ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.20                                                                                                                                  Květen 2023

Asfaltové směsi – Zkušební metody –
Část 15: Stanovení citlivosti asfaltových směsí k segregaci

ČSN
EN 12697-15

73 6160

 

Bituminous mixtures – Test methods –
Part 15: Determination of the segregation sensitivity

Mélanges bitumineux – Méthodes d’essai –
Partie 15: Détermination de la sensibilité à la ségrégation

Asphalt – Prüfverfahren –
Teil 15: Bestimmung der Entmischungsneigung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12697-15:2022. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12697-15:2022. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12697-15 (73 6160) ze srpna 2022.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti předchozímu vydání došlo ke změnám, které jsou uvedeny v evropské předmluvě této normy.

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12697-15:2022 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12697-15:2022 (73 6160) ze srpna 2022 převzala EN 12697-15:2022 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 933-1 zavedena v ČSN EN 933-1 (72 1183) Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 1: Stanovení zrnitosti – Sítový rozbor

EN 12697-1 zavedena v ČSN EN 12697-1 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 1: Obsah rozpustného pojiva

EN 12697-2 zavedena v ČSN EN 12697-2 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 2: Stanovení zrnitosti

EN 12697-27 zavedena v ČSN EN 12697-27 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 27: Odběr vzorků

EN 12697-35 zavedena v ČSN EN 12697-35 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 35: Laboratorní výroba směsi

Souvisící ČSN

ČSN 73 6160 (73 6160) Zkoušení asfaltových směsí

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PRAGOPROJEKT, a.s., IČO 45272387, Ing. Maria Míková, spolupráce: doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D., VUT v Brně

Technická normalizační komise: TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dana Bedřichová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 12697-15
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Únor 2022

ICS 93.080.20                                                                                                       Nahrazuje EN 12697-15:2003

Asfaltové směsi – Zkušební metody –
Část 15: Stanovení citlivosti asfaltových vrstev k segregaci

Bituminous mixtures – Test methods –
Part 15: Determination of the segregation sensitivity

Mélanges bitumineux – Méthodes d’essai –
Partie 15: Détermination de la sensibilité
à la ségrégation

Asphalt – Prüfverfahren –
Teil 15: Bestimmung der Entmischungsneigung

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2021-12-19.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2022 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                Ref. č. EN 12697-15:2022 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Podstata zkoušky............................................................................................................................................................................. 7

5......... Zkušební zařízení a pomůcky........................................................................................................................................................ 8

6......... Příprava zkušebních vzorků........................................................................................................................................................... 9

7......... Postup zkoušky................................................................................................................................................................................ 9

8......... Analýza............................................................................................................................................................................................ 10

9......... Výpočet............................................................................................................................................................................................ 10

9.1...... Hodnota segregace pojiva.......................................................................................................................................................... 10

9.2...... Hodnota segregace kameniva................................................................................................................................................... 10

9.3...... Hodnota kvality promísení........................................................................................................................................................... 10

10....... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 11

11....... Preciznost....................................................................................................................................................................................... 11

 

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 12697-15:2022) vypracovala technická komise CEN/TC 227 Silniční materiály, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2022 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2022.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12697-15:2003.

Hlavní změny oproti předchozímu vydání jsou uvedeny níže:

    název řady norem již nečiní metodu výhradně určenou pro asfaltové směsi za horka;

    (obecně) ediční úprava podle aktuální šablony normy;

    přidána nová kapitola Úvod podle vnitřních směrnic CEN/CENELEC Část 3:2019;

    kapitola 1, Předmět normy upravena podle vnitřních směrnic CEN/CENELEC Část 3:2019;

    kapitola 4, předchozí kapitola Význam a použití smazána. První a druhý odstavec přesunut do úvodu. Třetí odstavec včetně poznámky přesunut do Předmětu normy (upraveno);

    kapitola 4, název upraven na Podstata metody. Následující kapitoly přečíslovány;

    kapitola 5, úprava obrázku 1 (kapitola 6 v předešlém vydání);

    kapitola 9, doplněny odkazy na vzorce; „(procenta)“ nahrazeno: „na nejbližší 0,1 %“;

    9.2, úprava na 1 % při výpočtu hodnoty segregace kameniva;

    kapitola 10, úprava údajů uváděných v protokolu o zkoušce.

Seznam všech částí souboru norem EN 12697 lze nalézt na webové stránce CEN.

Jakákoliv zpětná vazba a otázky k tomuto dokumentu by měly být směrovány na národní normalizační orgán. Kompletní seznam těchto orgánů lze najít na webových stránkách CEN.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska,
Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Úroveň kvality asfaltové vozovky je mimo jiné určena homogenitou složení použitých asfaltových směsí. Homogenita asfaltové směsi ve vozovce je ovlivňována kvalitou mísení při výrobě a citlivostí směsi k segregaci při manipulaci. Citlivost směsi k segregaci je ovlivňována složením směsi podle druhu a množství kameniva a pojiva. Určitá segregace je vlastní povaze asfaltových materiálů. Nadměrná segregace je způsobena např. neodpovídajícím mícháním, nesprávným naplněním násypky, úložného prostoru vozidla nebo koše finišeru.

Tato zkušební metoda poskytuje užitečné informace o kvalitě homogenity asfaltové směsi. Výsledky zkoušky
informují o účinnosti procesu míchání a o citlivosti směsi k segregaci při jejím složení během manipulace a umožňují zavedení odpovídajících opatření k minimalizaci segregace, pokud je to považováno za nezbytné.

1 Předmět normy

Tento dokument popisuje zkušební metodu pro kvalitu promísení a citlivosti horkých asfaltových směsí k segregaci při daných složeních směsí. Tato zkušební metoda je považována za vhodnou pro účely navrhování i ověřování.

POZNÁMKA Tato zkušební metoda je založena na asfaltových směsích za horka. Nejsou žádné zkušenosti pro ostatní typy asfaltových směsí, např. asfaltový beton s asfaltovou emulzí.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz