ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.020; 31.240                                                                                                                             Srpen 2023

Balení součástek pro automatickou montáž –
Část 3: Balení součástek pro povrchovou montáž do nekonečných pásek

ČSN
EN IEC 60286-3
ed. 5

35 8292

idt IEC 60286-3:2022

Packaging of components for automatic handling –
Part 3: Packaging of surface mount components on continuous tapes

Emballage de composants pour opérations automatisées –
Partie 3: Emballage des composants pour montage en surface en bandes continues

Gurtung und Magazinierung von Bauelementen für automatische Verarbeitung –
Teil 3: Gurtung von oberflächenmontierbaren Bauelementen auf Endlosgurten

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 60286-3:2022. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 60286-3:2022. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2025-12-20 se nahrazuje ČSN EN IEC 60286-3 ed. 4 (35 8292) ze září 2019, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma se vztahuje na páskové balení elektronických součástek bez vývodů nebo s vývodovými výstupky, které jsou určeny k připojení do elektronických obvodů. Zahrnuje pouze ty rozměry, které jsou zásadní pro zakládání součástek do pásek pro výše uvedené účely.

Tento dokument zahrnuje také požadavky týkající se balení jednotlivých čipů, včetně holých čipů a čipů s kulovými vývody (flip chips).

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 60286-3:2022 dovoleno do 2025-12-20 používat dosud platnou ČSN EN IEC 60286-3 ed. 4 (35 8292) ze září 2019.

Změny proti předchozí normě

Toto vydání představuje technickou revizi textu a obsahuje následující významné technické změny ve srovnání s předchozím vydáním:

a)  doplnění termínů a definic;

b)  doplnění tabulky klasifikace značek o údaj průměru otvoru pro pohon a údaj vzdálenosti mezi středem otvoru cívky a středem otvoru pro pohon;

c)  doplnění údaje o otvoru pro pohon v cívce (volitelné);

d)  revize tolerancí průměru otvoru cívky;

e)  revize tolerancí rozměrů šířky nosné pásky o velikosti 72 mm;

f)   doplnění přílohy B (informativní);

g)  doplnění velikosti součástky 0201M.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60191-2 zavedena v ČSN IEC 191-2 (35 8791) Rozměrová normalizace polovodičových součástek – Část 2: Rozměry

EN IEC 61340-4-5 zavedena v ČSN EN IEC 61340-4-5 ed. 2 (34 6440) Elektrostatika – Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace – Metody charakterizování elektrostatické ochrany obuví a podlahou v kombinaci s osobou

EN 61340-4-6 zavedena v ČSN EN 61340-4-6 (34 6440) Elektrostatika – Část 4-6: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace – Náramky

EN 61340-4-7 zavedena v ČSN EN 61340-4-7 (34 6440) Elektrostatika – Část 4-7: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace – Ionizace

EN 61340-4-9 zavedena v ČSN EN 61340-4-9 (34 6440) Elektrostatika – Část 4-9: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace – Oděvy

Souvisící ČSN

ČSN EN 60068-1 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 1: Obecně a návod

ČSN EN 60068-2-45+A1 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkušební metody. Zkouška XA a návod: Ponoření do čisticích rozpouštědel (obsahuje změnu A1:1993)

ČSN EN 61340, ČSN EN IEC 61340, ČSN IEC/TR 61340 (34 6440) (soubor) Elektrostatika

ČSN EN ISO 11469 (64 0004) Plasty – Základní identifikace a označování výrobků z plastů

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

UPOZORNĚNÍ – Logo na titulní stránce s barvami uvnitř znamená, že publikace obsahuje barevný tisk, který je považován za potřebný k porozumění jejímu obsahu. Uživatelé by proto měli pro tisk tohoto dokumentu použít barevnou tiskárnu.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Pavla Fafejtová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz