ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20                                                                                                                                      Září 2022

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 3-33: Zkoušení a měření – Měření výsuvné síly z pružné zarovnávací dutinky pomocí kalibračních kolíků

ČSN
EN IEC 61300-3-33
ed. 3

35 9252

idt IEC 61300-3-33:2022

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 3-33: Examinations and measurements – Withdrawal force from a resilient alignment sleeve using pin gauges

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs fibroniques – Procédures fondamentales d’essais et de mesures –
Partie 3-33: Examens et mesures – Force d’extraction d’un manchon d’alignement élastique, avec utilisation de calibres
de broches

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 3-33: Untersuchungen und Messungen – Ausziehkraft aus einer verformbaren Zentrierhülse unter Verwendung
von Stiftleeren

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 61300-3-33:2022. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 61300-3-33:2022. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2023-03-04 se nahrazuje ČSN EN 61300-3-33 ed. 2 (35 9252) z listopadu 2012, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Norma popisuje postup k měření výsuvné síly mezi kalibračním kolíkem a pružnou zarovnávací dutinkou. Tento měřicí postup je použitelný pro jednovláknové optické konektory s cylindrickou ferulí.

Normativní příloha A stanovuje rychlost zatěžování a informativní příloha B podává způsob provádění a výsledky srovnávacích zkoušek zirkoniových zarovnávacích dutinek.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 61300-3-33:2022 dovoleno do 2023-03-04 používat dosud platnou ČSN EN 61300-3-33 ed. 2 (35 9252) z listopadu 2012.

Změny proti předchozí normě

Toto vydání představuje technickou revizi textu a obsahuje následující významné změny ve srovnání s předchozím vydáním:

a)   sjednocení „gauge pin“ na „pin gauge“;

b)   aktualizace zkušebního zařízení na obrázku 1;

c)   změna uspořádání kapitol;

d)   specifikace požadavků na kalibrační kolík v tabulce 1.

Informace o citovaných dokumentech

EN 61300-1 zavedena v ČSN EN 61300-1 ed. 4 (35 9250) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 1: Obecně a návod

EN 61754 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 61754 (35 9244) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Rozhraní optických konektorů

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Informace o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 mezinárodní normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz