ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.100.10                                                                                                                                  Červen 2023

Mléko – Definice a hodnocení celkové přesnosti alternativních metod pro analýzu mléka –
Část 3: Protokol pro hodnocení a validaci alternativních
kvantitativních metod pro analýzu mléka

ČSN
ISO 8196-3

57 0536

 

Milk – Definition and evaluation of the overall accuracy of alternative methods of milk analysis –
Part 3: Protocol for the evaluation and validation of alternative quantitative methods of milk analysis

Lait – Définition et évaluation de la précision globale des méthodes alternatives d’analyse du lait –
Partie 3: Protocole d’évaluation et de validation des méthodes quantitatives alternatives pour l’analyse du lait

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 8196-3:2022. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 8196-3:2022. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 8196-3 (57 0536) z ledna 2016.

Anotace obsahu

Tento dokument specifikuje protokol pro hodnocení a validaci alternativních kvantitativních metod analýzy mléka. Tento protokol je také použitelný pro validaci nových alternativních metod tam, kde omezený počet provozních přístrojů neumožňuje realizaci mezilaboratorní studie a ISO 8196-1|IDF 128-1 není proveditelná.

Tento protokol je použitelný pro ukazatele mléka, jako je například tuk, bílkovina, laktóza, močovina a somatické buňky v mléce. Lze jej také rozšířit o další ukazatele.

Tento dokument také stanovuje obecné principy postupů pro mezinárodní schvalování výkonnosti alternativních metod. Tyto principy jsou založeny na validačním protokolu stanoveném v tomto dokumentu.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny proti předchozímu vydání normy jsou tyto:

    schéma validace pro fázi II bylo zjednodušeno a je možné validovat nový přístroj porovnáním s předchozím validovaným přístrojem.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 3534-1 zavedena v ČSN ISO 3534-1 (01 0216) Statistika – Slovník a značky – Část 1: Obecné statistické termíny a termíny používané v pravděpodobnosti

ISO 5725-1 zavedena v ČSN ISO 5725-1 (01 0251) Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření – Část 1: Obecné zásady a definice

ISO 8196-1|IDF 128-1 zavedena v ČSN ISO 8196-1 (57 0536) Mléko – Definice a vyhodnocení celkové přesnosti alternativních metod pro analýzu mléka – Část 1: Analytické atributy alternativních metod

ISO 8196-2|IDF 128-2 zavedena v ČSN ISO 8196-2 (57 0536) Mléko – Definice a vyhodnocení celkové přesnosti alternativních metod pro analýzu mléka – Část 2: Kalibrace a řízení kvality v laboratoři při analýzách mléka alternativními metodami

ISO/IEC 17025 zavedena v ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří

Souvisící ČSN a TNI

ČSN ISO 5725-2 (01 0251) Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření – Část 2: Základní
metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

ČSN EN ISO 13366-2 (57 0531) Mléko – Stanovení počtu somatických buněk – Část 2: Návod pro ovládání fluoro-opto-elektronického přístroje

TNI 01 0115 (01 0115) Mezinárodní metrologický slovník – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny
(VIM)

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 151 Potraviny

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Radmila Foretová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz