ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.30; 43.120                                                                                                                        Červen 2023

Vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky – Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením –
Část 1: Obecné požadavky

ČSN
EN IEC 62196-1
ed. 4

35 4572

idt IEC 62196-1:2022

Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets – Conductive charging of electric vehicles –
Part 1: General requirements

Fiches, socles de prise de courant, prises mobiles de véhicule et socles de connecteurs de véhicule – Charge conductive
des véhicules électriques –
Partie 1: Exigences générales

Stecker, Steckdosen, Fahrzeugkupplungen und Fahrzeugstecker – Konduktives Laden von Elektrofahrzeugen –
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN IEC 62196-1:2022. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN IEC 62196-1:2022. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2025-11-09 se nahrazuje ČSN EN 62196-1 ed. 3 (35 4572) z října 2015, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 62196-1:2022 dovoleno do 2025-11-09 používat dosud platnou ČSN EN 62196-1 ed. 3 (35 4572) z října 2015.

Změny proti předchozí normě

Norma byla přepracována v souladu s přejímanou evropskou normou. Změny jsou uvedeny v článku Informativní údaje z IEC 62196-1:2022.

Informace o citovaných dokumentech

EN 60068-2-14 zavedena v ČSN EN 60068-2-14 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-14: Zkoušky – Zkouška N: Změna teploty

EN 60068-2-30 zavedena v ČSN EN 60068-2-30 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-30: Zkoušky – Zkouška Db: Vlhké teplo cyklické (cyklus 12 h + 12 h)

EN IEC 60112 zavedena v ČSN EN IEC 60112 ed. 2 (34 6468) Metody určování zkušebních indexů a porovnávacích indexů odolnosti tuhých izolačních materiálů proti plazivým proudům

IEC 60227 (soubor) dosud nezaveden1

EN 60228:2005 zavedena v ČSN EN 60228:2005 (34 7201) Jádra izolovaných kabelů

EN 60228:2005/Cor.1:2005 zavedena v ČSN EN 60228:2005/Opr. 1:2008 (34 7201) Jádra izolovaných kabelů

IEC 60245-4 dosud nezavedena

EN 60269-1 zavedena v ČSN EN 60269-1 ed. 3 (35 4701) Pojistky nízkého napětí – Část 1: Všeobecné požadavky

HD 60269-2 zavedena v ČSN 35 4701-2 ed. 3 (35 4701) Pojistky nízkého napětí – Část 2: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) – Příklady normalizovaných pojistkových systémů A až K

EN IEC 60309-4:2022 zavedena v ČSN EN IEC 60309-4 ed. 2:2023 (35 4513) Vidlice, pevné nebo pohyblivé zásuvky a přívodky pro průmyslové použití – Část 4: Spínané zásuvky s blokováním nebo bez blokování

EN 60529:1991 zavedena v ČSN EN 60529:1993 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

EN 60529:1991/AC:1993 zavedena v ČSN EN 60529:1993/Opr.1:1993 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

EN 60529:1991/A1:2000 zavedena v ČSN EN 60529:1993/A1:2001 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

EN 60529:1991/A2:2013 zavedena v ČSN EN 60529:1993/A2:2014 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

EN IEC 60664-1:2020 zavedena v ČSN EN IEC 60664-1 ed. 3:2021 (33 0420) Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky

EN 60664-3 zavedena v ČSN EN 60664-3 ed. 2 (33 0420) Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 3: Použití ochranných vrstev, zalévání nebo zalisování pro ochranu proti znečištění

EN IEC 60695-2-11 zavedena v ČSN EN IEC 60695-2-11 ed. 3 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí – Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou – Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (GWEPT)

IEC 60695-10-2 zavedena v ČSN EN 60695-10-2 ed. 2 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí – Část 10-2: Nadměrné teplo – Zkouška kuličkou

EN IEC 60947-3:2021 zavedena v ČSN EN IEC 60947-3 ed. 4:2021 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace

EN 60947-5-1 zavedena v ČSN EN 60947-5-1 ed. 3 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů – Elektromechanické přístroje řídicích obvodů

EN 61032:1998 zavedena v ČSN EN 61032:1999 (33 0333) Ochrana osob a zařízení kryty – Sondy pro ověřování

EN IEC 61058-1:2018 zavedena v ČSN EN IEC 61058-1 ed. 2:2018 (35 4107) Spínače pro spotřebiče – Část 1: Obecné požadavky

EN IEC 61851-1:2019 zavedena v ČSN EN IEC 61851-1 ed. 3:2020 (34 1590) Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením – Část 1: Obecné požadavky

EN 61851-23 zavedena v ČSN EN 61851-23 (34 1590) Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením – Část 23: DC nabíjecí stanice

IEC 62196-2:2022 zavedena v ČSN EN IEC 62196-2 ed. 3:2023 (35 4572) Vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky – Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením – Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu pro přístroje s kolíky a dutinkami na AC proud

IEC 62196-3:2022 zavedena v ČSN EN IEC 62196-3 ed. 2:2023 (35 4572) Vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky – Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením – Část 3: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu pro vozidlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami na DC a AC/DC proud

EN ISO 1456 zavedena v ČSN EN ISO 1456 (03 8513) Kovové a jiné anorganické povlaky – Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu, nikl-chrom, měď-nikl a měď-nikl-chrom

EN ISO 2081 zavedena v ČSN EN ISO 2081 (03 8511) Kovové a jiné anorganické povlaky – Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli

ISO 2093 zavedena v ČSN ISO 2093 (03 8515) Elektrolyticky vyloučené povlaky cínu. Specifikace a zkušební metody

EN ISO 4521:2008 zavedena v ČSN EN ISO 4521:2009 (03 8516) Kovové a jiné anorganické povlaky – Elektrolyticky vyloučené povlaky stříbra a slitin stříbra pro technické účely – Specifikace a metody zkoušek

Souvisící ČSN

ČSN IEC 60050-151 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 151: Elektrická a magnetická zařízení

ČSN IEC 60050-195 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 195: Uzemnění a ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN IEC 60050-442 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 442: Elektrická příslušenství

ČSN IEC 60050-581 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 581: Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení

ČSN IEC 60050-826 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 826: Elektrické instalace

ČSN EN IEC 60309-1 ed. 4 (35 4513) Vidlice, pevné nebo pohyblivé zásuvky a přívodky pro průmyslové použití – Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN IEC 60309-2 ed. 4 (35 4513) Vidlice, pevné nebo pohyblivé zásuvky a přívodky pro průmyslové použití – Část 2: Požadavky na zaměnitelnost rozměrů pro přístroje s kolíky a s dutinkami

ČSN IEC 60884-1 (35 4515) Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití – Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN IEC 60947-1 ed. 5:2021 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 1: Obecná ustanovení

ČSN EN 60999-1 ed. 2:2001 (37 0680) Připojovací zařízení – Elektrické měděné vodiče – Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové upínací jednotky – Část 1: Všeobecné požadavky a zvláštní požadavky na upínací jednotky pro vodiče od 0,2 mm2 do 35 mm2 (včetně)

ČSN EN 60999-2:2004 (37 0680) Připojovací zařízení – Elektrické měděné vodiče – Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové upínací jednotky – Část 2: Zvláštní požadavky na upínací jednotky pro vodiče od 35 mm2 do 300 mm2 (včetně)

ČSN EN 61008-1 ed. 3 (35 4181) Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) – Část 1: Obecná pravidla

ČSN EN 61009-1 ed. 3 (35 4182) Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) – Část 1: Obecná pravidla

ČSN EN 61140 ed. 3 (33 0500) Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN EN IEC 61300-2-4 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-4: Zkoušky – Upevnění vlákna nebo kabelu

ČSN EN 61300-2-6 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-6: Zkoušky – Pevnost v tahu spojovacího mechanismu

ČSN EN 61300-2-7 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-7: Zkoušky – Ohybový moment

ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3:2022 (35 7107) Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Obecná ustanovení

ČSN 35 4190 (35 4190) Elektrická příslušenství – Pohyblivé chráničové přístroje bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (PRCD)

ČSN EN 61851 (soubor) (34 1590) Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením 

ČSN EN 62752 (34 1591) Zařízení pro ovládání a ochranu umístěné v kabelu pro režim nabíjení 2 elektrických silničních vozidel (IC-CPD)

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 62196-1:2022

IEC 62196-1 vypracovala subkomise SC 23H Vidlice, zásuvky a nástrčky a přívodky pro průmyslové a podobné použití a pro elektrická vozidla, technické komise IEC/TC 23 Elektrická příslušenství. Jedná se o mezinárodní normu.

Toto čtvrté vydání zrušuje a nahrazuje třetí vydání z roku 2014. Toto vydání je jeho technickou revizí.

Toto vydání obsahuje tyto významné technické změny oproti předchozímu vydání:

a)   vypuštění odkazů na univerzální AC a DC rozhraní;

b)   doplnění požadavků na materiály kontaktů a pokovení;

c)   změny ve zkoušce oteplení pro zahrnutí dalších bodů měření;

d)   doplňující zkoušky přístrojů pro určování tepelného namáhání a stability, mechanického opotřebení a špatnému zacházení a vystavení znečištění;

e)   přesun informací a požadavků pro DC nabíjení do IEC 62196-3.

Text této mezinárodní normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

23H/499/FDIS

23H/503/RVD

Úplnou informaci o hlasování při jejím schvalování lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Jazyk použitý při vypracování této mezinárodní normy je angličtina.

Tento dokument byl navržen v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2, a byl vypracován v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 1, a se směrnicemi ISO/IEC, dodatkem IEC, dostupnými na www.iec.ch/members_experts/refdocs. Hlavní typy dokumentů vypracované v IEC jsou podrobněji popsány na www.iec.ch/standardsdev/publications.

Seznam všech částí souboru IEC 62196 se společným názvem Vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky – Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Následné části IEC 62196 se zabývají požadavky na konkrétní typy přístrojů. Kapitoly těchto zvláštních požadavků doplňují nebo mění odpovídající kapitoly tohoto dokumentu.

V tomto dokumentu se používají tyto druhy písma:

    požadavky: kolmé písmo;

    zkušební specifikace: kurziva;

    POZNÁMKY: malé kolmé písmo.

Komise rozhodla, že obsah tohoto dokumentu zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o tomto dokumentu. K tomuto datu bude dokument buď

    znovu potvrzen,

    zrušen,

    nahrazen revidovaným vydáním, nebo

    změněn.

Upozornění na národní poznámku

Do této normy byla k článku 3.13 doplněna národní poznámka.

UPOZORNĚNÍ – Publikace obsahuje barevný tisk, který je považován za potřebný k porozumění jejímu obsahu. Uživatelé by proto měli pro tisk tohoto dokumentu použít barevnou tiskárnu.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Petr Voda, Hlinsko v Čechách, IČO 65706501, Ing. Petr Voda

Technická normalizační komise: TNK 130 Elektrické přístroje, elektrické příslušenství a pojistky nízkého napětí

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Eva Kralevičová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN IEC 62196-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Listopad 2022

ICS 29.120.30; 43.120                                                                                             Nahrazuje EN 62196-1:2014

Vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky –
Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením –
Část 1: Obecné požadavky
(IEC 62196-1:2022)

Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets –
Conductive charging of electric vehicles –
Part 1: General requirements

(IEC 62196-1:2022)

Fiches, socles de prise de courant, prises mobiles
de véhicule et socles de connecteurs de véhicule –
Charge conductive des véhicules électriques –
Partie 1: Exigences générales

(IEC 62196-1:2022)

Stecker, Steckdosen, Fahrzeugkupplungen
und Fahrzeugstecker – Konduktives Laden
von Elektrofahrzeugen –
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

(IEC 62196-1:2022)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2022-11-09. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2022 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                            Ref. č. EN IEC 62196-1:2022 E


Evropská předmluva

Text dokumentu 23H/499/FDIS, budoucího čtvrtého vydání IEC 62196-1, který vypracovala SC 23H Vidlice, zásuvky a nástrčky a přívodky pro průmyslové a podobné použití a pro elektrická vozidla, IEC/TC 23 Elektrická příslušenství, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN IEC 62196-1:2022.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2023-08-09

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2025-11-09

Tento dokument nahrazuje EN 62196-1:2014 a všechny její změny a opravy (pokud existují).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě normalizačního požadavku uděleného CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Jakákoli zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62196-1:2022 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Úvod............................................................................................................................................................................................................. 13

1............ Rozsah platnosti......................................................................................................................................................................... 14

2............ Citované dokumenty.................................................................................................................................................................. 14

3............ Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 16

4............ Obecně......................................................................................................................................................................................... 24

4.1......... Obecné požadavky.................................................................................................................................................................... 24

4.2......... Součásti........................................................................................................................................................................................ 24

4.2.1...... Jmenovité hodnoty..................................................................................................................................................................... 24

4.2.2...... Mechanická sestava.................................................................................................................................................................. 24

4.2.3...... Proudovodné části zabudovaných součástí.......................................................................................................................... 24

4.2.4...... Elektrické spoje........................................................................................................................................................................... 24

4.3......... Obecné poznámky ke zkouškám............................................................................................................................................ 25

5............ Jmenovité hodnoty..................................................................................................................................................................... 25

5.1......... Přednostní rozsahy jmenovitých pracovních napětí............................................................................................................ 25

5.2......... Přednostní jmenovité proudy................................................................................................................................................... 26

5.2.1...... Obecně......................................................................................................................................................................................... 26

5.2.2...... Jmenovitý proud pro účely signalizace nebo řízení............................................................................................................ 26

5.2.3...... Přístroje, které nejsou vhodné pro zapínání a vypínání elektrického obvodu při zatížení............................................ 26

5.2.4...... Přístroje vhodné nebo nevhodné pro zapínání a vypínání elektrického obvodu při zatížení...................................... 26

6............ Spojení mezi napájecím zdrojem a elektrickým vozidlem................................................................................................ 26

6.1......... Rozhraní....................................................................................................................................................................................... 26

6.2......... Základní rozhraní........................................................................................................................................................................ 26

6.3......... DC rozhraní................................................................................................................................................................................. 27

6.4......... Kombinované rozhraní.............................................................................................................................................................. 27

7............ Třídění přístrojů........................................................................................................................................................................... 27

7.1......... Podle účelu.................................................................................................................................................................................. 27

7.2......... Podle způsobu připojení vodičů.............................................................................................................................................. 27

7.3......... Podle provádění oprav.............................................................................................................................................................. 27

7.4......... Podle elektrické činnosti........................................................................................................................................................... 27

7.5......... Podle rozhraní............................................................................................................................................................................. 27

7.6......... Podle uzamykacích zařízení.................................................................................................................................................... 27

7.7......... Podle blokovacích zařízení....................................................................................................................................................... 27

7.8......... Podle použití clonky (clonek)................................................................................................................................................... 27

8............ Značení......................................................................................................................................................................................... 28

9............ Rozměry....................................................................................................................................................................................... 29

10.......... Ochrana před úrazem elektrickým proudem........................................................................................................................ 30

10.1....... Obecně......................................................................................................................................................................................... 30

10.2....... Přístroje s clonkami.................................................................................................................................................................... 30

10.3....... Sled kontaktů a pořadí zasunování a vysunování kontaktů............................................................................................... 32

10.4....... Chybná montáž.......................................................................................................................................................................... 33

11.......... Velikost a barva ochranných a nulových vodičů.................................................................................................................. 33

12.......... Uzemnění.................................................................................................................................................................................... 34

Strana

13.......... Svorky........................................................................................................................................................................................... 35

13.1....... Společné požadavky................................................................................................................................................................. 35

13.2....... Šroubové svorky......................................................................................................................................................................... 37

13.3....... Mechanické zkoušky na svorkách........................................................................................................................................... 39

14.......... Blokování..................................................................................................................................................................................... 42

14.1....... Přístroje s blokováním............................................................................................................................................................... 42

14.2....... Přístroje s vestavěným spínacím přístrojem......................................................................................................................... 46

14.3....... Přístroje řídicího obvodu a spínací prvky............................................................................................................................... 46

14.4....... Řídicí kontakty a pomocné obvody......................................................................................................................................... 46

15.......... Odolnost proti stárnutí pryže a termoplastického materiálu............................................................................................... 46

16.......... Obecné konstrukční provedení................................................................................................................................................ 46

17.......... Konstrukce zásuvek EV – Obecně.......................................................................................................................................... 49

18.......... Konstrukce vidlic EV a vozidlových nástrček........................................................................................................................ 49

19.......... Konstrukce vozidlových přívodek............................................................................................................................................ 50

20.......... Stupně ochrany........................................................................................................................................................................... 50

21.......... Izolační odpor a dielektrická pevnost..................................................................................................................................... 51

22.......... Vypínací schopnost.................................................................................................................................................................... 52

23.......... Normální činnost........................................................................................................................................................................ 54

23.1....... Mechanická, elektrická a tepelná namáhání a znečištění.................................................................................................. 54

23.2....... Zkouška odolnosti při zatížení.................................................................................................................................................. 54

23.3....... Zkouška odolnosti bez zatížení................................................................................................................................................ 55

23.4....... Pružiny víček............................................................................................................................................................................... 56

24.......... Oteplení........................................................................................................................................................................................ 56

25.......... Ohebné kabely a jejich připojení............................................................................................................................................. 57

25.1....... Odlehčení od tahu...................................................................................................................................................................... 57

25.2....... Požadavky na vidlice EV a vozidlové nástrčky..................................................................................................................... 57

25.2.1... Nerozebíratelné vidlice EV a vozidlové nástrčky................................................................................................................. 57

25.2.2... Rozebíratelné vidlice EV a vozidlové nástrčky..................................................................................................................... 57

25.3....... Vidlice EV a vozidlové nástrčky opatřené ohebným kabelem.......................................................................................... 58

26.......... Mechanická pevnost.................................................................................................................................................................. 59

26.1....... Obecně......................................................................................................................................................................................... 59

26.2....... Náraz koule................................................................................................................................................................................. 60

26.3....... Zkouška dopadem..................................................................................................................................................................... 61

26.4....... Zkouška ohybem........................................................................................................................................................................ 62

26.5....... Zkouška kabelové ucpávky...................................................................................................................................................... 63

26.6....... Clonky........................................................................................................................................................................................... 64

26.7....... Izolační návleky.......................................................................................................................................................................... 64

26.7.1... Obecně......................................................................................................................................................................................... 64

26.7.2... Izolační návleky – Změna zkoušky oteplení.......................................................................................................................... 64

27.7.3... Izolační návleky – Tahová zkouška........................................................................................................................................ 64

27.......... Šrouby, proudovodné části a spoje........................................................................................................................................ 65

28.......... Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč zalévací hmotou.............................................................. 67

29.......... Odolnost proti teplu a hoření.................................................................................................................................................... 68

Strana

30.......... Koroze a odolnost proti rezavění............................................................................................................................................. 69

31.......... Podmíněný zkratový proud....................................................................................................................................................... 69

31.1....... Obecně......................................................................................................................................................................................... 69

31.2....... Jmenovité hodnoty a podmínky zkoušek.............................................................................................................................. 69

31.3....... Zkušební obvod.......................................................................................................................................................................... 70

31.4....... Kalibrování................................................................................................................................................................................... 73

31.5....... Postup zkoušky........................................................................................................................................................................... 73

31.6....... Chování zkoušeného zařízení................................................................................................................................................. 73

31.7....... Podmínky přejímky.................................................................................................................................................................... 74

32.......... Elektromagnetická kompatibilita............................................................................................................................................. 74

32.1....... Odolnost....................................................................................................................................................................................... 74

32.2....... Emise............................................................................................................................................................................................ 74

33.......... Přejetí vozidlem.......................................................................................................................................................................... 74

34.......... Tepelné cyklování...................................................................................................................................................................... 75

34.1....... Obecně......................................................................................................................................................................................... 75

34.2....... Počáteční zkouška oteplení...................................................................................................................................................... 75

34.3....... Zkouška tepelným cyklováním................................................................................................................................................ 75

34.4....... Konečná zkouška oteplení....................................................................................................................................................... 75

35.......... Vystavení vlhkosti....................................................................................................................................................................... 75

35.1....... Obecně......................................................................................................................................................................................... 75

35.2....... Počáteční zkouška oteplení...................................................................................................................................................... 75

35.3....... Zkouška vlhkostí......................................................................................................................................................................... 75

35.4....... Konečná zkouška oteplení....................................................................................................................................................... 76

36.......... Nesouosost.................................................................................................................................................................................. 76

36.1....... Obecně......................................................................................................................................................................................... 76

36.2....... Vzorky........................................................................................................................................................................................... 76

36.3....... Zkouška nesouososti................................................................................................................................................................. 76

37.......... Zkouška trvanlivosti kontaktů................................................................................................................................................... 78

37.1....... Zařízení......................................................................................................................................................................................... 78

37.2....... Sled zkoušek............................................................................................................................................................................... 78

37.3....... Shoda........................................................................................................................................................................................... 80

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 81

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace.................... 83

 

Obrázek 1 – Schéma znázorňující používání přístrojů....................................................................................................................... 16

Obrázek 2 – Svorky pro kabelová oka................................................................................................................................................... 19

Obrázek 3 – Plášťové svorky................................................................................................................................................................... 20

Obrázek 4 – Zdířkové svorky.................................................................................................................................................................... 20

Obrázek 5 – Příložkové svorky................................................................................................................................................................ 22

Obrázek 6 – Šroubové svorky.................................................................................................................................................................. 22

Obrázek 7 – Svorníkové svorky............................................................................................................................................................... 23

Obrázek 8 – Zkušební píst........................................................................................................................................................................ 29

Obrázek 9 – Kalibr „A“ pro kontrolu clonek........................................................................................................................................... 31

Strana

Obrázek 10 – Kalibr „B“ pro kontrolu clonek......................................................................................................................................... 32

Obrázek 11 – Kalibry pro zkoušení možnosti zasunutí kruhových neupravených vodičů s maximálním stanoveným
průřezem...................................................................................................................................................................................... 38

Obrázek 12 – Zkušební zařízení.............................................................................................................................................................. 40

Obrázek 13 – Zařízení pro kontrolu vysunovací síly............................................................................................................................ 44

Obrázek 14 – Ověření aretačního mechanismu.................................................................................................................................. 45

Obrázek 15 – Schémata zapojení pro zkoušky vypínací schopnosti a normální činnosti........................................................... 53

Obrázek 16 – Body měření...................................................................................................................................................................... 57

Obrázek 17 – Přístroj pro zkoušení ukotvení kabelu........................................................................................................................... 58

Obrázek 18 – Rázová zkouška koulí...................................................................................................................................................... 60

Obrázek 19 – Uspořádání pro zkoušku mechanické pevnosti pro vidlice EV a vozidlové nástrčky.......................................... 62

Obrázek 20 – Přístroj pro zkoušku ohybem.......................................................................................................................................... 63

Obrázek 21 – Schéma zkušebního obvodu pro ověření odolnosti proti zkratovému proudu u dvoupólového zařízení
na jednofázový AC nebo DC proud........................................................................................................................................ 71

Obrázek 22 – Schéma zkušebního obvodu pro ověření odolnosti proti zkratovému proudu u trojpólového zařízení........... 72

Obrázek 23 – Schéma zkušebního obvodu pro ověření odolnosti proti zkratovému proudu u čtyřpólového zařízení.......... 73

Obrázek 24 – Znázornění zkoušky mechanickým zatížením............................................................................................................ 77

Obrázek 25 – Působení vnějšího mechanického zatížení (montáž podle obrázku 24)............................................................... 77

Obrázek 26 – Kritéria oteplení při vnějším mechanickém zatížení.................................................................................................. 78

Obrázek 27 – Sušárna s nucenou cirkulací vzduchu.......................................................................................................................... 78

Obrázek 28 – Tepelné cyklování............................................................................................................................................................. 79

Obrázek 29 – Vyhovění/selhání na základě kritéria oteplení............................................................................................................ 80

 

Tabulka 1 – Velikost vodičů..................................................................................................................................................................... 33

Tabulka 2 – Krátkodobé zkušební proudy............................................................................................................................................. 34

Tabulka 3 – Hodnoty ohybu při zkoušce mechanickým zatížením.................................................................................................. 41

Tabulka 4 – Hodnoty pro zkoušku svorek tahem................................................................................................................................. 42

Tabulka 5 – Vysunovací síla v závislosti na jmenovitém proudu..................................................................................................... 45

Tabulka 6 – Délka kabelu použitá pro určení tahové síly působící na zajišťovací prostředek.................................................... 47

Tabulka 7 – Zkušební napětí pro zkoušku dielektrické pevnosti....................................................................................................... 52

Tabulka 8 – Vypínací schopnost............................................................................................................................................................. 54

Tabulka 9 – Normální činnost.................................................................................................................................................................. 55

Tabulka 10 – Zkušební proud a jmenovité průřezy měděných vodičů pro zkoušku oteplení..................................................... 56

Tabulka 11 – Zkušební hodnoty tahové síly a krouticího momentu pro ukotvení kabelu............................................................ 59

Tabulka 12 – Shrnutí mechanických zkoušek...................................................................................................................................... 59

Tabulka 13 – Rázová energie pro rázovou zkoušku koulí................................................................................................................. 61

Tabulka 14 – Zkouška mechanického zatížení ohybem.................................................................................................................... 62

Tabulka 15 – Zkušební hodnoty krouticího momentu pro ucpávky.................................................................................................. 63

Tabulka 16 – Tahová síla působící na izolační návleky..................................................................................................................... 65

Tabulka 17 – Utahovací krouticí moment pro ověřování mechanické pevnosti šroubových svorek......................................... 65

 

Úvod

Soubor IEC 61851 stanovuje požadavky pro nabíjení elektrického vozidla (EV) vodivým připojením.

Soubor IEC 62196 stanovuje požadavky na vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky, vozidlové přívodky a kabelové sestavy popsané v souboru IEC 61851.

Určitého nabití může být dosaženo přímým připojením elektrického vozidla k normalizovaným zásuvkám připojeným k napájecí síti (napájecí síti nebo elektrické rozvodné síti).

Některé režimy nabíjení vyžadují jednoúčelové napájení a nabíjecí zařízení zahrnující řídicí a komunikační obvody.

Soubor IEC 62196 zahrnuje mechanické, elektrické a technické požadavky na vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky pro vytvoření připojení mezi napájecím zařízením EV a elektrickým vozidlem.

Soubor IEC 62196 sestává z těchto částí:

    Část 1: Obecné požadavky, zahrnující kapitoly obecné povahy.

    Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu pro přístroje s kolíky a dutinkami na AC proud.

    Část 3: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu pro přístroje s kolíky a dutinkami na DC a AC/DC proud.

    Část 3-1: Vozidlová nástrčka, vozidlová přívodka a kabelová sestava určené pro používání se systémem řízení teploty pro DC nabíjení.

    Část 4:1 Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro DC přístroje s kolíky a dutinkami pro třídu použití II nebo III.

    Část 6: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro vozidlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami na DC proud pro systém používající ochranu spočívající na elektrickém oddělení.

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 62196 platí pro vidlice EV, zásuvky EV, vozidlové nástrčky, vozidlové přívodky, dále nazývané „přístroje“, a kabelové sestavy pro elektrická vozidla (EV), určené pro používání v systémech nabíjení vodivým připojením, které zahrnuje řídicí prostředky, se jmenovitým pracovním napětím maximálně:

    690 V AC 50 Hz až 60 Hz, při jmenovitém proudu nepřesahujícím 250 A,

    1 500 V DC při jmenovitém proudu nepřesahujícím 800 A.

Tyto přístroje a kabelové sestavy jsou určeny pro instalování pouze poučenými osobami (IEV 195-04-02), nebo znalými osobami (IEV 195-04-01).

Tyto přístroje a kabelové sestavy jsou určeny pro používání pro obvody stanovené v IEC 61851 (soubor), které pracují při různých napětích a kmitočtech a které mohou zahrnovat signály malého napětí a komunikační signály.

Tyto přístroje a kabelové sestavy jsou určeny pro používání při teplotě okolí v rozmezí od –30 °C do +40 °C.

POZNÁMKA 1 V některých zemích mohou platit jiné požadavky.

POZNÁMKA 2 V uvedené zemí platí –35 °C: SE.

POZNÁMKA 3 Výrobce může rozšířit rozsah teplot za podmínky, že poskytne informace o stanoveném rozsahu.

Tyto přístroje jsou určeny k připojení pouze kabely s měděnými vodiči nebo vodiči ze slitin mědi.

Přístroje, na které se vztahuje tento dokument, jsou určeny pro používání v napájecích zařízeních elektrických vozidel podle IEC 61851 (soubor).

Tento dokument neplatí pro normalizované vidlice a zásuvky používané pro režim 1 a režim 2 podle IEC 61851-1:2017, 6.2.

POZNÁMKA 4 V uvedených zemích není režim 1 dovolen. UK, US, CA, SG.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.1     Namísto souboru IEC 60227 se použije soubor ČSN EN 50525 (34 7410) Elektrické kabely – Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U0/U) včetně.

1     Čeká na vydání.

Zdroj: www.cni.cz