ICS 91.140.65

ČSN

EN IEC 60379
ed. 2

 

36 1060

Srpen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Metody měření funkce elektrických akumulačních ohřívačů vody
pro domácnost

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2026-03-14 se nahrazuje ČSN EN 60379 (36 1060) z listopadu 2004,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Obsah obrázku Písmo, kaligrafie, typografie, design

Popis byl vytvořen automaticky

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz