ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.040.20; 91.060.30; 93.080.10                                                                                                        Srpen 2022

Stanovení protiskluznosti povrchů pro pěší – Metody hodnocení

ČSN
EN 16165

74 4506

 

Determination of slip resistance of pedestrian surfaces – Methods of evaluation

Détermination de la résistance à la glissance des surfaces piétonnières – Méthodes d’évaluation

Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden – Ermittlungsverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 16165:2021. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 16165:2021. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16165 (74 4506) z května 2022.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 16165:2021 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 16165 z května 2022 převzala EN 16165:2021 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN ISO 868 zavedena v ČSN EN ISO 868 (64 0624) Plasty a ebonit – Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore)

ISO 48-2 zavedena v ČSN ISO 48-2 (62 1433) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení tvrdosti – Část 2: Tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD

ISO 48-4 zavedena v ČSN ISO 48-4 (62 1433) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení tvrdosti – Část 4: Tvrdost metodou vtlačování hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore)

ISO 5725-2 nezavedena

ISO 5725-5 zavedena v ČSN ISO 5725-5 (01 0251) Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření – Část 5: Alternativní metody pro stanovení preciznosti normalizované metody měření

Souvisící ČSN

ČSN EN 360 (83 2624) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Zatahovací zachycovače pádu

ČSN EN 361 (83 2620) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Zachycovací postroje

ČSN EN 15307:2015 (66 8554) Lepidla na usně a obuvnické materiály – Lepené spoje podešev-svršek – Minimální požadavky na pevnost

ČSN ISO 4662 (62 1480) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení odrazové pružnosti

Vypracování normy

Zpracovatel: Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČO 47910381, Ing. Marie Jurajdová

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Krupičková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                            EN 16165
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                        Říjen 2021

ICS 17.040.20; 91.060.30; 93.080.10                                                                    Nahrazuje CEN/TS 16165:2016

Stanovení protiskluznosti povrchů pro pěší – Metody hodnocení

Determination of slip resistance of pedestrian surfaces – Methods of evaluation

Détermination de la résistance à la glissance
des surfaces piétonnières – Méthodes d’évaluation

Bestimmung der Rutschhemmumg von Fußböden – Ermittlungsverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2021-07-25.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2021 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                      Ref. č. EN 16165:2021 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

3.1...... Obecné termíny................................................................................................................................................................................ 7

3.2...... Termíny vztahující se na zkoušky na nakloněné rovině........................................................................................................... 8

3.3...... Termíny vztahující se na zkoušku s kyvadlem........................................................................................................................... 8

3.4...... Termíny vztahující se na zkoušku s tribometrem...................................................................................................................... 8

4......... Metody zkoušení.............................................................................................................................................................................. 8

Příloha A (normativní) Zkouška na nakloněné rovině naboso............................................................................................................ 9

Příloha B (normativní) Zkouška na nakloněné rovině v obuvi.......................................................................................................... 14

Příloha C (normativní) Zkouška s kyvadlem......................................................................................................................................... 19

Příloha D (normativní) Zkouška s tribometrem.................................................................................................................................... 39

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 45

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 16165:2021) vypracovala technická komise CEN/TC 339 Protiskluznost povrchů pro pěší – Metody hodnocení, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2022 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2022.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit zodpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje CEN/TS 16165:2016.

Hlavní změny oproti předchozímu vydání jsou následující:

a)   změnil se popis zkoušeného povrchu použitého při zkoušce na nakloněné rovině naboso a zkoušce na nakloněné rovině v obuvi;

b)   změnil se kalibrační postup zkušebního zařízení použitého při zkoušce na nakloněné rovině naboso;

c)   změnily se úhly skluzu pro tři standardní povrchy použité při zkoušce na nakloněné rovině naboso;

d)   změnil se postup ověřování a korekce při zkoušce na nakloněné rovině naboso;

e)   změnil se popis zkušebního postupu při zkoušce na nakloněné rovině naboso:

f)    změnil se popis zkušební obuvi použité při zkoušce na nakloněné rovině v obuvi;

g)   změnily se úhly skluzu pro tři standardní povrchy použité při zkoušce na nakloněné rovině v obuvi;

h)   ke zkoušce s kyvadlem byly doplněny informace o tom, kdy musí být kluzáky a sestavy kluzáků opětovně připraveny nebo vyřazeny;

i)    změnil se popis ověřovacího postupu použitého při zkoušce s kyvadlem a zkoušce s tribometrem;

j)    byly zrušeny referenční povrchy pro zkoušku s kyvadlem a zkoušku s tribometrem;

k)   změnil se postup přípravy kluzáků používaných při zkoušce s tribometrem.

Jakákoli zpětná vazba a dotazy k tomuto dokumentu by měly být směrovány na národní normalizační orgán uživatelů. Kompletní seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CEN.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto technickou specifikaci povinny oznámit národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tento dokument popisuje čtyři zkušební metody běžně používané v Evropě pro stanovení protiskluznosti podlah.

Metoda v příloze A popisuje zkušební metodu na nakloněné rovině pokryté vodou jako zkušební kapalinou a s bosou zkušební osobou. Tuto metodu nelze použít in situ (na místě). Označuje se jako „zkouška na nakloněné rovině naboso“.

Metoda v příloze B popisuje zkušební metodu na nakloněné rovině pokryté olejem jako zkušební kapalinou a se zkušební osobou obutou do předepsané obuvi. Tuto metodu nelze použít in situ (na místě). Označuje se jako „zkouška na nakloněné rovině v obuvi“.

POZNÁMKA Olej se používá jako zkušební kapalina za účelem zvýšení citlivosti zkoušky.

Metoda v příloze C popisuje zkušební metodu s kyvadlem, za sucha i za mokra, za použití předepsaných pryžových kluzáků. Tuto metodu lze použít in situ (na místě). Označuje se jako „zkouška s kyvadlem“.

Metoda v příloze D popisuje zkušební metodu s tribometrem, za sucha i za mokra, za použití předepsaných pryžových kluzáků. Tuto metodu lze použít in situ (na místě). Označuje se jako „zkouška s tribometrem“.

Cílem tohoto dokumentu je harmonizovat postupy používané při použití kterékoli z výše uvedených zkušebních metod. Jeho účelem není doporučovat některou konkrétní zkušební metodu výrobkovým technickým komisím nebo omezovat jejich výběr.

Zkušební metody uvedené v tomto dokumentu nelze vzájemně porovnávat. Výsledky lze porovnávat pouze s výsledky, které byly získány stejnou zkušební metodou.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje zkušební metody pro stanovení protiskluznosti povrchů používaných pěšími osobami.

POZNÁMKA Tento dokument je také možné použít pro měření tam, kde se mohou pěší osoby pohybovat po povrchu, který je určen pro silniční provoz.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz