ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.220.40                                                                                                                                  Červen 2022

Horolezecká výzbroj – Dynamická horolezecká lana – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN
EN 892+A2

94 2007

 

Mountaineering equipment – Dynamic mountaineering ropes – Safety requirements and test methods

Équipement d’alpinisme et d’escalade – Cordes dynamiques – Exigences de sécurité et méthodes d’essai

Bergsteigerausrüstung – Dynamische Bergseile – Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 892:2012+A2:2021. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 892:2012+A2:2021. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 892+A1 (94 2007) z dubna 2017.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A2 z října 2021. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami # $. Vypuštěný text je zobrazen takto „#vypuštěný text$“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Navíc byl opraven chybný údaj pro toleranci v kapitole 7 bod d) ±2 mm na ±0,2 mm. Název obrázku 10 a následující text byl dán do souladu s terminologií ČSN 83 2610:2021.

Informace o citovaných dokumentech

EN ISO 6508-1 zavedena v ČSN EN ISO 6508-1 (42 0360) Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Rockwella – Část 1: Zkušební metoda

ISO 6487 nezavedena

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016, o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS.

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČ 47910381, Ing. Martina Pavlínková

Pracovník České agentury pro standardizaci: Mgr. Anna Mezuliáníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 892:2012+A2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Listopad 2021

ICS 97.220.40                                                                                                 Nahrazuje EN 892:2012+A1:2016

Horolezecká výzbroj – Dynamická horolezecká lana – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Mountaineering equipment – Dynamic mountaineering ropes – Safety requirements and test methods

Équipement d’alpinisme et d’escalade – Cordes dynamiques – Exigences de sécurité et méthodes d’essai

Bergsteigerausrüstung – Dynamische Bergseile – Sicherheitstechnische Anforderungen
und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-06-09 a obsahuje změnu A2, která byla schválena 2021-10-03.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2021 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky         Ref. č. EN 892:2012+A2:2021 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Bezpečnostní požadavky............................................................................................................................................................... 9

4.1...... Konstrukce........................................................................................................................................................................................ 9

4.2...... Posun opletu..................................................................................................................................................................................... 9

4.3...... Statické prodloužení........................................................................................................................................................................ 9

4.4...... Dynamické prodloužení................................................................................................................................................................. 9

4.5...... Rázová síla během zachycení pádu, počet pádů................................................................................................................... 10

4.5.1... Rázová síla v lanu......................................................................................................................................................................... 10

4.5.2... Počet pádů...................................................................................................................................................................................... 10

5......... Zkušební metody........................................................................................................................................................................... 10

5.1...... Zkušební vzorky............................................................................................................................................................................. 10

5.2...... Klimatizování a zkušební podmínky.......................................................................................................................................... 10

5.3...... Konstrukce, průměr a hmotnost na jednotku délky................................................................................................................ 10

5.3.1... Postup.............................................................................................................................................................................................. 10

5.3.2... Vyjádření výsledků........................................................................................................................................................................ 11

5.4...... Posun opletu.................................................................................................................................................................................. 11

5.4.1... Princip.............................................................................................................................................................................................. 11

5.4.2... Příprava zkušebních vzorků........................................................................................................................................................ 11

5.4.3... Zkušební zařízení.......................................................................................................................................................................... 12

5.4.4... Postup.............................................................................................................................................................................................. 13

5.4.5... Vyjádření výsledků........................................................................................................................................................................ 13

5.5...... Stanovení statického prodloužení.............................................................................................................................................. 13

5.5.1... Postup.............................................................................................................................................................................................. 13

5.5.2... Vyjádření výsledků........................................................................................................................................................................ 14

5.6...... Zkouška pádem pro stanovení rázové síly, dynamického prodloužení a počtu pádů..................................................... 14

5.6.1... Zkušební podmínky....................................................................................................................................................................... 14

5.6.2... Zařízení pro zkoušku pádem....................................................................................................................................................... 14

5.6.3... Postup.............................................................................................................................................................................................. 22

5.6.4... Vyjádření výsledků........................................................................................................................................................................ 23

6......... Značení............................................................................................................................................................................................ 23

7......... Informace poskytované výrobcem............................................................................................................................................. 24

Příloha A (informativní) Seznam norem pro horolezeckou výzbroj................................................................................................. 25

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, které mají být pokryty............................................................................. 26

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 892:2012+A2:2021) vypracovala technická komise CEN/TC 136 Sporty, hrací plochy a ostatní potřeby pro rekreaci, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2022 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2022.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument obsahuje změnu A1 schválenou CEN 2016-06-09 a změnu A2 schválenou CEN 2021-10-03.

Tento dokument nahrazuje !EN 892:2012+A1:2016".

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !"#$.

Tento dokument byl vypracován na základě normalizačního požadavku adresovaného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU/nařízení EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU/nařízení EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Hlavní změny ve srovnání s EN 892:2004 jsou:

a)   redakční změny;

b)   byly změněny podmínky klimatizace v 5.2;

c)   změněný rozměr zbývající pásky pro přípravu zkoušky posunu opletu v 5.4.2;

d)   povolené prokluzování lana při pádové zkoušce v 5.6.3.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Text vychází z normy B UIAA (Mezinárodní unie horolezeckých sdružení), která byla připravena s mezinárodní účastí.

Tento dokument je součástí souboru norem pro horolezeckou výzbroj, viz příloha A.

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje bezpečnostní požadavky a zkušební metody dynamických lan (jednoduchá, poloviční a dvojitá lana) typu jádro s opletem, která se používají při horolezectví včetně stěnového lezení.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz