ICS 45.040

ČSN

EN 13103-1+A1

 

28 0513

Červenec 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Železniční aplikace – Dvojkolí a podvozky –
Část 1: Konstrukční metoda pro nápravy s vnějšími ložiskovými čepy

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13103-1 (28 0513) z ledna 2019.

 

Obsah obrázku Písmo, kaligrafie, typografie, design

Popis byl vytvořen automaticky

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz