ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.40; 97.220.10                                                                                                                     Duben 2023

Svítidla –
Část 2-18: Zvláštní požadavky – Svítidla
pro plavecké bazény a podobné účely

ČSN
EN IEC 60598-2-18
ed. 2

36 0600

idt IEC 60598-2-18:2022

Luminaires –
Part 2-18: Particular requirements – Luminaires for swimming pools and similar applications

Luminaires –
Partie 2-18: Exigences particulières – Luminaires pour piscines et usages analogues

Leuchten –
Teil 2-18: Besondere Anforderungen – Leuchten für Schwimmbecken und ähnliche Anwendungen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 60598-2-18:2022. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 60598-2-18:2022. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2025-09-21 se nahrazuje ČSN EN 60598-2-18 (36 0600) ze srpna 1996, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Norma specifikuje požadavky na pevná svítidla určená pro použití ve vodě nebo ve styku s vodou, například v nádržích plaveckých bazénů, fontán, brouzdališť a zahradních bazénů, a pro použití s elektrickými světelnými zdroji.

Tento dokument se nevztahuje na svítidla, která nejsou ve styku s vodou (např. namontovaná za oddělujícím skleněným krytem), ani na ruční nebo přenosná svítidla.


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 60598-2-18:2022 dovoleno do 2025-09-21 používat dosud platnou ČSN EN 60598-2-18 (36 0600) ze srpna 1996.

Změny proti předchozí normě

Toto vydání zahrnuje v porovnání s předchozím vydáním následující významné technické změny:

a)   odkazy na část 1 byly aktualizovány;

b)   některé články byly přečíslovány;

c)   norma byla přepracována tak, aby byla použitelná jak pro žárovky, tak pro LED světelné zdroje;

d)   byly aktualizovány požadavky na značení a byl vypuštěn článek 18.5.3 z předchozího vydání;

e)   článek 18.10.3 předchozího vydání byl vypuštěn, protože již není relevantní v návaznosti na aktualizaci požadavků na průřezové plochy vnějších a vnitřních kabelů v oddílu 5 části 1;

f)    články 18.10.4 a 18.10.5 předchozího vydání, které byly v tomto vydání přečíslovány na články 18.11.4 a 18.11.5, byly upraveny tak, aby umožňovaly použití alternativního voděodolného vícežilového kabelu, který vyhovuje zkoušce voděodolnosti podle přílohy D a přílohy E normy EN 50525-2-21:2011 nebo podle rovnocenné regionální normy;

g)   v článku 18.11 (článek 18.10 v předchozím vydání) byla plocha průřezu vedení sladěna s částí 1;

h)   v článku 18.11 (článek 18.10 v předchozím vydání) byly typy kabelů aktualizovány o alternativní regionální kabely.

Informace o citovaných dokumentech

EN IEC 60598-1 zavedena v ČSN EN IEC 60598-1 ed. 7 (36 0600) Svítidla – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

HD 60364-7-702 zavedena v ČSN 33 2000-7-702 ed. 3 (33 2000) Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-702: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Plavecké bazény a fontány

EN 50525-2-21:2011 zavedena v ČSN EN 50525-2-21:2011 (34 7410) Elektrické kabely – Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně – Část 2-21: Kabely pro všeobecné použití – Flexibilní kabely se sesítěnou elastomerovou izolací

Souvisící ČSN

ČSN EN 61558 (soubor) (35 1330) Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Václav Bošek

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz