů – Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem – Část 1: Kovové materiály

ČSN EN ISO 11120 (07 8525)Lahve na plyny – Znovuplnitelné bezešvé ocelové velkoobjemové s vodním objemem mezi 150 l a 3 000 l – Návrh, konstrukce a zkoušení

ČSN EN ISO 11372 (07 8319) Lahve na plyny – Lahve na acetylen – Podmínky plnění a kontrola během plnění

ČSN EN ISO 11621 (07 8315) Lahve na přepravu plynů – Postupy pro změnu plynu během používání

ČSN EN ISO 11623 (07 8529) Lahve na plyny – Konstrukce z kompozitních materiálů – Periodická kontrola a zkoušení

ČSN EN ISO 13341 (07 8520) Lahve na přepravu plynů – Montáž ventilů na lahve na plyn

ČSN EN ISO 13769 (07 8500) Lahve na plyny – Značení ražením

ČSN EN ISO 14246 (07 8611) Lahve na plyny – Ventily lahví – Výrobní zkoušky a kontroly

ČSN EN ISO 21029-2 (69 7251) Kryogenické nádoby – Přepravní vakuově izolované nádoby s objemem do 1 000 litrů včetně – Část 2: Provozní požadavky

ČSN EN ISO 22434 (07 8640) Lahve na přepravu plynů – Kontrola a údržba ventilů lahví

ČSN EN ISO 3807 (07 8320)Lahve na plyny – Lahve na acetylen – Základní požadavky a zkoušení typu

ČSN EN ISO 7225 (07 8501) Lahve na přepravu plynů – Bezpečnostní nálepky

ČSN EN ISO 7396-1 (85 2761) Potrubní rozvody medicinálních plynů – Část 1: Potrubní rozvody pro stlačené medicinální plyny a podtlak

ČSN EN ISO 7396-2 (85 2761) Potrubní rozvody medicinálních plynů – Část 2: Odpadní soustavy systému
odvodu anestetických plynů

ČSN EN ISO 7866 (07 8524) Lahve na plyny – Znovuplnitelné bezešvé lahve na plyny z hliníkových slitin –
Návrh, konstrukce a zkoušení

ČSN EN ISO 9809-1 (07 8521) Lahve na plyny – Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny – Část 1: Lahve a velkoobjemové lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu menší než 1 100 MPa

ČSN EN ISO 9809-2 (07 8521) Lahve na plyny – Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny – Část 2: Lahve a velkoobjemové lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu 1 100 MPa nebo větší

ČSN EN ISO 9809-3 (07 8521) Lahve na plyny – Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny – Část 3: Lahve a velkoobjemové lahve z normalizačně žíhané oceli

ČSN ISO 4705 (07 8516) Znovuplnitelné ocelové bezešvé láhve na plyny

ČSN ISO 1496-3 (26 9355) Kontejnery řady 1 – Technické požadavky a zkoušení – Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché sypké materiály

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh

Nařízení vlády č. 208/2011 Sb., o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění

Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění

Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném znění

Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění

Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, v platném znění

Vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, v platném znění

Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID), který je v České republice zaveden vyhláškou MZV č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), v platném znění

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), která je v České republice zavedena vyhláškou MZV č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, v platném znění

Zákon č. 350/211 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický
zákon)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (REACH)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh v souladu s nařízením vlády č. 219/2016 Sb. o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká asociace technických plynů, IČO 02758661, Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., MBA; Jiří Chmel

Technická normalizační komise: TNK 103 Tlakové nádoby na přepravu plynů

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Ludmila Fuxová

1 Předmět normy

Tato norma platí pro plnění, vyprazdňování, skladování, dopravu, obsluhu a údržbu nádob na plyny s nejvyšším dovoleným tlakem (PS) větším než 0,5 bar (0,05 MPa) a pro zařízení souvisící s tímto provozem a také pro objekty a prostory, v nichž jsou tato zařízení umístěna.

Dále tato norma platí pro umístění a provozování nádob na plyny v laboratořích, jejich příručních skladech a pro zásobní nádoby plynů v laboratořích, školských, vědeckých, zkušebních a výzkumných laboratořích a zdravotnických a veterinárních zařízeních.

Tato norma neplatí pro

    nádoby na plyny používané jako části strojů, např. vstřikovací a spouštěcí lahve spalovacích motorů, jestliže jsou stále spojeny se zdrojem tlaku, lahve pracující jako odlučovače oleje, hydraulické akumulátory apod.;

    nádoby na plyny o vodní objemu do 0,22 litru;

    nádoby na zkapalněné plyny s kritickou teplotou nižší než –10 °C, např. kapalný vzduch, kapalný kyslík a nádoby na plyny s kritickou teplotou vyšší než –10 °C, ale nižší než +70 °C, dopravované v cisternách v kapalném stavu hluboko ochlazené, např. oxid uhličitý, ethen;

    nádoby a zařízení na propan, butan a jejich směsi v případech, kdy problematiku řeší ČSN EN 417, ČSN 38 6462, popř. jiné citované dokumenty;

    hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech v případech, kdy problematiku řeší ČSN 75 5050, část 1 až 3;

    trvale zabudované nádoby na plynná paliva k pohonu spalovacích motorů silničních motorových vozidel.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz