ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.30; 43.120                                                                                                                        Červen 2023

Vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky – Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením –
Část 3: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu pro vozidlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami na DC a AC/DC proud

ČSN
EN IEC 62196-3
ed. 2


35 4572

idt IEC 62196-3:2022

Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets – Conductive charging of electric vehicles –
Part 3: Dimensional compatibility requirements for DC and AC/DC pin and contact-tube vehicle couplers

Fiches, socles de prise de courant, prises mobiles de véhicule et socles de connecteurs de véhicule – Charge conductive des véhicules électriques –
Partie 3: Exigences dimensionnelles de compatibilité pour les prises de courant de véhicule à broches et alvéoles
pour courant continu et pour courants alternatif et continu

Stecker, Steckdosen und Fahrzeugkupplungen und Fahrzeugstecker – Konduktives Laden von Elektrofahrzeugen –
Teil 3: Maßliche Kompatibilitätsanforderungen an Fahrzeugsteckvorrichtungen mit Stiften und Buchsen für Gleichstrom
und kombiniert für Gleich- und Wechselstrom

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 62196-3:2022. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 62196-3:2022. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2025-11-23 se nahrazuje ČSN EN 62196-3 (35 4572) z března 2016, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma platí pro vozidlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami normalizované konfigurace, zde také nazývané „přístroje“, určená pro používání v systémech nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením, zahrnující řídicí zařízení, se jmenovitým pracovním napětím a proudem v souladu s IEC 62196-1:2022.


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 62196-3:2022 dovoleno do 2025-11-23 používat dosud platnou ČSN EN 62196-3 (35 4572) z března 2016.

Informace o citovaných dokumentech

HD 60364-5-54:2011 zavedena v ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012 (33 2000) Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče

HD 60364-5-54:2011/A11:2017 zavedena v ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012/Z1:2018 (33 2000) Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče

IEC 62196-1:2022 zavedena v ČSN EN IEC 62196-1 ed. 4:2023 (35 4572) Vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky – Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením – Část 1: Obecné požadavky

IEC 62196-2:2022 zavedena v ČSN EN IEC 62196-2 ed. 3:2023 (35 4572) Vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky – Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením – Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu pro přístroje s kolíky a dutinkami na AC proud

Souvisící ČSN

ČSN EN 61851 (soubor) (34 1590) Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením

ČSN ISO 2768-1 (01 4240) Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů

ČSN EN ISO 17409:2020 (30 0056) Elektricky poháněná silniční vozidla – Vodivý přenos energie – Bezpečnostní požadavky

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad textové části IEC 62196-3:2022.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Petr Voda, Hlinsko v Čechách, IČO 65706501, Ing. Petr Voda

Technická normalizační komise: TNK 130 Elektrické přístroje, elektrické příslušenství a pojistky nízkého napětí

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Eva Kralevičová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz