ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20                                                                                                                                  Duben 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 2- 43: Zkoušky – Výběrové zkoušení útlumu odrazu jednovidových optických konektorů PC

ČSN
EN IEC 61300-2- 43
ed. 3

35 9251

idt IEC 61300-2-43:2022

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 2-43: Tests – Screen testing of return loss of single-mode PC optical fibre connectors

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs fibroniques – Procédures fondamentales d’essais et de mesures –
Partie 2-43: Essais – Sélection des connecteurs PC pour fibres optiques unimodales en fonction de leur affaiblissement
de réflexion

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile -Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 2-43: Prüfungen – Verfahren zur Sortierprüfung von Einmoden-PC-LWL-Steckverbindern in Abhängigkeit
von der Rückflussdämpfung

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 61300-2-43:2022. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 61300-2-43:2022. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2023-10-06 se nahrazuje ČSN EN 61300-2-43 ed. 2 (35 9251) z února 2015, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Norma popisuje výběrové zkoušení útlumu odrazu jednovidových vláknových optických konektorů s optickým kontaktem (PC) ve šňůrové nebo pigtailové konfiguraci, zaručující minimální hodnotu útlumu odrazu při náhodném provozním spojování konektorů ověřených touto metodou. Norma je určena pro konektorové zástrčky s cylindrickou ferulí. Norma obsahuje informativní přílohu A, popisující zkoušení pigtailů s vláknovými optickými konektory PC.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 61300-2-43:2022 dovoleno do 2023-10-06 používat dosud platnou ČSN EN 61300-2-43 ed. 2 (35 9251) z února 2015.

Změny proti předchozí normě

Toto vydání představuje technickou revizi textu a obsahuje následující významné změny ve srovnání s předchozím vydáním:

·       doplnění kapitoly 3 obsahující termíny, definice a zkratky.

Informace o citovaných dokumentech

EN 61300-3-6 zavedena v ČSN EN 61300-3-6 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-6: Zkoušení a měření – Útlum odrazu

Souvisící ČSN

ČSN EN IEC 61300-1 ed. 5 (35 9250) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 1: Obecně a návod

ČSN EN 61755-2-1 (35 9256) Optická rozhraní optických konektorů – Část 2-1: Optické rozhraní neúhlově
zakončených jednovidových vláken s optickým kontaktem

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 mezinárodní normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz