ICS 03.100.70; 23.040.01; 75.200

ČSN

EN 17649

 

38 6431

Listopad 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zařízení pro zásobování plynem – Systém řízení bezpečnosti (SMS)
a systém řízení integrity (PIMS) pro přepravní plynovody – Funkční požadavky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16348 (38 6430) z června 2014
a ČSN EN 15399 (38 6433) ze srpna 2020.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz