ICS 97.040.20

ČSN

EN 203-1

 

06 1901

Červenec 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování –
Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 203-1 (06 1901) ze září 2014.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz