ICS 45.040; 75.100

ČSN

EN 15427-2-1

 

28 0555

Listopad 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Železniční aplikace – Řízení tření mezi kolem a kolejnicí –
Část 2-1: Vlastnosti a charakteristiky – Maziva okolku

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16028 (28 0010) ze srpna 2013.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz