ICS 21.060.70; 53.020.30

ČSN

EN 13411-3

 

02 4470

Červen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost –
Část 3: Objímky a zajištěné objímky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13411-3+A1 (02 4470) z června 2009.

 

Obsah obrázku text, bílá tabule

Popis byl vytvořen automaticky

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz