ICS 93.080.20

ČSN

EN 12697-7

 

73 6160

Srpen 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Asfaltové směsi – Zkušební metody –
Část 7: Stanovení objemové hmotnosti živičných vzorků pomocí gama záření

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12697-7 (73 6160) ze září 2014.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz