ICS 27.040

ČSN

EN 12952-3

 

07 7604

Duben 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení –
Část 3: Konstrukce a výpočet částí kotle namáhaných tlakem

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12952-3 (07 7604) ze srpna 2012.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz