ICS 87.040

ČSN

EN 927-2

 

67 2010

Duben 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy
pro dřevo ve vnějším prostředí –
Část 2: Specifikace funkčních vlastností

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 927-2 (67 2010) z července 2015.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz