ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.220.20                                                                                                                                   Srpen 2023

Vybavení pro měření elektrické energie – Obecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky –
Část 41: Metody a požadavky na registraci energie pro elektroměry měřící více druhů energie a vícesazbové elektroměry

ČSN
EN IEC 62052- 41


35 6134

idt IEC 62052- 41:2022

Electricity metering equipment  General requirements, tests and test conditions
Part 41: Energy registration methods and requirements for multi-energy and multi-rate meters

Équipement de comptage de l’électricité – Exigences générales, essais et conditions d’essai –
Partie 41: Méthodes d’enregistrement de l’énergie et exigences relatives aux compteurs à tarifs multiples et aux compteurs à énergies multiples

Elektrizitätszähler  Allgemeine Anforderungen, Prüfungen und Prüfbedingungen –
Teil 41: Energieerfassungsmethoden und -anforderungen für Zähler für unterschiedliche elektrische Energiearten
und Mehrtatifzähler

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 62052-41:2022. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 62052-41:2022. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato část IEC 62052 platí pouze pro nově vyrobené elektroměry pro měření více druhů energie a/nebo vícesazbové statické elektroměry a vztahuje se pouze na jejich typové zkoušky. Tento dokument je určen k použití ve spojení s příslušnými částmi IEC 62052, IEC 62053 a IEC 62055-31. Pokud se jakýkoli požadavek v tomto dokumentu týká položky, na kterou se již vztahují příslušné části IEC 62052, IEC 62053 a IEC 62055-31, mají přednost požadavky tohoto dokumentu.


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN IEC 62052-11:2021 zavedena v ČSN EN IEC 62052-11 ed. 2:2021 (35 6134) Vybavení pro měření elektrické energie (AC) – Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky – Část 11: Elektroměry

EN IEC 62052-11:2020/A11:2022 zavedena v ČSN EN IEC 62052-11 ed. 2:2021/A11:2022 (35 6134) Vybavení pro měření elektrické energie (AC) – Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky – Část 11: Elektroměry

EN IEC 62053-21:2021 zavedena v ČSN EN IEC 62053-21 ed. 2:2021 (35 6134) Vybavení pro měření elektrické energie – Zvláštní požadavky – Část 21: Střídavé statické činné elektroměry AC (třídy 0,5, 1 a 2)

EN IEC 62053-21:2021/A11:2021 zavedena v ČSN EN IEC 62053-21 ed. 2:2021/A11:2021 (35 6134) Vybavení pro měření elektrické energie – Zvláštní požadavky – Část 21: Střídavé statické činné elektroměry AC (třídy 0,5, 1 a 2)

EN IEC 62053-22:2021 zavedena v ČSN EN IEC 62053-22 ed. 2:2021 (35 6134) Vybavení pro měření elektrické energie – Zvláštní požadavky – Část 22: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 0,1S, 0,2S a 0,5S)

EN IEC 62053-22:2021/A11:2021 zavedena v ČSN EN IEC 62053-22 ed. 2:2021/A11:2021 (35 6134) Vybavení pro měření elektrické energie – Zvláštní požadavky – Část 22: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 0,1S, 0,2S a 0,5S)

EN IEC 62053-23:2021 zavedena v ČSN EN IEC 62053-23 ed. 2:2021 (35 6134) Vybavení pro měření elektrické energie – Zvláštní požadavky – Část 23: Statické elektroměry pro jalovou energii (třídy 2 a 3)

EN IEC 62053-23:2021/A11:2021 zavedena v ČSN EN IEC 62053-23 ed. 2:2021/A11:2021 (35 6134) Vybavení pro měření elektrické energie – Zvláštní požadavky – Část 23: Statické elektroměry pro jalovou energii (třídy 2 a 3)

EN IEC 62053-24:2021 zavedena v ČSN EN IEC 62053-24 ed. 2:2021 (35 6134) Vybavení pro měření elektrické energie – Zvláštní požadavky – Část 24: Statické elektroměry pro základní složku jalové energie (třídy 0,5S, 1S, 1, 2 a 3)

EN IEC 62053-24:2021/A11:2021 zavedena v ČSN EN IEC 62053-24 ed. 2:2021/A11:2021 (35 6134) Vybavení pro měření elektrické energie – Zvláštní požadavky – Část 24: Statické elektroměry pro základní složku jalové energie (třídy 0,5S, 1S, 1, 2 a 3)

EN IEC 62053-41 dosud nezavedena[1]

Souvisící ČSN

ČSN IEC 60050-300:2003 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Elektrická a elektronická měření a měřicí přístroje – Část 311: Všeobecné termíny měření – Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření – Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů – Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje

ČSN IEC 60050-300:2003/A1:2017 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Elektrická a elektronická měření a měřicí přístroje – Část 311: Všeobecné termíny měření – Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření – Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů – Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje

ČSN IEC 60050-300:2003/A2:2017 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Elektrická a elektronická měření a měřicí přístroje – Část 311: Všeobecné termíny měření – Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření – Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů – Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje

ČSN IEC 60050-300:2003/A3:2018 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Elektrická a elektronická měření a měřicí přístroje – Část 311: Všeobecné termíny měření – Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření – Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů – Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje

ČSN IEC 60050-300:2003/A4:2022 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Elektrická a elektronická měření a měřicí přístroje – Část 311: Všeobecné termíny měření – Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření – Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů – Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje

ČSN EN 61000-4-30 ed. 3:2017 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-30: Zkušební a měřicí technika – Metody měření kvality energie

ČSN EN IEC 61557-12 ed. 2:2022 (35 6230) Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sle-
dování činnosti prostředků ochrany – Část 12: Zařízení pro měření a sledování elektrických parametrů (PMD)

ČSN EN 61869 (soubor) (35 1350) Přístrojové transformátory

ČSN EN 62586-1 ed. 2:2018 (35 6240) Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení – Část 1: Přístroje pro měření kvality elektřiny

ČSN EN 62586-2 ed. 2:2018 (35 6240) Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení – Část 2: Funkční zkoušky a požadavky na nejistotu

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 56 Elektrické měřicí přístroje

Pracovník České agentury pro standardizaci: Bc. Juraj Michalec

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.[1]     V přípravě. Fáze v době zverějnění: FprEN IEC 62053-41:2022.

Zdroj: www.cni.cz