Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.200.20

Březen 1998

Konektory pro termoelektrické snímače

ČSN
EN 50 212

25 8338

 

 

 

Connectors for thermoelectric sensors

Connecteurs pour couples thermoélectriques

Steckverbindungen für Thermoelemente

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50212:1996. Evropská norma EN 50212:1996 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50212:1996. The European Standard EN 50212:1996 has the status of a Czech Standard.

 

© Český normalizační institut, 1998
51621


Strana 2

Národní předmluva

 

Citované normy

HD 446.3 S1 zaveden v ČSN 25 8331-3 Termoelektrické články - Část 3: Prodlužovací a kompenzační vedení - Systém tolerancí a značení (mod IEC 584-3:1989)

IEC 584 řada; IEC 584-1 zavedena v ČSN EN 60584-1 Termoelektrické články - Část 1: Referenční tabulky (idt IEC 584-1:1995) (25 8331); IEC 584-2 zavedena v ČSN IEC 584-2 Termoelektrické články - Část 2: Tolerance (25 8331); IEC 584-3 zavedena v ČSN 25 8331-3 Termoelektrické články - Část 3: Prodlužovací a kompenzační vedení - Systém tolerancí a značení (mod IEC 584-3:1989) (idt HD CENELEC 446.3 S1:1993)

 

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly v článcích 2.1.2, 3.1 (poznámka pod obrázkem 1) a 3.2 doplněny informativní národní poznámky.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: NORPA, IČO 16986750, Zdeňka Košťálová

Technická normalizační komise: TNK 56 Elektrické měřicí přístroje

Pracovník Českého normalizačního institutu: Tomáš Pech


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 50212

EUROPEAN STANDARD

Květen 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


ICS 17.200.20

 

Deskriptory: thermoelectric sensor, compensated connectors

 

Konektory pro termoelektrické snímače

 

Connectors for thermoelectric sensors

Connecteurs pour couples thermoélectriques

Steckverbindungen für Thermoelemente

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1996-03-05. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv změn uděluje statut národní normy.

Aktualizované seznamy týkající se těchto národních norem a bibliografických odkazů lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyku, přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována v BTWG 69-2, Kompenzační konektory pro termoelektrické snímače.

Text návrhu byl podroben jednotnému schvalovacímu postupu a byl dne 1996-03-05 schválen CENELEC jako EN 50212.

Byla stanovena následující data:

- nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni vydáním identické národní normy nebo vydáním oznámení o schválení EN k přímému použití jako normy národní                                          (dop)   1997-03-01

- nejzazší datum zrušení národních norem, které jsou s EN v rozporu (dow) 1997-03-01


Strana 5

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy a rozsah použití

6

2

Všeobecně

6

2.1

Typy konektorů

6

2.2

Označení pro identifikaci a rozlišení polarity

6

3

Elektrické charakteristiky

7

3.1

Maximální dovolená chyba při působení teplotního gradientu

7

3.2

Zkouška stability kvality kontaktu

8

3.3

Izolační odpor

8

3.4

Kontinuita (spojitost) uzemnění

8

4

Rozměrové charakteristiky

8

5

Fyzikální charakteristiky

12

5.1

Pouzdro

12

5.2

Kovové díly (kolík, kontakt dutinky) spojující připojené kabely dohromady

12

5.3

Spojení

12


Strana 6

1 Předmět normy a rozsah použití

Předmět této normy je určen sestavením, povahou materiálů, výrobními zkouškami a termoelektrickým chováním konektorů pro snímače používající termoelektrické články dle HD 446.3 S1.

Zmíněná norma nepokrývá takové speciální termoelektrické články jako typy U, L a W, nicméně uživatel takových speciálních termoelektrických článků smí použít konektory popsané dále s několika omezeními uvedenými v příslušných odstavcích.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz