ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.020.40                                                                                                                                  Březen 2022

Obecné zásady a požadavky na orgány validující a ověřující environmentální informace

ČSN
EN ISO 14065

01 0965

idt ISO 14065:2020

General principles and requirements for bodies validating and verifying environmental information

Principes généraux et exigences pour les organismes de validation et de vérification de l’information environnementale

Anforderungen an Validierungs‑ und Verifizierungsstellen für Treibhausgase zur Anwendung bei der Akkreditierung
oder anderen Formen der Anerkennung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14065:2021. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 14065:2021. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 14065 (01 0965) z listopadu 2013.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozí normě jsou uvedeny v předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 14030-4 nezavedena

ISO 14064-3 zavedena v ČSN EN ISO 14064-3 (01 0964) Skleníkové plyny – Část 3: Specifikace s návodem na ověřování a validaci prohlášení o skleníkových plynech

ISO 14066 zavedena v ČSN ISO 14066 (01 0966) Skleníkové plyny – Požadavky na odbornou způsobilost týmů pro validaci a ověřování skleníkových plynů

ISO 14097 zavedena v ČSN ISO 14097 (01 0997) Management skleníkových plynů a souvisící činnosti – Rámec zahrnující zásady a požadavky týkající se posuzování a vykazování investic a finančních činností souvisejících se změnou klimatu

ISO/IEC 17000 zavedena v ČSN EN ISO/IEC 17000 (01 0106) Posuzování shody – Slovník a základní principy

ISO/IEC 17029:2019 zavedena v ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 (01 5261) Posuzování shody – Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN EN ISO 14001:2016 (01 0901) Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití

ČSN EN ISO 14044 (01 0944) Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice

ČSN EN ISO 14046 (01 0946) Environmentální management – Vodní stopa – Zásady, požadavky a směrnice

ČSN EN ISO 14050 (01 0950) Environmentální management – Slovník

ČSN EN ISO 14064-1 (01 0964) Skleníkové plyny – Část 1: Specifikace s návodem pro stanovení a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace

ČSN EN ISO 14064-2 (01 0964) Skleníkové plyny – Část 2: Specifikace s návodem pro stanovení, monitorování a vykazování snížení emisí nebo zvýšení propadů skleníkových plynů pro projekty

ČSN EN ISO 14067:2019 (01 0967) Skleníkové plyny – Uhlíková stopa produktů – Požadavky a směrnice pro kvantifikaci

ČSN ISO 15489-1 (97 1500) Informace a dokumentace – Správa dokumentů – Část 1: Pojmy a principy

ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 (01 5257) Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu – Část 1: Požadavky

ČSN ISO/IEC 17030 (01 5262) Posuzování shody – Všeobecné požadavky na značky shody třetí strany

ČSN EN ISO 19011:2019 (01 0330) Směrnice pro auditování systémů managementu

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Upozorňuje se na význam akronymu (zkratky) „VV“ v obrázku 1, který zkracuje slova validace/ověřování.
V anglickém originále validation/verification. Zkratka v oboru ještě není zcela zažitá.

Upozornění na národní poznámky

Do této normy byly ke kapitole Citované dokumenty, k termínům 3.1.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.8, k tabulce A.1, ke kapi-
tole C.2 a k Bibliografii doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Český institut pro akreditaci, o.p.s., IČO 25677675, Mgr. Dušan Vácha a Mgr. Anna Zemanová

Technická normalizační komise: TNK 106 Management životního prostředí

Pracovník České agentury pro standardizaci: Mgr. Anna Mezuliáníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadav-
cích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN ISO 14065
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                 Říjen 2021

ICS 13.020.40                                                                                                     Nahrazuje EN ISO 14065:2013

Obecné zásady a požadavky na orgány validující a ověřující
environmentální informace
(ISO 14065:2020)

General principles and requirements for bodies validating and verifying environmental information
(ISO 14065:2020)

Principes généraux et exigences pour les organismes de validation et de vérification de l’information environnementale
(ISO 14065:2020)

Anforderungen an Validierungs‑
und Verifizierungsstellen für Treibhausgase
zur Anwendung bei der Akkreditierung oder anderen Formen der Anerkennung
(ISO 14065:2020)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2021-10-24.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2021 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky              Ref. č. EN ISO 14065:2021 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

 

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 14065:2021) vypracovala technická komise ISO/TC 207 Environmentální management ve spolupráci s CCMC.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2022 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2022.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 14065:2013.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Jakákoli zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CEN.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 14065:2020 byl schválen CEN jako EN ISO 14065:2021 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva.............................................................................................................................................................................................. 9

Úvod........................................................................................... 11

1......... Předmět normy....................................................................................................................................................................... 13

2......... Citované dokumenty............................................................................................................................................................. 13

3......... Termíny a definice................................................................................................................................................................. 14

3.1...... Termíny vztahující se k environmentálním informacím................................................................................................. 14

3.2...... Termíny vztahující se k pracovníkům a organizaci.......................................................................................................... 15

3.3...... Termíny vztahující se k validaci a ověřování.................................................................................................................... 17

4......... Zásady...................................................................................................................................................................................... 23

4.1...... Obecně..................................................................................................................................................................................... 23

4.2...... Zásady procesu validace/ověřování................................................................................................................................... 23

4.3...... Zásady pro validační/ověřovací orgány............................................................................................................................. 23

4.4...... Konzervativnost...................................................................................................................................................................... 23

4.5...... Odborná skepse..................................................................................................................................................................... 23

5......... Obecné požadavky................................................................................................................................................................ 23

5.1...... Právní subjekt......................................................................................................................................................................... 23

5.2...... Odpovědnost za prohlášení o validaci/ověření................................................................................................................ 24

5.3...... Management nestrannosti................................................................................................................................................... 24

5.4...... Odpovědnost........................................................................................................................................................................... 24

6......... Požadavky na strukturu......................................................................................................................................................... 24

6.1...... Organizační struktura a vrcholové vedení......................................................................................................................... 24

6.2...... Provozní řízení........................................................................................................................................................................ 24

7......... Požadavky na zdroje............................................................................................................................................................. 24

7.1...... Obecně..................................................................................................................................................................................... 24

7.2...... Pracovníci................................................................................................................................................................................ 24

7.3...... Proces řízení kompetencí pracovníků................................................................................................................................ 24

7.4...... Externí zajišťování................................................................................................................................................................. 26

8......... Program validace/ověřování................................................................................................................................................ 26

9......... Požadavky na proces............................................................................................................................................................ 26

9.1...... Obecně..................................................................................................................................................................................... 26

9.2...... Před uzavřením závazku...................................................................................................................................................... 26

9.3...... Závazek.................................................................................................................................................................................... 26

9.4...... Plánování................................................................................................................................................................................. 27

9.5...... Provedení validace/ověřování............................................................................................................................................. 28

9.6...... Přezkoumání........................................................................................................................................................................... 28

9.7...... Rozhodnutí a vydání prohlášení
o validaci/ověřování
............................................................................................................................................................... 29

9.8...... Skutečnosti zjištěné po vydání prohlášení o validaci/ověřování................................................................................... 31

9.9...... Vyřizování odvolání............................................................................................................................................................... 31

Strana

9.10.... Vyřizování stížností................................................................................................................................................................ 31

9.11.... Záznamy.................................................................................................................................................................................. 31

10....... Požadavky na informace...................................................................................................................................................... 31

10.1.... Veřejně dostupné informace............................................................................................................................................... 31

10.2.... Další dostupné informace.................................................................................................................................................... 31

10.3.... Odkaz na validaci/ověřování a použití
značek...................................................................................................................................................................................... 32

10.4.... Důvěrnost................................................................................................................................................................................ 32

11....... Požadavky na systém managementu............................................................................................................................... 32

11.1.... Obecně..................................................................................................................................................................................... 32

11.2.... Přezkoumání systému managementu.............................................................................................................................. 32

11.3.... Interní audity............................................................................................................................................................................ 32

11.4.... Nápravná opatření................................................................................................................................................................. 32

11.5.... Opatření k řešení rizik a příležitostí..................................................................................................................................... 32

11.6.... Dokumentované informace................................................................................................................................................. 32

Příloha A (informativní) Typy stanovisek....................................................................................................................................... 33

Příloha B (informativní) Odkaz na prohlášení o validaci/ověření a použití značek............................................................... 35

Příloha C (informativní) Příklady zpráv o faktických zjištěních.................................................................................................. 39

Příloha D (normativní) Další požadavky aplikovatelné
pro validaci zelených dluhopisů,
ověřování a AUP.................................................................................................................................................................... 46

Příloha E (normativní) Další požadavky aplikovatelné
pro validaci skleníkových plynů,
ověřování a AUP.................................................................................................................................................................... 47

Příloha F (normativní) Další požadavky aplikovatelné
pro validaci, ověřování a AUP spojené s předkládáním zpráv o investicích a finančních činnostech souvisejících se změnou klimatu........................................................................................................................................ 51

Bibliografie........................................................................................................................................................................................... 52

 

 

Foreword................................................................................................................................................................................................... 9

Introduction............................................................................................................................................................................................. 11

1......... Scope.......................................................................................................................................................................................... 13

2......... Normative references.............................................................................................................................................................. 13

3......... Terms and definitions.............................................................................................................................................................. 14

3.1...... Terms related to environmental information....................................................................................................................... 14

3.2...... Terms related to personnel and organization..................................................................................................................... 15

3.3...... Terms related to validation and verification........................................................................................................................ 17

4......... Principles.................................................................................................................................................................................... 23

4.1...... General....................................................................................................................................................................................... 23

4.2...... Principles for the validation/verification process................................................................................................................ 23

4.3...... Principles for validation/verification bodies......................................................................................................................... 23

4.4...... Conservativeness..................................................................................................................................................................... 23

4.5...... Professional scepticism.......................................................................................................................................................... 23

5......... General requirements.............................................................................................................................................................. 23

5.1...... Legal entity................................................................................................................................................................................. 23

5.2...... Responsibility for validation/verification
statements.................................................................................................................................................................................. 24

5.3...... Management of impartiality.................................................................................................................................................... 24

5.4...... Liability........................................................................................................................................................................................ 24

6......... Structural requirements........................................................................................................................................................... 24

6.1...... Organizational structure and top management.................................................................................................................. 24

6.2...... Operational control................................................................................................................................................................... 24

7......... Resource requirements........................................................................................................................................................... 24

7.1...... General....................................................................................................................................................................................... 24

7.2...... Personnel................................................................................................................................................................................... 24

7.3...... Management process for the competence
of personnel............................................................................................................................................................................... 24

7.4...... Outsourcing................................................................................................................................................................................ 26

8......... Validation/verification programme........................................................................................................................................ 26

9......... Process requirements.............................................................................................................................................................. 26

9.1...... General....................................................................................................................................................................................... 26

9.2...... Pre-engagement....................................................................................................................................................................... 26

9.3...... Engagement.............................................................................................................................................................................. 26

9.4...... Planning..................................................................................................................................................................................... 27

9.5...... Validation/verification execution............................................................................................................................................ 28

9.6...... Review........................................................................................................................................................................................ 28

9.7...... Decision and issue of the validation/verification
statement.................................................................................................................................................................................... 29

9.8...... Facts discovered after the issue
of the validation/verification statement................................................................................................................................. 31

9.9...... Handling of appeals................................................................................................................................................................. 31

Page

9.10.... Handling of complaints........................................................................................................................................................... 31

9.11.... Records....................................................................................................................................................................................... 31

10....... Information requirements....................................................................................................................................................... 31

10.1.... Publicly available information................................................................................................................................................ 31

10.2.... Other information to be available.......................................................................................................................................... 31

10.3.... Reference to validation/verification and use
of marks...................................................................................................................................................................................... 32

10.4.... Confidentiality........................................................................................................................................................................... 32

11....... Management system requirements...................................................................................................................................... 32

11.1.... General....................................................................................................................................................................................... 32

11.2.... Management review................................................................................................................................................................ 32

11.3.... Internal audits............................................................................................................................................................................ 32

11.4.... Corrective action....................................................................................................................................................................... 32

11.5.... Actions to address risks and opportunities.......................................................................................................................... 32

11.6.... Documented information........................................................................................................................................................ 32

Annex A (informative) Types of opinions......................................................................................................................................... 33

Annex B (informative) Reference to validated/verified
statements and use of marks................................................................................................................................................. 35

Annex C (informative) Examples of reports of factual findings................................................................................................... 39

Annex D (normative) Additional requirements applicable
to green bond validation, verification and AUP.................................................................................................................. 46

Annex E (normative) Additional requirements applicable
to greenhouse gas validation, verification
and AUP..................................................................................................................................................................................... 47

Annex F (normative) Additional requirements applicable
to validation, verification and AUP associated
with reporting investments and financing activities
related to climate change........................................................................................................................................................ 51

 

 

Předmluva

 

Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celo-
světová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

 

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular, the different approval criteria needed for the different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakých-
koliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdrže-
ných ISO (viz
www.iso.org/patents).

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

 

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not constitute an endorsement.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje zásady Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

 

For an explanation of the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO's adherence to the World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT), see      
www.iso.org/ iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 207, Environmentální management, subkomise SC 7, Management skleníkových plynů a souvisících činností ve spolupráci s technickou komisí CEN/SS S26, Environmentální management Evropského výboru pro normalizaci (CEN) v souladu s Dohodou o technické spolupráci mezi ISO a CEN (Vídeňská dohoda).

 

This document was prepared by Technical Committee ISO/TC 207, Environmental management, Subcommittee SC 7, Greenhouse gas management and related activities, in collaboration with the European Committee for Standardization (CEN) Technical Committee CEN/SS S26, Environmental management, in accordance with the Agreement on technical cooperation between ISO and CEN (Vienna Agreement).

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 14065:2013), které bylo technicky zrevidováno. Hlavní změny v porovnání s předchozím vydáním jsou:

 

This third edition cancels and replaces the second edition (ISO 14065:2013), which has been technically revised. The main changes compared with the previous edition are as follows:

    oblast působnosti byla rozšířena o orgány prová-
dějící validaci, ověřování a dohodnuté postupy ve všech oblastech informací o životním prostředí (nejen skleníkových plynů);

 

    the Scope has been expanded to include bodies performing validation, verification and agreed upon procedures in all areas of environmental information (not only greenhouse gas);

    byla harmonizována s požadavky ISO/IEC 17029;

 

    it has been aligned with the requirements of ISO/IEC 17029;

    byla doplněna příloha D pro další požadavky vztahující se na zelené dluhopisy;

 

    Annex D has been added for additional requirements applicable to green bonds;

    byla doplněna příloha E pro další požadavky vztahující se na skleníkové plyny;

 

    Annex E has been added for additional requirements applicable to greenhouse gases;

    byla doplněna příloha F pro další požadavky vztahující se na zveřejňování nefinančních informací.

 

    Annex F has been added for additional requirements applicable to non-financial disclosure.

Jakákoli zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normali-
začnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů je uveden na
www.iso.org/members.html.

 

Any feedback or questions on this document should be directed to the user’s national standards body. A complete listing of these bodies can be found at www.iso .org/members.html.

 

Úvod

 

Introduction

Environmentální informace se stále častěji používají pro rozhodování jednotlivců a organizací. Environ-
mentální informace lze vidět v různých formách, mimo jiné včetně:

 

Environmental information is increasingly being used for decision-making by individuals and organizations. Environmental information can be seen in various forms, including but not limited to:

    prohlášení o skleníkových plynech;

 

    greenhouse gas statements;

    environmentální stopy (např. uhlíková a vodní);

 

    environmental footprints (e.g.carbon and water);

    environmentální výkonnosti;

 

    environmental performance;

    tvrzení o environmentálním značení, včetně environmentálních prohlášeních o produktu;

 

    environmental labelling claims, including environmental product declarations;

    environmentální informace jako součásti zpráv o udržitelnosti;

 

    environmental information as part of sustainability reporting;

    výpočtů spojených s oceňováním zdrojů životního prostředí;

 

    calculations associated with the valuation of environmental resources;

    environmentální informace týkající se „zelených dluhopisů“, „financování klimatu“ a dalších finanč-
ních nástrojů.

 

    environmental information related to “green bonds”, “climate finance” and other financial instruments.

Uživatelé environmentálních informací chtějí vědět, zda jsou přesné a spolehlivé. Hledají jistotu prohlášení o historických informacích a validaci, že předpovídané informace jsou založeny na rozumných předpokladech a metodách. Tento dokument určuje zásady a definuje požadavky na validační a ověřovací orgány, které splňují tyto potřeby.

 

Users of environmental information want to know whether it is accurate and reliable. They seek assurance on statements of historical information, and validation that forecasted information is based on reasonable assumptions and methods. This document identifies principles and defines requirements for validation and verification bodies that meet these needs.

Požadavky na validační/ověřovací orgány v tomto dokumentu zahrnují:

 

Requirements for validation/verification bodies in this document include:

    obecné požadavky (viz kapitola 5, včetně právních záležitostí a záležitostí týkajících se nestrannosti, odpovědnosti a smluvních záležitostí);

 

    general requirements (see Clause 5, including legal, impartiality, liability, and contractual matters);

    požadavky na strukturu (viz kapitola 6, včetně organizační struktury a provozního řízení);

 

    structural requirements (see Clause 6, including organizational structure and operational control);

    požadavky na zdroje (viz kapitola 7, včetně pracovníků a řízení jejich kompetencí);

 

    resource requirements (see Clause 7, including personnel and competency management);

    požadavky programu (viz kapitola 8);

 

    programme requirements (see Clause 8);

    požadavky na proces (viz kapitola 9, včetně procesních kroků před uzavřením závazku, během uzavírání závazku, provedením, přezkoumáním, a vydáním stanoviska a řízení záznamů);

 

    process requirements (see Clause 9, including process steps such as pre-engagement, engagement, execution, review, and issuance of opinions and records management);

    požadavky na informace (viz kapitola 10, včetně komunikace a důvěrnosti);

 

    information requirements (see Clause 10, including communication and confidentiality);

    požadavky na systémy managementu (viz kapi-
tola 11, včetně interního systému managementu orgánu, interních auditů, přezkoumání systému managementu a nápravných opatření).

 

    management systems requirements (see Clause 11, including the internal management system of the body, internal audits, management review and corrective actions).

Tento dokument je sektorovou aplikací
ISO/IEC 17029:2019. Odkazuje na požadavky normy ISO/IEC 17029 a zahrnuje také specifické požadavky týkající se orgánů, které validují nebo ověřují environmentální informace.

 

This document is a sector application of
ISO/IEC 17029:2019. It references the requirements of ISO/IEC 17029 and also includes specific requirements related to bodies that validate or verify environmental information.

Orgány fungující podle tohoto dokumentu mohou být orgány první, druhé nebo třetí strany. Orgány mohou působit pouze jako validační, pouze ověřovací, nebo mohou poskytovat validaci a ověřování, a provádět dohodnuté postupy (AUP).

 

Bodies operating in accordance with this document can be first-party, second-party or third-party bodies. Bodies can provide validation only, verification only, or provide both validation and verification, and perform agreed-upon procedures (AUP).

Tento dokument poskytuje vlastníkům programu, regulačním a akreditačním orgánům základ pro posuzování a uznávání kompetencí validačních a ověřovacích orgánů. Lze jej použít i jinými způsoby, například při vzájemném hodnocení v rámci skupin validačních/ověřovacích orgánů nebo mezi těmito skupinami.

 

This document provides programme owners, regulators and accreditation bodies with a basis for assessing and recognizing the competence of validation and verification bodies. It can also be used in other ways, such as in peer assessment within groups of validation/verification bodies or between such groups.

 

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tento dokument specifikuje zásady a požadavky na orgány, které provádějí validaci nebo ověřování prohlášení o environmentálních informacích.

 

This document specifies principles and requirements for bodies performing validation and verification of environmental information statements.

Jakékoliv požadavky programu týkající se orgánů doplňují požadavky tohoto dokumentu.

 

Any programme requirements related to bodies are additional to the requirements of this document.

Tento dokument je sektorovou aplikací
ISO/IEC 17029:2019, která obsahuje obecné zásady a požadavky na kompetence, konzistentní činnost a nestrannost orgánů provádějících validaci/ověřování jako činnosti posuzování shody.

 

This document is a sector application of ISO/IEC 17029:2019, which contains general principles and requirements for the competence, consistent operation and impartiality of bodies performing validation/
verification as conformity assessment activities.

Tento dokument zahrnuje požadavky specifického sektoru dodatečné k požadavkům ISO/IEC 17029:2019.

 

This document includes sector-specific requirements in addition to the requirements of ISO/IEC 17029:2019.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz