Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.180

Duben 1998

Oddělovací ochranné a bezpečnostní
ochranné transformátory - Požadavky

ČSN
EN 60 742

35 1330

 

 

mod IEC 742:1983 + A1:1992

 

Isolating transformers and safety isolating transformers - Requirements

Transformateurs de séparation des circuits et transformateurs de sécurité - Règles

Trenntransformatoren und Sicherheitstransformatoren - Anforderungen

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60742:1995. Evropská norma EN 60742:1995 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60742:1995. The European Standard EN 60742:1995 has the status of a Czech Standard.

 

© Český normalizační institut, 1998
51478


Strana 2

Národní předmluva

Souběžně s touto normou se může používat ČSN IEC 742+A1 Oddělovací ochranné a bezpečnostní ochranné transformátory - Požadavky (35 1330) z listopadu 1995 v souladu s předmluvou k EN 60742:1995.

 

Citované normy

IEC 38:1975 nahrazena IEC 38:1983 zavedenou v ČSN IEC 38 Elektrotechnické předpisy - Normalizovaná napětí IEC (idt IEC 38:1983) (33 0120)

IEC 50 řada postupně zaváděna v řadě ČSN IEC 50 Mezinárodní elektrotechnický slovník (33 0050)

IEC 51:1973 nahrazena řadou IEC 51:1984 zavedenou v souboru ČSN IEC 51-1 až 9 Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství (35 6203)

IEC 65:1981 nahrazena IEC 65:1985 zavedenou v ČSN EN 60065 Požadavky na bezpečnost elektronických přístrojů, napájených ze sítě, pro domácí a podobné použití (mod IEC 65:1985) (36 7000)

IEC 68-2-2:1974 zavedena v ČSN EN 60068-2-2+A1 Základní zkoušky vlivu prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška B: Suché teplo (obsahuje změnu A1:1993) (idt IEC 68-2-2:1974, idt IEC 68-2-2A:1976) (34 5791)

IEC 68-2-32:1975 zavedena v ČSN IEC 68-2-32 Elektrotechnické a elektronické výrobky - Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí - Část 2-32: Zkouška Ed: Volný pád (idt EN 60068-2-32:1993) (34 5791)

IEC 76 řada dosud nezavedena

IEC 83:1975 dosud nezavedena

IEC 85:1957 nahrazena IEC 85:1984 zavedenou v ČSN 33 0250 Elektrotechnické predpisy - Triedy teplotnej odolnosti elektrickej izolácie (eqv IEC 85:1984)

IEC 127:1974 nahrazena řadou IEC 127 postupně zaváděnou v souboru ČSN EN 60127 Miniaturní pojistky (idt IEC 127) (35 4730)

IEC 227 řada postupně zaváděna v souboru ČSN 34 7410 Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně (mod IEC 227)

IEC 245 řada postupně zaváděna v souboru ČSN 34 7470 Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně (mod IEC 245)

IEC 269-2:1973 nahrazena IEC 269-2:1986 zavedenou v ČSN EN 60269-2 Pojistky nízkého napětí - Část 2: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) (idt IEC 269-2:1986) (35 7401)

IEC 269-3:1973 nahrazena IEC 269-3:1987 zavedenou v ČSN 35 4701-3 Pojistky nn. Závitové pojistky do 500 V, 100 A (eqv IEC 269-3:1987)

IEC 309 řada; IEC 309-1 zavedena v ČSN EN 60309-1 Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 1: Všeobecné požadavky (mod IEC 309-1) (35 4513); IEC 309-2 zavedena v ČSN EN 60309-2 Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 2: Požadavky na rozměrovou záměnnost kolíkových a zdířkových spojů (mod IEC 309-2) (35 4513); IEC 309-3 zavedena v ČSN IEC 309-3 Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 3: Zvláštní požadavky na vidlice, zásuvky, pohyblivé zásuvky a přívodky pro použití ve výbušném prostředí (35 4513)

IEC 317 řada postupně zaváděna v souboru ČSN EN 60317 a ČSN IEC 317 Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí (34 7307)

IEC 320:1981 nahrazena řadou IEC 320; IEC 320-1 zavedena v ČSN EN 60320-1+A1 Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití (mod IEC 320-1:1981) (35 4508);

IEC 320-2-1 zavedena v ČSN EN 60320-2-1 Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2: Nástrčky a přívodky pro šicí stroje (mod IEC 320-2-1:1984) (35 4508);

IEC 320-2-2 zavedena v ČSN EN 60320-2-2 Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-2: Propojovací zásuvky a vidlice pro domácnost a podobná zařízení (mod IEC 320-2-2:1990) (35 4508)


Strana 3

IEC 364-4-41:1992 zavedena v ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem (mod IEC 364-4-41:1992, idt HD CENELEC 384.4.41 S1:1980)

IEC 364-5-51:1979 nahrazena IEC 60364-5-51:1997 dosud nezavedenou; vydání IEC 364-5-51:1979 zavedeno v ČSN 33 2000-5-51 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 51: Všeobecné předpisy (mod IEC 364-5-51:1979) (idt HD CENELEC 384.5.51 S1+A1:1983)

IEC 454 řada postupně zaváděna v souboru ČSN EN 60454 Specifikace samolepicích pásek pro elektrotechnické účely (idt IEC 454) (34 6542)

IEC 529:1976 nahrazena IEC 529:1989 zavedenou v ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) (idt IEC 529:1989) (33 0330)

IEC 584-1:1977 nahrazena IEC 584-1:1995 zavedenou v ČSN EN 60584-1 Termoelektrické články - Část 1: Referenční tabulky (idt IEC 584-1:1995) (25 8331)

IEC 664 řada nahrazena IEC 664-1:1992 zavedenou v ČSN 33 0420-1 Elektrotechnické předpisy - Koordinace izolace elektrických zařízení nízkého napětí (mod IEC 664-1:1992) (eqv HD CENELEC 625.1 S1:1996)

IEC 685-1:1980 nahrazena IEC 998-1:1990 a IEC 998-2-5:1996 dosud nezavedenými

IEC 685-2-1:1980 nahrazena IEC 998-2-2:1991 dosud nezavedenou

IEC 884-1:1987 nahrazena IEC 884-1:1994 dosud nezavedenou

IEC 998 řada dosud nezavedena

IEC 999:1990 dosud nezavedena

IEC 1058-1:1990 nahrazena IEC 1058-1:1996 dosud nezavedenou

 

Obdobné mezinárodní a zahraniční normy

DIN EN 60742:1995 Trenntransformatoren und Sicherheitstransformatoren - Anforderungen (Oddělovací ochranné a bezpečnostní ochranné transformátory - Požadavky)

BS EN 60742:1996 Isolating transformers and safety isolating transformers - Requirements (Oddělovací ochranné a bezpečnostní ochranné transformátory - Požadavky)

NEN 10742:1995 Transformateurs de séparation des circuits et transformateurs de sécurité - R č gles (Oddělovací ochranné a bezpečnostní ochranné transformátory - Požadavky)

IEC 742:1983 + A1:1992 Isolating transformers and safety isolating transformers - Requirements (Oddělovací ochranné a bezpečnostní ochranné transformátory - Požadavky)

 

Porovnání s mezinárodní normou

V této normě je zavedena IEC 742:1983 + A1:1992 se společnými modifikacemi CENELEC, které jsou označeny svislou čarou po levé straně textu. Tato ČSN obsahuje navíc normativní přílohy ZA „Zkoušení řady transformátorů" , ZB „Normativní odkazy na mezinárodní normy a jim odpovídající evropské normy" a ZC „Zvláštní národní podmínky" .

 

Informativní údaje z IEC 742:1983 a změny A1:1992

Tato norma byla připravena subkomisí 14D: Malé výkonové transformátory a zvláštní transformátory, technické komise IEC TC 14: Výkonové transformátory.

 

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje původní nemodifikovaný text normy IEC včetně přílohy A.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Elektrotechnický zkušební ústav, SZ 201, IČO 001 481, Ing. Jana Olšanská

Pracovník Českého normalizačního institutu: Tomáš Pech


Strana 4

Prázdná strana!


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA

EN 60742

EUROPEAN STANDARD

Červen 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 29.180                               Nahrazuje EN 60742:1989

 

Deskriptory: isolating transformers, safety isolating transformers, safety requirements, shaver transformers, transformers for toys, bell transformers, transformers for class III luminaires

 

Oddělovací ochranné a bezpečnostní ochranné transformátory. Požadavky (IEC 742:1983 + A1:1992, mod)

 

Isolatin transformers and safety isolating transformers. Requirements (IEC 742:1983 + A1:1992, mod)

Transformateurs de séparation des circuits et transformateurs de sécurité Règles (CEI 742:1983 + A1:1992, modifiée)

 Trenntransformatoren und Sicherheitstransformatoren Anforderungen (IEC 742:1983 + A1:1992 modifiziert)

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1994-12-06. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

 

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 6

Předmluva

Na požadavek BTTF 64-1 a v souladu s rozhodnutím příslušného technického výboru CENELEC, text mezinárodní normy IEC 742:1983 a její změny 1:1992 společně se společnými modifikacemi připravenými BTTF 64-1, byl předložen k formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 60742 dne 199412-06.

Byla stanovena následující data:

- nejzazší datum zavedení EN na národní

úrovni vydáním identické národní normy

nebo vydáním oznámení o schválení EN

k přímému použití jako normy národní        (dop) 1995-10-15

- nejzazší datum zrušení národních norem,

které jsou s EN v rozporu                   (dow) 1995-10-15

Pro výrobky, které podle údajů výrobce nebo certifikačního orgánu odpovídaly EN 60742:1989 před 1995-10-15, může být tato předchozí norma používána pro účely výroby až do 2000-10-15.

Dodatky a přílohy označené jako „normativní" jsou součástí normy.

Dodatky a přílohy označené jako „informativní" jsou uvedeny pouze pro informaci.

V této normě dodatky ID, II-1-A a A a přílohy ZA, ZB a ZC jsou normativní, dodatky IA, IB, IC a IE jsou informativní. Přílohy ZA, ZB a ZC byly přidány CENELEC.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 742:1983 a její změny 1:1992 byl schválen CENELEC jako evropská norma s dohodnutými společnými modifikacemi.


Strana 7

Obsah

 

strana

 

 

 

Úvod

10

KAPITOLA I: VŠEOBECNÉ POŽ ADAVKY

Článek

1

Rozsah použití a předmět normy

10

2

Definice

11

3

Všeobecné požadavky

16

4

Všeobecně o zkouškách

16

5

Jmenovité hodnoty

18

6

Třídění

18

7

Značení

18

8

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

22

9

Změna nastavení vstupního napětí

25

10

Výstupní napětí a výstupní proud při zatížení

25

11

Výstupní napětí naprázdno

26

12

Napětí nakrátko

26

13

Oteplení

26

14

Odolnost proti zkratu a přetížení

30

15

Mechanická pevnost

32

16

Ochrana proti škodlivému vniknutí vody a vlhkosti

33

17

Izolační odpor a elektrická pevnost

34

18

Konstrukce

35

19

Součásti

38

20

Vnitřní spojování

39

21

Připojení k síti a pohyblivé přívody

40

22

Svorky pro vodiče přívodů

44

23

Opatření pro ochranné spojení

48

24

Šrouby a spoje

49

25

Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč izolací

51

26

Odolnost proti teplu, nadměrnému teplu, ohni a plazivým proudům

54

27

Odolnost proti korozi

57

Dodatek IA Zkoušky v průběhu výroby

58

Dodatek IB Příklady určené jako návod posuzování provedení podle 8 6

59

Dodatek IC Příklady míst pro připojení zkušebního napětí

62

Dodatek ID Měření povrchových cest a vzdušných vzdáleností

64

Dodatek IE Příklady míst, ve kterých se měří povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti

68

KAPITOLA II: DOPLŇUJÍCÍ POŽ ADAVKY PRO ODDĚLOVACÍ OCHRANNÉ TRANSFORMÁTORY

ODDÍL PRVNÍ - ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTORY PRO VŠEOBECNÉ POUŽ ITÍ, TRANSFORMÁTORY PRO HOLICÍ STROJKY A NAPÁJECÍ JEDNOTKY PRO HOLICÍ STROJKY

2

Definice

70


Strana 8

5

Jmenovité hodnoty

70

7

Značení

71

8

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

71

11

Výstupní napětí naprázdno

71

13

Oteplení

72

14

Odolnost proti zkratu a přetížení

72

15

Mechanická pevnost

72

18

Konstrukce

74

19

Součásti

74

21

Připojení k síti a pohyblivé přívody

75

22

Svorky pro vodiče přívodů

75

23

Opatření pro ochranné spojení

75

Dodatek II-1-A Požadavky na speciální zásuvky pro napájecí jednotky pro holicí strojky

76

KAPITOLA III: DOPLŇUJÍCÍ POŽ ADAVKY NA BEZPEČNOSTNÍ OCHRANNÉ TRANSFORMÁTORY

ODDÍL PRVNÍ - BEZPEČNOSTNÍ OCHRANNÉ TRANSFORMÁTORY PRO VŠEOBECNÉ POUŽ ITÍ

5

Jmenovité hodnoty

77

7

Značení

77

8

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

77

11

Výstupní napětí naprázdno

78

21

Připojení k síti a pohyblivé přívody

78

ODDÍL DRUHÝ - TRANSFORMÁTORKY PRO HRAČKY

2

Definice

78

4

Všeobecně o zkouškách

79

5

Jmenovité hodnoty

79

7

Značení

79

8

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

79

9

Změna nastavení vstupního napětí

79

10

Výstupní napětí a výstupní proud při zatížení

79

11

Výstupní napětí naprázdno

80

12

Napětí nakrátko

80

14

Odolnost proti zkratu a přetížení

80

15

Mechanická pevnost

81

18

Konstrukce

81

19

Součásti

82

21

Připojení k síti a pohyblivé přívody

82

ODDÍL TŘETÍ - ZVONKOVÉ TRANSFORMÁTORKY

2

Definice

83

4

Všeobecně o zkouškách

83

5

Jmenovité hodnoty

83

6

Třídění

83


Strana 9

7

Značení

84

8

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

84

10

Výstupní napětí a výstupní proud při zatížení

84

11

Výstupní napětí naprázdno

84

13

Oteplení

85

14

Odolnost proti zkratu a přetížení

85

15

Mechanická pevnost

86

18

Konstrukce

86

19

Součásti

86

21

Připojení k síti a pohyblivé přívody

87

22

Svorky pro vodiče přívodů

88

24

Šrouby a spoje

88

ODDÍL ČTVRTÝ - TRANSFORMÁTORY PRO SVÍTIDLA DRŽ ENÁ V RUCE TŘÍDY III

2

Definice

88

5

Jmenovité hodnoty

88

7

Značení

88

8

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

89

10

Výstupní napětí a výstupní proud při zatížení

89

11

Výstupní napětí naprázdno

89

18

Konstrukce

89

21

Připojení k síti a pohyblivé přívody

89

Obrázky

90

Příloha ZA (normativní)

98

Příloha ZB (normativní)

100

Příloha ZC (normativní)

102

Národní příloha NA

104


Strana 10

Úvod

Tato norma má několik kapitol:

- Kapitola I obsahuje všeobecné požadavky na všechny oddělovací ochranné a bezpečnostní transformátory pro jakékoliv použití.

- Kapitola II obsahuje doplňkové požadavky platné pro oddělovací ochranné transformátory. Tato kapitola je rozdělena na oddíly platné pro různé druhy transformátorů1):

Oddíl první: Oddělovací ochranné transformátory pro všeobecné použití, transformátory pro holicí strojky a pro napájecí jednotky pro holicí strojky.

Každý oddíl je nezávislý na ostatních oddílech a doplňcích (nebo úpravách), avšak všechny souvisí s kapitolou I: Všeobecné požadavky.

- Kapitola III obsahuje doplňkové požadavky pro bezpečnostní ochranné transformátory.

Tato kapitola je rozdělena na oddíly platné pro různé druhy transformátorů1):

Oddíl první: Transformátory pro všeobecné použití

Oddíl druhý: Transformátorky pro hračky

Oddíl třetí: Zvonkové transformátorky

Oddíl čtvrtý: Transformátory pro svítidla držená v ruce třídy III

 

Každý oddíl je nezávislý na ostatních oddílech a doplňcích (nebo úpravách), avšak všechny souvisí

s kapitolou I: Všeobecné požadavky.

 

KAPITOLA I: VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

1 Rozsah platnosti a předmět normy

1.1 Platnost normy

Tato norma platí pro nepřenosné nebo přenosné jednofázové nebo vícefázové, vzduchové oddělovací

ochranné transformátory (dále jen oddělovací transformátory) a bezpečnostní ochranné transformátory

(dále jen bezpečnostní transformátory) sdružené nebo nesdružené, jejichž jmenovité vstupní napětí

transformátoru nepřevyšuje 1 000 V AC a s jmenovitým kmitočtem transformátoru nejvýše 500 Hz,

přičemž jmenovitý výkon transformátoru nepřevyšuje:

- u oddělovacích transformátorů:

25kV × A u jednofázových transformátorů

40kV × A u vícefázových transformátorů

- u bezpečnostních transformátorů:

10kV × A u jednofázových transformátorů

16kV × A u vícefázových transformátorů

Jmenovitá výstupní napětí naprázdno nesmějí být vyšší než:

- u oddělovacích transformátorů 1 000 V AC a (1 000 ´ Ö2) V pro nevyhlazený stejnosměrný proud;

- u bezpečnostních transformátorů 50 V AC (efektivní hodnota) a/nebo 120 V DC bez zvlnění mezi vodiči nebo mezi vodičem a zemí.

Jmenovité hodnoty jsou uvedeny v doplňujících Částech kapitoly II a III, platné pro jednotlivé druhy

transformátorů.

 

_______________

1) Podrobnější rozdělení kapitol II a III dovoluje začlenění dalších požadavků pro jiné druhy transformátorů.


Strana 11

Tato norma platí pro ty oddělovací transformátory, které se užívají tehdy, jestliže technické normy požadují oddělení obvodů pro napájení některých částí obvodu nebo spotřebiče (holicí strojky, přenosné nářadí, žací strojky atd.).

Tato norma platí rovněž pro bezpečnostní transformátory užívané pro napájení obvodů spotřebičů (hračky, zvonky, přenosné nářadí, ruční svítilny atd.) na malé bezpečné napětí.

Platí rovněž pro transformátory sdružené se speciálními druhy spotřebičů, v rozsahu určeném příslušnými technickými komisemi IEC.

Tato norma rovněž platí pro suché transformátory nebo zapouzdřené transformátory. Neplatí pro transformátory naplněné tekutými dielektriky nebo práškovými hmotami.

V místě se zvláštním prostředím může být nutné uplatnění zvláštních požadavků podle IEC364-5-51 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 51:

Všeobecné předpisy

 

1.2 Předmět normy

Hlavním účelem této normy je stanovení požadavků na bezpečnost oddělovacích transformátorů a bezpečnostních transformátorů.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz