ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.020.20                                                                                                                               Listopad 2022

Environmentální management – Nákladové účetnictví materiálových toků – Návod pro fázovou implementaci v organizacích

ČSN
ISO 14053

01 0953

 

Environmental management – Material flow cost accounting – Guidance for phased implementation in organizations

Management environnemental – Comptabilité des flux matières – Recommandations pour la mise en application par phases dans les organisations

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 14053:2021. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 14053:2021. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tento dokument poskytuje praktickou směrnici pro fázovou implementaci nákladového účetnictví materiálových toků. Tato směrnice může pomoci organizacím, včetně malých a středních podniků, zlepšit jejich environmentální výkonnost a materiálovou účinnost.

Fázový přístup poskytuje flexibilitu, která organizacím umožňuje rozvíjet nákladové účetnictví materiálových toků jejich vlastním tempem, podle situace, ve které se nacházejí. Výsledné informace mohou organizace motivovat k tomu, aby snížením materiálových ztrát a spotřeby energie hledaly příležitosti k současnému vytváření finančních a environmentálních přínosů.

Tento dokument je použitelný pro jakoukoliv organizaci, bez ohledu na to, jak je rozvinutá, charakter jejích činností nebo místa, kde tyto činnosti probíhají.

Tento dokument poskytuje pouze základní postupy výpočtu pro analýzu potenciálu úspor prostřednictvím eliminace materiálových ztrát. Podrobné postupy výpočtu nebo informace o technikách zlepšujících materiálovou nebo energetickou účinnost jsou mimo rozsah tohoto dokumentu.


Národní předmluva

Souvisící ČSN

ČSN ISO 14033 (01 0933) Environmentální management – Kvantitativní environmentální informace – Směrnice a příklady

ČSN EN ISO 14051:2012 (01 0951) Environmentální management – Nákladové účetnictví materiálových toků – Obecný rámec

ČSN EN ISO 14052 (01 0952) Environmentální management – Nákladové účetnictví materiálových toků –
Návod pro praktickou implementaci v dodavatelském řetězci

ČSN EN ISO 50001:2019 (01 1501) Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 106 Management životního prostředí

Pracovník České agentury pro standardizaci: Mgr. Anna Mezuliáníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz