ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 65.080                                                                                                                                     Červen 2023

Pomocné půdní látky a pěstební substráty – Stanovení množství pro materiály s velikostí částic větší než 60 mm

ČSN
EN 15238

83 6634

 

Soil improvers and growing media – Determination of quantity for materials with particle size greater than 60 mm

Amendements du sol et supports de culture – Détermination de la quantité pour les matériaux de granulométrie supérieure à 60 mm

Bodenverbesserungsmittel und Kultursubstrate – Bestimmung der Menge für Materialien mit einer Partikelgröße über 60 mm

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15238:2022. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15238:2022. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15238 (83 6634) z února 2015.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny proti předchozímu vydání jsou uvedeny v evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

CEN/TS 17732:2022zavedena v ČSN P CEN/TS 17732:2023 (83 6212) Pomocné půdní látky a pěstební substráty – Terminologie

EN 12579:2013 zavedena v ČSN EN 12579:2014 (83 6636) Pomocné půdní látky a substráty – Odběr vzorků

EN 13040 zavedena v ČSN EN 13040 (83 6161) Pomocné půdní látky a substráty – Příprava vzorků pro chemické a fyzikální zkoušky, stanovení obsahu sušiny, vlhkosti a objemové hmotnosti laboratorně zhutnělého vzorku

EN 45501:2015 zavedena v ČSN EN 45501:2018 (17 7010) Metrologické aspekty vah s neautomatickou činností

Souvisící ČSN

ČSN EN 12580 (83 6637) Pomocné půdní látky a pěstební substráty – Stanovení množství

ČSN EN 15761 (83 6643) Tvarované stimulanty růstu – Stanovení délky, šířky, výšky, objemu a objemové hmotnosti

ČSN ISO 5725-2:2018 (01 0251) Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření – Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k obrázku 1 a k tabulce A.1 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco a. s., IČO 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Radmila Foretová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                         EN 15238
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                     Listopad 2022

ICS 65.080                                                                                                                Nahrazuje EN 15238:2006

Pomocné půdní látky a pěstební substráty – Stanovení množství pro materiály
s velikostí částic větší než 60 mm

Soil improvers and growing media – Determination of quantity for materials with particle size greater than 60 mm

Amendements du sol et supports de culture – Détermination de la quantité pour les matériaux de granulométrie supérieure à 60 mm

Bodenverbesserungsmittel und Kultursubstrate – Bestimmung der Menge für Materialien mit einer Partikelgröße über 60 mm

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2022-07-05.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2022 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                      Ref. č. EN 15238:2022 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Podstata zkoušky............................................................................................................................................................................. 8

5......... Přístroje a pomůcky......................................................................................................................................................................... 8

6......... Kalibrace odměrného válce.......................................................................................................................................................... 9

7......... Odběr vzorků.................................................................................................................................................................................. 10

8......... Stanovení objemové hmotnosti.................................................................................................................................................. 10

9......... Výpočet a vyjadřování výsledků................................................................................................................................................. 12

10....... Stanovení množství pomocí hmotnosti..................................................................................................................................... 12

11....... Preciznost....................................................................................................................................................................................... 13

12....... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 13

Příloha A (informativní) Výsledky mezilaboratorní zkoušky pro stanovení objemové hmotnosti.............................................. 14

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 15

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 15238:2022) vypracovala technická komise CEN/TC 223 Pomocné půdní látky a pěstební substráty, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2023 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2023.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 15238:2006.

V porovnání s předchozím vydáním byly provedeny tyto technické změny:

    text byl redakčně revidován, nebyly provedeny žádné technické změny popsané metody;

    byly aktualizovány citované dokumenty v kapitole 2 a bibliografii;

    termíny a definice byly uvedeny do souladu s CEN/TS 17732:2022;

    obrázek byl nahrazen dvěma jinými obrázky s příkladem přístrojů.

Tento dokument byl vypracován na základě normalizačního požadavku adresovaného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Jakákoli zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CEN.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Při obchodování s pomocnými půdními látkami a pěstebními substráty se obvykle vychází z jejich objemu, protože hmotnost výrobku může být značně ovlivněna vlhkostí.

POZNÁMKA V originálu tohoto dokumentu se zaměnitelně používají termíny „mass“ a „weight“ se stejným významem.

Pro zákazníky i prodejce je důležité, aby znali objem výrobku, který je prodáván. Vedle toho je pro pěstování rostlin skutečně důležitý objem výrobku, a nikoli jeho hmotnost. Objem se vypočítá ze známé hmotnosti a objemové hmotnosti výrobku; objemová hmotnost se stanoví zvážením známého objemu výrobku. Protože některé pomocné půdní látky a pěstební substráty jsou stlačitelné, je důležité, aby byl tento aspekt brán v úvahu u metody stanovení objemové hmotnosti. Toto zkoušení má provádět náležitě kvalifikovaný pracovník.

Pro materiály, s kterými se obchoduje podle hmotnosti, se v tomto dokumentu berou v úvahu vlivy, které může mít vlhkost na deklarované množství. Proto je při takových obchodech hmotnost uváděna společně s vlhkostí, aby bylo možné vypočítat obsah sušiny.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje metodu pro stanovení množství pomocných půdních látek a pěstebních substrátů volně ložených a balených. Tato metoda je navržena s vhodnou úrovní preciznosti, aby mohla být používána pro validaci stanovení množství.

Tento dokument se používá pro materiál v jakékoliv formě, který je rekonstituován, pokud je potřeba, ale nikoli pro materiál ve formě válců, bloků a desek, který se prodává podle rozměrů; pro ten platí EN 15761.

Tento dokument se používá pro materiál v pevné formě, který překračuje omezení velikosti částic uvedené v EN 12580 a jehož deklarovaná nominální velikost částic je větší než 60 mm, ale nepoužívá se pro materiál ve formě bloků prodávaný podle rozměrů.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz