ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.120.10                                                                                                                              Červenec 2022

Energetická náročnost budov – Indikátory
pro požadavky na dílčí ENB vztahující se k bilanci tepelné energie a vlastnostem konstrukcí –
Část 1: Přehled možností

ČSN
EN ISO 52018-1

73 0337

idt ISO 52018-1:2017

Energy performance of buildings – Indicators for partial EPB requirements related to thermal energy balance and fabric features –
Part 1: Overview of options

Performance énergétique des bâtiments – Indicateurs pour des exigences PEB partielles liées aux caractéristiques du bilan énergétique thermique et du bâti –
Partie 1: Aperçu des options

Energieeffizienz von Gebäuden – Indikatoren für EPB-Teilanforderungen im Hinblick auf die Wärmeenergiebilanz
und Funktionen der Bausubstanz –
Teil 1: Überblick über die Möglichkeiten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 52018-1:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 52018-1:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 52018-1 (73 0337) z března 2018.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 52018-1:2017 do soustavy norem ČSN.
Zatímco ČSN EN ISO 52018-1:2017 (73 0337) z března 2018 převzala EN ISO 52018-1:2017 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 7345 zavedena v ČSN EN ISO 7345 (73 0553) Tepelné chování budov a stavebních dílců – Fyzikální veličiny a definice

ISO 9050 nezavedena

ISO 9972:2015 zavedena v ČSN EN ISO 9972:2017 (73 0577) Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti budov – Tlaková metoda

ISO 10291 nezavedena

ISO 10292 nezavedena

ISO 10293 nezavedena

ISO 13788 zavedena v ČSN EN ISO 13788 (73 0544) Tepelně-vlhkostní chování stavebních konstrukcí a stavebních prvků – Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce –
Výpočtové metody

ISO 15099 nezavedena

ISO 18292 nezavedena

ISO 52000-1:2017 zavedena v ČSN EN ISO 52000-1:2018 (73 0334) Energetická náročnost budov – Základní zásady pro soubor norem ENB – Část 1: Obecný rámec a postupy

EN 410 zavedena v ČSN EN 410 (70 1018) Sklo ve stavebnictví – Stanovení světelných a solárních charakteristik zasklení

EN 673 zavedena v ČSN EN 673 (70 1024) Sklo ve stavebnictví – Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) – Výpočtová metoda

EN 674 zavedena v ČSN EN 674 (70 1025) Sklo ve stavebnictví – Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) – Metoda chráněné teplé desky

EN 675 zavedena v ČSN EN 675 (70 1026) Sklo ve stavebnictví – Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) – Metoda měřidla tepelného toku

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 13789:2019 (73 0565) Tepelné chování budov – Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním – Výpočtová metoda

ČSN EN ISO 14438 (70 1027) Sklo ve stavebnictví – Stanovení hodnoty energetické bilance – Výpočtová metoda

ČSN EN ISO 52003-1 (73 0324) Energetická náročnost budov – Ukazatele, požadavky, hodnocení a průkazy – Část 1: Obecné aspekty a aplikace celkové energetické náročnosti

ČSN EN ISO 52016-1 (73 0336) Energetická náročnost budov – Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony – Část 1: Výpočtové postupy

ČSN P CEN/TS 16628:2016 (73 0332) Energetická náročnost budov – Základní zásady pro soubor norem ENB

ČSN P CEN/TS 16629 (73 0333) Energetická náročnost budov – Podrobná technická pravidla pro soubor norem ENB

Souvisící ČSN

TNI CEN ISO/TR 52000-2 (73 0334) Energetická náročnost budov – Základní zásady pro soubor norem ENB – Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52000-1

TNI CEN ISO/TR 52003-2 (73 0324) Energetická náročnost budov – Ukazatele, požadavky, hodnocení a průkazy – Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52003-1

TNI CEN ISO/TR 52018-2 (73 0337) Energetická náročnost budov – Indikátory pro požadavky na dílčí ENB vztahující se k bilanci tepelné energie a vlastnostem konstrukcí – Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52018-1

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010, o energetické náročnosti budov (přepracování). V České republice je tato směrnice zavedena zákonem č. 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000, o hospodaření energií, v platném znění, vyhláškou č. 264/2020 Sb. ze dne 29. května 2020, o energetické náročnosti budov, v platném znění, vyhláškou č. 193/2013 Sb. ze dne 28. června 2013, o kontrole klimatizačních systémů, a vyhláškou č. 38/2022 Sb. ze dne 22. února 2022, o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání.

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Kapitola 3 (termíny a definice) je zpracována v dvousloupcové úpravě.

Upozornění na národní poznámky

Do této normy byly k článkům 3.1.1, 3.1.10, 3.2, 3.3.1 a 3.3.6 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, IČO 68407700, Ing. Jan Kolomazník

Technická normalizační komise: TNK 43 Stavební tepelná technika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Michal Dalibor

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN ISO 52018-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Červenec 2017

ICS 91.120.10

Energetická náročnost budov – Indikátory pro požadavky na dílčí ENB
vztahující se k bilanci tepelné energie a vlastnostem konstrukcí –
Část 1: Přehled možností
(ISO 52018-1:2017)

Energy performance of buildings – Indicators for partial EPB requirements related
to thermal energy balance and fabric features –
Part 1: Overview of options
(ISO 52018-1:2017)

Performance énergétique des bâtiments –
Indicateurs pour des exigences PEB partielles
liées aux caractéristiques du bilan énergétique thermique et du bâti –
Partie 1: Aperçu des options

(ISO 52018-1:2017)

Energieeffizienz von Gebäuden – Indikatoren
für EPB-Teilanforderungen im Hinblick
auf die Wärmeenergiebilanz und Funktionen
der Bausubstanz –
Teil 1: Überblick über die Möglichkeiten

(ISO 52018-1:2017)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-02-27.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky           Ref. č. EN ISO 52018-1:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 52018-1:2017) vypracovala technická komise ISO/TC 163 Tepelné chování a potřeba energie pro vnitřní prostředí staveb ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 89 Tepelné vlastnosti budov a stavebních dílců, jejíž sekretariát zajišťuje SIS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Tento dokument je částí souboru norem týkajících se energetické náročnosti budov (soubor norem ENB) a byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (Mandát M/480, viz odkaz [EF1] uvedený níže) a podporuje splnění základních požadavků směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (směrnice o ENB, [EF2]).

V případě, že je tento dokument používán v kontextu požadavků národních nebo regionálních právních předpisů, smí být na národní nebo regionální úrovni pro takové účely určeny závazné zvolené parametry, zejména pro použití v kontextu směrnic EU zapracovaných do požadavků národních právních předpisů.

Dalšími cílovými skupinami jsou uživatelé dobrovolného společného certifikačního režimu Evropské unie pro energetickou náročnost jiných než obytných budov (směrnice o ENB, článek 11.9) a jakékoliv další regionální (např. panevropské) subjekty směřující ke stimulaci vlastních předpokladů pomocí klasifikace energetické náročnosti určitého portfolia nemovitostí.

Odkazy:

[EF1]    Mandát M/480, Mandát udělený CEN, CENELEC a ETSI pro vypracování a přijetí norem pro metodiku výpočtu integrované energetické náročnosti budov podporující energetickou účinnost budov v souladu s ustanoveními stanovenými v přepracované směrnici o energetické náročnosti budov (2010/31/EU) ze dne 14. prosince 2010.

[EF2]    Směrnice o ENB, Přepracování směrnice o energetické náročnosti budov (2010/31/EU) ze dne 14. prosince 2010.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska,
Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 52018-1:2017 byl schválen CEN jako EN ISO 52018-1:2017 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 8

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 9

1......... Předmět normy.............................................................................................................................................................................. 12

2......... Citované dokumenty..................................................................................................................................................................... 12

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 13

3.1...... Budova............................................................................................................................................................................................ 13

3.2...... Vnitřní a venkovní podmínky....................................................................................................................................................... 17

3.3...... Technické systémy budovy......................................................................................................................................................... 18

3.4...... Energie............................................................................................................................................................................................ 20

3.5...... Energetická náročnost.................................................................................................................................................................. 20

3.6...... Šíření tepla v budově, tepelné zisky a využitelné tepelné ztráty systémů.......................................................................... 21

4......... Značky a dolní indexy................................................................................................................................................................... 23

4.1...... Značky............................................................................................................................................................................................. 23

4.2...... Dolní indexy.................................................................................................................................................................................... 24

5......... Popis tohoto dokumentu.............................................................................................................................................................. 24

5.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 24

5.2...... Stručný přehled tohoto dokumentu............................................................................................................................................ 25

5.3...... Kritéria výběru mezi potenciálními možnostmi....................................................................................................................... 26

5.4...... Vstupní a výstupní údaje.............................................................................................................................................................. 26

6......... Kombinace charakteristik ENB s požadavky........................................................................................................................... 26

7......... Tepelná pohoda v letním období............................................................................................................................................... 26

8......... Tepelná pohoda v zimním období............................................................................................................................................. 27

9......... Potřeba energie na vytápění nebo varianty............................................................................................................................. 27

10....... Potřeba energie na chlazení nebo varianty............................................................................................................................. 28

11....... Kombinace „potřeb“...................................................................................................................................................................... 28

12....... Celková tepelná izolace tepelné obálky................................................................................................................................... 28

13....... Tepelná izolace jednotlivých prvků tepelné obálky................................................................................................................ 28

14....... Tepelné vazby................................................................................................................................................................................ 29

15....... Energetická náročnost oken........................................................................................................................................................ 29

16....... Vzduchotěsnost tepelné obálky.................................................................................................................................................. 30

17....... Regulace slunečního záření........................................................................................................................................................ 30

18....... Další požadavky............................................................................................................................................................................ 31

19....... Řízení kvality................................................................................................................................................................................... 31

20....... Ověřování shody............................................................................................................................................................................ 31

Příloha A (normativní) Přehled údajů pro výběr vstupů a metod – Šablona.................................................................................. 32

Příloha B (informativní) Přehled údajů pro výběr vstupů a metod – Výchozí zvolené parametry............................................. 40

Příloha C (normativní) Regionální odkazy v souladu s Politikou globální relevance ISO........................................................... 51

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 52

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:      
www.iso.org/iso/foreword.html.

ISO 52018-1 vypracovala technická komise ISO/TC 163 Tepelné chování a potřeba energie pro vnitřní prostředí staveb, subkomise SC 2 Výpočtové metody, ve spolupráci s Evropským výborem pro normalizaci (CEN), technickou komisí CEN/TC 89 Tepelné vlastnosti budov a stavebních dílců, na základě Dohody o technické spolupráci mezi ISO a CEN (Vídeňská dohoda).

Seznam všech částí souboru ISO 52018 lze nalézt na webových stránkách ISO.

Úvod

Tato norma je částí souboru norem zaměřených na mezinárodní harmonizaci metodiky posuzování energetické náročnosti budov (ENB). Tento soubor se ve všech částech nazývá „soubor norem ENB“.

Všechny normy ENB se řídí specifickými pravidly zajišťujícími celkovou konzistentnost, jednoznačnost a transparentnost.

Všechny normy ENB poskytují možnost určité flexibility týkající se metod, požadovaných vstupních údajů a odkazů na další normy ENB zavedením normativní šablony v příloze A a informativních výchozích zvolených parametrů v příloze B.

Pro správné používání tohoto dokumentu je v příloze A uvedena normativní šablona specifikující tyto zvolené parametry. Informativní výchozí zvolené parametry jsou uvedeny v příloze B.

Hlavními cílovými skupinami tohoto dokumentu jsou architekti, inženýři a orgány veřejné moci.

Použití orgány veřejné moci: v případě, že je tento dokument používán v kontextu požadavků národních nebo regionálních právních předpisů, smí být na národní nebo regionální úrovni pro takové účely určeny závazné zvolené parametry. Tyto zvolené parametry (buď informativní výchozí parametry z přílohy B, nebo parametry upravené podle národních/regionálních potřeb, v každém případě ale podle šablony v příloze A) mohou být zpřístupněny buď ve formě národní přílohy, nebo ve formě samostatného (např. právně závazného) dokumentu (přehledu národních údajů).

POZNÁMKA 1 V takovém případě:

    orgány veřejné moci specifikují zvolené parametry;

    jednotlivý uživatel použije tento dokument k posouzení energetické náročnosti budovy a při tom použije zvolené parametry určené orgány veřejné moci.

Problematika řešená v tomto dokumentu může být předmětem regulace orgány veřejné moci. Regulace orgány veřejné moci týkající se stejné problematiky může nahradit výchozí hodnoty v příloze B. Regulace orgány veřejné moci týkající se stejné problematiky navíc může pro určitá použití nahradit i používání tohoto dokumentu. Požadavky právních předpisů a jimi předepsané zvolené parametry se obecně nevydávají v technických normách, ale v právních předpisech. Aby se zabránilo zdvojování publikací spojenému s obtížnou aktualizací zdvojených
dokumentů, smí národní příloha odkazovat na texty právních předpisů, kde byly národní zvolené parametry uvedeny orgány veřejné moci. Různé národní přílohy nebo přehledy národních údajů jsou možné pro různá použití.

V případě nepoužití výchozích hodnot, zvolených parametrů a odkazů na další normy ENB uvedených v příloze B s ohledem na národní právní předpisy, politiky nebo tradice, se očekává, že:

    národní nebo regionální orgány veřejné moci vypracují přehledy údajů se zvolenými parametry a národními nebo regionálními hodnotami v souladu s modelem v příloze A; v tomto případě je doporučena národní příloha (např. NA) obsahující odkazy na příslušné přehledy údajů;

    nebo, jako výchozí případ, národní normalizační orgán posoudí možnost přidání nebo začlenění národní přílohy v souladu se šablonou uvedenou v příloze A a v souladu s právními předpisy, které národní nebo regionální hodnoty a zvolené parametry uvádějí.

Dalšími cílovými skupinami jsou subjekty směřující ke stimulaci vlastních předpokladů pomocí klasifikace energetické náročnosti určitého fondu nemovitostí.

Další informace jsou uvedeny v technické zprávě ISO/TR 52018-2[7] doprovázející tento dokument.

Část souboru dokumentů o ENB vypracovaných pod odpovědností ISO/TC 163/SC 2 mimo jiné pokrývá:

    výpočtové postupy pro celkovou spotřebu energie a energetickou náročnost budov;

    výpočtové postupy pro vnitřní teploty v budovách (např. v případě bez vytápění nebo chlazení prostoru);

    indikátory pro požadavky na dílčí ENB vztahující se k bilanci tepelné energie a vlastnostem konstrukcí budovy;

    výpočtové metody pokrývající chování a tepelné, tepelně-vlhkostní, solární a vizuální charakteristiky specifických částí budovy a specifických prvků a součástí budovy, jako jsou neprůsvitné prvky obálky budovy, prvky na zemině, okna a fasády.

ISO/TC 163/SC 2 spolupracuje s dalšími technickými komisemi v podrobnostech týkajících se např. spotřebičů, technických systémů budov a vnitřního prostředí.

Ukazatele celkové a dílčí energetické náročnosti, tj. kvantitativní výstupy posuzování ENB, lze použít k různým účelům:

a)   Požadavky: pro nastavení veřejných nebo soukromých požadavků na energetickou náročnost budov.

b)   Rozhodování: pro usnadnění rozhodování nebo přijímání opatření v soukromém nebo veřejném sektoru.

c)   Informace a komunikace: pro tvůrce návrhů, vlastníky, provozovatele a uživatele budov, tvůrce politik a občany (jako prodávající nebo pronajímatele, jako potenciální kupující nebo nájemce).

ISO 52003-1 a ISO 52003-2 se obecně zabývají následným zpracováním výstupů podle norem ENB. Popisují pojetí charakteristik ENB a ukazatelů ENB a zabývají se principy požadavků, hodnocení a průkazů. Stručně se také praktičtějším způsobem zabývají požadavky na celkovou ENB.

Tento dokument se na praktické úrovni zabývá požadavky týkajícími se konstrukce a souvisejícími s tepelnou bilancí budovy. Aspekty tepelné bilance se týkají jak potřeb vytápění a chlazení, tak volně plovoucích teplot, zejména s ohledem na přehřívání nebo příliš nízké vnitřní teploty.

Většina charakteristik ENB spadajících do předmětu tohoto dokumentu je stručně vyjmenována a pro každou z nich je uvedeno mnoho možných ukazatelů. V příloze A jsou uvedeny standardizované tabulky pro uvádění zvolených parametrů, které byly stanoveny regulačními orgány. V příloze B jsou uvedeny zdůvodněné výchozí volby.

Stejně jako ISO 52003-1 tento dokument neposkytuje žádnou metodu posuzování ENB (výpočtem, měřením nebo kontrolou). Místo toho odkazuje na jiné normy ENB i další normy pro stanovení ukazatelů ENB.

ISO/TR 52018-2 je technická zpráva odpovídající tomuto dokumentu. Poskytuje rozsáhlé podkladové informace, které napomáhají k dobře uvážené volbě parametrů. Pro co nejlepší pochopení se doporučuje číst tento dokument a ISO/TR 52018-2 souběžně, kapitolu po kapitole.

Ukazatele ENB, které lze popřípadě použít pro stanovení požadavků na technické systémy budov, jsou zpravidla obsaženy v odpovídajících dokumentech o ENB (což jsou dosud většinou normy CEN).

Tabulka 1 znázorňuje relativní pozici tohoto dokumentu v rámci souboru norem ENB v kontextu modulární struktury stanovené v ISO 52000-1.

POZNÁMKA 2 V ISO/TR 52000-2 lze nalézt stejnou tabulku, která pro každý modul uvádí čísla relevantních norem ENB a doprovodných technických zpráv, které byly vydány nebo se připravují.

POZNÁMKA 3 Moduly reprezentují normy ENB, ale jedna norma ENB může pokrývat více než jeden modul a jeden modul může být pokryt více než jednou normou ENB, např. zjednodušená, resp. podrobná metoda. Viz také kapitola 2 a tabulky A.1 a B.1.

Tabulka 1 – Pozice tohoto dokumentu (v modulu M2-4) v rámci modulární struktury souboru norem ENB

Zastřešující

Budova
(jako taková)

Technické systémy budovy

Dílčí modul

Popisy

 

Popisy

 

Popisy

Vytápění

Chlazení

Větrání

Zvlhčování

Odvlhčování

Příprava teplé vody

Osvětlení

Automatizace a řízení budov

Fotovoltaika, vítr, ...

sub1

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

1

Obecně

 

Obecně

 

Obecně

2

Společné termíny a definice; značky, jednotky a dolní indexy

 

Potřeby energie budovy

 

Potřeby

 a

3

Použití

 

Podmínky vnitřního prostředí bez vlivu systémů

 

Maximální ztráta a výkon

4

Způsoby vyjadřování energetické náročnosti

 

Způsoby vyjadřování energetické náročnosti

ISO 52018‑1

Způsoby vyjadřování energetické náročnosti

5

Kategorie a hranice budov

 

Šíření tepla prostupem

 

Sdílení a regulace

6

Obsazenost budovy a provozní podmínky

 

Šíření tepla infiltrací a větráním

 

Rozvod a regulace

7

Agregace energetických technických funkcí a energo-nositelů

 

Vnitřní tepelné zisky

 

Akumulace a regulace

8

Zónování budovy

 

Solární tepelné zisky

 

Výroba a regulace

9

Výpočtová energetická náročnost

 

Dynamika budovy (akumulace tepla)

 

Rozdělování výkonu a provozní podmínky

10

Měřená energetická náročnost

 

Měřená energetická náročnost

 

Měřená energetická náročnost

11

Kontrola

 

Kontrola

 

Kontrola

12

Způsoby vyjádření vnitřního komfortu

 

 

 

BMS

13

Podmínky vnějšího prostředí

 

 

14

Ekonomický výpočet

 

 

a     Stínovaná pole se nepoužijí.

1 Předmět normy

Soubor norem pro posuzování energetické náročnosti budov (ENB) vytváří velké množství ukazatelů celkové a dílčí ENB jako výstupů, které lze použít pro různé účely. Tento dokument se zabývá využitím ukazatelů dílčí ENB vztahujících se k vlastnostem konstrukcí a tepelné bilanci budovy pro potřeby požadavků. Aspekty tepelné bilance zahrnují jak potřeby vytápění a chlazení, tak volné (plovoucí) teploty, zejména s ohledem na přehřívání nebo příliš nízké vnitřní teploty. Tento dokument může být oporou pro soukromé subjekty i veřejné regulační orgány (a všechny zúčastněné strany zapojené do procesu regulace) při „následném zpracování“ těchto výstupů.

Tento dokument poskytuje normalizované tabulky pro strukturované a transparentní předkládání zpráv o volbách parametrů, které je třeba učinit s ohledem na požadavky na dílčí ENB řešené tímto dokumentem. Tabulky nejsou omezující a umožňují tak plnou flexibilitu pro potřeby regulace.

POZNÁMKA Tabulka 1 v úvodu znázorňuje relativní pozici tohoto dokumentu v rámci souboru norem ENB v kontextu modu-
lární struktury stanovené v ISO 52000-1.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz