ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.200.50                                                                                                                               Listopad 2022

Bezpečnost hraček –
Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy

ČSN
EN 71-13+A1

94 3095

 

Safety of toys –
Part 13: Olfactory board games, cosmetic kits and gustative games

Sécurité des jouets –
Partie 13: Jeux de table olfactifs, ensembles cosmétiques et jeux gustatifs

Sicherheit von Spielzeug –
Teil 13: Brettspiele für den Geruchsinn, Kosmetikkoffer und Spiele für den Geschmacksinn

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 71-13:2021+A1:2022. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 71-13:2021+A1:2022. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 71-13 ed. 2 (94 3095) z listopadu 2021.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z března 2022. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Významné změny proti předchozí normě jsou uvedeny v příloze D.

Informace o citovaných dokumentech

EN 71-1:2014+A1:2018 zavedena v ČSN EN 71-1+A1:2019 (94 3095) Bezpečnost hraček – Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

EN ISO 8317:2015 zavedena v ČSN EN ISO 8317:2017 (77 0410) Obaly odolné dětem – Požadavky a zkušební postupy pro opakovaně uzavíratelné obaly

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 11930 (68 1561) Kosmetika – Mikrobiologie – Hodnocení antimikrobiální ochrany kosmetického výrobku

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009, o bezpečnosti hraček (2009/48/EC). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009, o kosmetických přípravcích. Nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech EU.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004, o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS (80/590/EEC, 89/109/EEC). Nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech EU.

Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami. Nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech EU.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008, o potravinářských přídatných látkách. Nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech EU.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008, o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES (2000/13/EC). Nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech EU.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin. Nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech EU.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004. Nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech EU.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. Nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech EU.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES. Nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech EU.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016, o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS. Nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech EU.

Nařízení Komise (ES) č. 450/2009 ze dne 29. května 2009 o aktivních a inteligentních materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami. Nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech EU.

Směrnice Rady 84/500/EHS ze dne 15. října 1984 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se keramických předmětů určených pro styk s potravinami (84/500/EEC). V České republice je tato směrnice zavedena vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb. ze dne 19. ledna 2001, o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, v platném znění.

Směrnice Komise 2007/42/ES ze dne 29. června 2007 o materiálech a předmětech vyrobených z celofánu určených pro styk s potravinami. V České republice je tato směrnice zavedena vyhláškou č. 271/2008 Sb. kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, v platném znění.

Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008. Nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech EU.

Směrnice Komise (EU) 2020/2088 ze dne 11. prosince 2020, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES, pokud jde o označování alergenních vonných látek v hračkách. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 121/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, v platném znění.

Směrnice Komise (EU) 2020/2089 ze dne 11. prosince 2020, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES, pokud jde o zákaz alergenních vonných látek v hračkách. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 121/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČO 47910381, Ing. Martina Pavlínková

Technická normalizační komise: TNK 137 Výrobky pro děti

Pracovník České agentury pro standardizaci: Mgr. Anna Mezuliáníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN 71-13:2021+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                       Květen 2022

ICS 97.200.50                                                                                                            Nahrazuje EN 71-13:2021

Bezpečnost hraček –
Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy

Safety of toys –
Part 13: Olfactory board games, cosmetic kits and gustative games

Sécurité des jouets –
Partie 13: Jeux de table olfactifs, ensembles cosmétiques et jeux gustatifs

Sicherheit von Spielzeug –
Teil 13: Brettspiele für den Geruchsinn, Kosmetikkoffer und Spiele für den Geschmacksinn

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2021-03-19 a obsahuje změnu 1, schválenou CEN dne 2022-03-14.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2022 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky     Ref. č. EN 71-13:2021+A1:2022 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 8

Úvod............................................................................................................................................................................................................. 10

1......... Předmět normy.............................................................................................................................................................................. 11

2......... Citované dokumenty..................................................................................................................................................................... 11

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 11

4......... Požadavky (viz A.4)....................................................................................................................................................................... 12

4.1...... Stolní hry podněcující čichové vjemy........................................................................................................................................ 12

4.1.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 12

4.1.2... Látky a směsi................................................................................................................................................................................. 12

4.2...... Kosmetické soupravy................................................................................................................................................................... 15

4.2.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 15

4.2.2... Vonné látky..................................................................................................................................................................................... 15

4.2.3... Výsledné produkty – Požadavky na nezávadnost kosmetiky (viz A.2)............................................................................... 15

4.3...... Hry podněcující chuťové vjemy.................................................................................................................................................. 15

4.3.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 15

4.3.2... Látky a směsi................................................................................................................................................................................. 16

4.3.3... Výsledné produkty......................................................................................................................................................................... 16

4.3.4... Potravinové alergeny.................................................................................................................................................................... 16

5......... Zařízení............................................................................................................................................................................................ 16

5.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 16

5.2...... Nádoby a sklo................................................................................................................................................................................ 16

5.2.1... Sklo.................................................................................................................................................................................................. 16

5.2.2... Nádoby na vonné látky, látky a směsi....................................................................................................................................... 17

5.2.3... Nádoby odolné proti otevření dětmi.......................................................................................................................................... 17

5.3...... Pomůcka pro přenos kapaliny.................................................................................................................................................... 17

5.4...... Ochrana očí.................................................................................................................................................................................... 17

6......... Varování a značení (viz A.4 a A.7)............................................................................................................................................. 18

6.1...... Obecné označení a upozornění................................................................................................................................................. 18

6.2...... Značení jednotlivých nádob a jednotlivých obalů pro činidla, látky nebo směsi.............................................................. 21

6.3...... Varovné věty pro potravinové alergeny.................................................................................................................................... 21

6.4...... Varovné věty pro skleněné nádoby........................................................................................................................................... 21

7......... Návod k použití.............................................................................................................................................................................. 22

8......... Soupis obsahu s upozorněními a informacemi o první pomoci.......................................................................................... 22

Příloha A (informativní) Zdůvodnění...................................................................................................................................................... 23

A.1...... Alergenní vonné látky (viz kapitola 4, tabulka 1 a tabulka 2)................................................................................................ 23

A.2...... Posouzení bezpečnosti kosmetických souprav (viz 4.2.3).................................................................................................... 23

A.3...... Bezpečnostní postupy.................................................................................................................................................................. 23

A.4...... Požadavky, které musí být splněny při použití určitých vonných látek (viz kapitola 4 a kapitola 6)............................... 23

A.5...... Aktuální příslušné směrnice a nařízení týkající se kosmetiky a potravin............................................................................ 24

A.6...... Vysvětlení nařízení týkající se tohoto dokumentu................................................................................................................... 24

A.7...... Označování, značky a upozornění............................................................................................................................................. 24

Strana

Příloha B (normativní) Zkušební metoda pro identifikaci borosilikátového skla........................................................................... 25

B.1..... Obecně............................................................................................................................................................................................ 25

B.2..... Přístroje a činidlo........................................................................................................................................................................... 25

B.2.1.. Pyknometr na 25 ml...................................................................................................................................................................... 25

B.2.2.. Vodní lázeň nastavitelná na teplotu (20 ± 1) °C...................................................................................................................... 25

B.2.3.. Deionizovaná voda....................................................................................................................................................................... 25

B.2.4.. Analytické váhy s přesností na 0,1 mg...................................................................................................................................... 25

B.3..... Postup.............................................................................................................................................................................................. 25

Příloha C (informativní) Zřetel na životní prostředí.............................................................................................................................. 26

Příloha D (informativní) Významné technické rozdíly mezi tímto dokumentem a předchozí verzí........................................... 27

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2009/48/ES,
které mají být pokryty.................................................................................................................................................................... 28

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 29

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 71-13:2021+A1:2022) vypracovala technická komise CEN/TC 52 Bezpečnost hraček, jejíž sekretariát zajišťuje DS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2022 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2022.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje !EN 71-13:2021".

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN 2022-03-14.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici EU 2009/48/ES je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Další informace o vysvětlení a zdůvodnění různých požadavků jsou uvedeny v příloze A.

Významné změny v porovnání s předchozím vydáním této normy jsou podrobně uvedeny v příloze D.

Tento dokument je 13. částí souboru norem EN 71 o bezpečnosti hraček.

EN 71 se společným názvem Bezpečnost hraček sestává z těchto částí:

    Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

    Část 2: Hořlavost

    Část 3: Migrace určitých prvků

    Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti

    Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy

    Část 7: Barvy nanášené prsty – Požadavky a metody zkoušení

    Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití

    Část 9: Organické chemické sloučeniny – Požadavky

    Část 10: Organické chemické sloučeniny – Příprava vzorků a extrakce

    Část 11: Organické chemické sloučeniny – Analytické metody

    Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky

    Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy

    Část 14: Trampolíny pro domácí použití

Je na uživateli normy, aby určil, zda hračka spadá či nespadá do předmětu normy některé z výše uvedených částí souboru norem EN 71, a odpovídajícím způsobem použil každou použitelnou normu. Obvykle se proto v jednotlivých částech souboru necitují jiné části souboru.

POZNÁMKA 1 Jako doplněk k výše uvedeným částem EN 71 (soubor) byly vydány následující dokumenty:

    CEN/TR 15071 Bezpečnost hraček – Národní překlady upozornění a návodů k použití v EN 71;

    CEN/TR 15371 (část 1 a 2) Bezpečnost hraček – Odpovědi na žádosti o interpretaci;

    CEN/TR 16918 Bezpečnost hraček – Vkládání hraček do úst jako součást přirozeného chování dětí;

    !CEN/TR 17695 Bezpečnost hraček – Mechanické a fyzikální vlastnosti – Návod pro kategorizaci hraček se střelami v rámci EN 71-1;"

    CEN ISO/TR 8124-8 Bezpečnost hraček – Část 8: Směrnice pro stanovení věku.

POZNÁMKA 2 Slova psaná kurzivou jsou definována v kapitole 3 (Termíny a definice).

Jakákoli zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CEN.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Účelem tohoto dokumentu EN 71-13 je snížení rizik, která mohou představovat ohrožení zdraví dítěte, když jsou stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravyhry podněcující chuťové vjemy používány určeným způsobem nebo způsobem předvídatelným s ohledem na obvyklé chování dětí.

Při používání těchto hraček se možná rizika omezí na minimum tím, že se poskytnou příslušné informace, aby hra byla bezpečná a kontrolovatelná. Proto tento dokument uvádí varovné fráze a pokyny pro používání těchto hraček.

Jako obecné pravidlo platí, že hračky jsou navrhovány a vyráběny pro děti určitého věku. Jejich charakteristiky jsou přizpůsobeny věku a vývojovému stádiu dětí a jejich používání předpokládá určité schopnosti. Z tohoto důvodu jsou uvedeny požadavky na věk.

Požadavky tohoto dokumentu nezbavují rodiče nebo pečovatele zodpovědnosti sledovat dítě během hraní. Naopak, použití těchto souprav vyžaduje pečlivý dohled ze strany dospělých.

1 Předmět normy

Tento dokument platí pro stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy, hry podněcující chuťové vjemydoplňkové soupravy. Stanovuje požadavky na používání látek a směsí a v některých případech na jejich množství a koncentrace ve stolních hrách podněcujících čichové vjemy, kosmetických soupravách, hrách podněcujících chuťové vjemydoplňkových soupravách pro tyto hry nebo soupravy.

Tyto látky a směsi jsou:

    klasifikované jako nebezpečné podle právních předpisů ES týkajících se nebezpečných látek [13] a nebezpečných směsí [13];

    látky a směsi, které by mohly v nadměrném množství poškodit zdraví dětí, které je používají, a které nejsou klasifikovány jako nebezpečné podle výše uvedených právních předpisů; a

    jakákoli jiná chemická látka a směs (jakékoliv jiné chemické látky a směsi) dodávaná se sadou.

Kromě toho tento dokument uvádí alergenní vonné látky, které jsou zakázané v hračkách, požadavky, zejména pokud jde o alergenní vonné látky, a požadavky na soupis obsahu, návod k použití, na zařízení určené k používání při činnosti a na používání vysoce hořlavých kapalin.

Tento dokument se nevztahuje na kosmetické hračky, například kosmetiku pro panenky.

POZNÁMKA Termíny „látka“ a „směs“ jsou definovány v nařízení REACH (ES) č. 1907/2006 [14] a v nařízení CLP (ES) č. 1272/2008 [13].

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz