ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.080.01                                                                                                                                  Červen 2023

Zásady zkoušek obráběcích strojů –
Část 12: Přesnost dokončovaných zkušebních obrobků

ČSN
ISO 230-12

20 0300

 

Test code for machine tools –
Part 12: Accuracy of finished test pieces

Code dessai des machines-outils –
Partie 12: Exactitude des pi
èces dessai finies

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 230-12:2022. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 230-12:2022. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tento dokument specifikuje metody pro stanovení obráběcích zkoušek pro výrobu přesných zkušebních obrobků a pro vyhodnocení vlivu kvazistatických geometrických chyb lineárních os a rotačních os a vlivu chyby synchronizace současně řízených vícenásobných os. I přesto, že kvazistatické geometrické chyby jsou často hlavními vlivy na geometrické chyby dokončovaných zkušebních obrobků, jiné faktory např. chyba dynamického pohybu po dráze, může mít také významný vliv.

Tento dokument popisuje příklady geometrie zkušebního obrobku použitelné pro jednotlivé obráběcí stroje, možné vlivy na chyby obrábění, odchylky, které mají být měřeny a měřicí přístroje. Objasnění možných vlivů na chyby obrábění v každé zkoušce obrábění poskytuje tento dokument návod výrobcům obráběcích strojů tak, aby bylo možné zvolit správné zkoušky obrábění pro vyhodnocení výkonnosti obráběcího stroje ve specifikovaných aplikacích obrábění.

Zkoušky obrábění pro vyhodnocení geometrické přesnosti samostatného povrchu jsou popsány v kapitole 5 a zkoušky vyhodnocení geometrického vztahu více prvků obránění jsou popsány v kapitole 6. Kapitola 7 uvádí zkoušky obbění pro jiné účely: zkoušky obrábění pro vyhodnocení krátkodobé způsobilosti (7.2) a zkoušky obrábění pro vyhod-
nocení tepelného vlivu (7.3).


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 230-1:2012 zavedena v ČSN ISO 230-1:2014 (20 0300) Zásady zkoušek obráběcích strojů – Část 1: Geometrická přesnost strojů pracujících bez zatížení nebo za kvazistatických podmínek

ISO 1101:2017 zavedena v ČSN EN ISO 1101:2020 (01 4120) Geometrické specifikace produktu (GPS) – Geometrické tolerování – Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení

Vypracování normy

Zpracovatel: Svaz strojírenské technologie, IČO 00548871, Ing. Leoš Mačák

Technická normalizační komise: TNK 111 Obráběcí a tvářecí stroje

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Volejníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz