ICS 17.220.99; 29.035.01

ČSN

EN IEC 62631-3-1
ed. 2

 

34 6462

Srpen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů –
Část 3-1: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) –
Objemový odpor a objemová rezistivita, obecné metody

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2026-02-27 se nahrazuje ČSN EN 62631-3-1 (34 6462) z října 2016,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Obsah obrázku Písmo, kaligrafie, typografie, design

Popis byl vytvořen automaticky

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz