ICS 93.080.20

ČSN

EN 12697-36

 

73 6160

Říjen 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Asfaltové směsi – Zkušební metody –
Část 36: Stanovení tloušťky asfaltové vozovky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12697-36 (73 6160) z května 2004.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz