ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.91; 91.100.10                                                                                                                    Červen 2023

Spárovací hmoty pro keramické obkladové prvky – Část 1: Požadavky, klasifikace, označování a identifikace

ČSN
EN 13888-1

72 2471

 

Grouts for ceramic tiles –
Part 1: Requirements, classification, designation, marking and labelling

Mortiers de jointoiement pour carreaux et dalles céramiques –
Partie 1: Exigences, classification, désignation, marquage et étiquetage

Fugenmörtel für keramische Fliesen und Platten –
Teil 1: Anforderungen, Klassifizierung, Bezeichnung und Kennzeichnung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13888-1:2022. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13888-1:2022. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13888-1 (72 2471) z prosince 2022.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13888-1:2022 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 13888-1 z prosince 2022 převzala EN 13888-1:2022 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 13888-2:2022 zavedena v ČSN EN 13888-2:2023 (72 2471) Spárovací hmoty pro keramické obkladové prvky – Část 2: Zkušební metody

Souvisící ČSN

ČSN EN 14411 (72 5109) Keramické obkladové prvky – Definice, klasifikace, charakteristiky, posuzování shody a označování

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČO 47910381, Ing. Marie Jurajdová

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Krupičková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 13888-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Září 2022

ICS 01.040.91; 91.100.10                                                                                           Nahrazuje EN 13888:2009

Spárovací hmoty pro keramické obkladové prvky –
Část 1: Požadavky, klasifikace označování a identifikace

Grouts for ceramic tiles –
Part 1: Requirements, classification, designation, marking and labelling

Mortiers de jointoiement pour carreaux et dalles céramiques –
Partie 1: Exigences, classification, désignation, marquage et étiquetage

Fugenmörtel für keramische Fliesen und Platten –
Teil 1: Anforderungen, Klassifizierung, Bezeichnung und Kennzeichnung

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2021-11-28.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2022 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                  Ref. č. EN 13888-1:2022 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

3.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 7

3.2...... Výrobky.............................................................................................................................................................................................. 7

3.3...... Aplikační vlastnosti.......................................................................................................................................................................... 8

3.4...... Konečné vlastnosti.......................................................................................................................................................................... 8

3.5...... Charakteristiky.................................................................................................................................................................................. 9

4......... Charakteristiky výrobku.................................................................................................................................................................. 9

4.1...... Cementové spárovací hmoty (CG)............................................................................................................................................... 9

4.2...... Spárovací hmoty na bázi reaktivních pryskyřic (RG)................................................................................................................. 9

5......... Klasifikace a označování............................................................................................................................................................. 10

6......... Označování a identifikace........................................................................................................................................................... 10

Příloha A (informativní) Nástroje a pracovní metody.......................................................................................................................... 12

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 13

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 13888-1:2022) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 67 „Keramické obkladové prvky“, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2023 dát status národní normy, a to buď vydáním identické-ho textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2023.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13888:2009.

Významné změny mezi tímto dokumentem a předchozím vydáním jsou uvedeny zde:

    Kapitola 2 Citované dokumenty;

    Kapitola 3 Termíny a definice;

    Kapitola 4 Specifikace;

    Kapitola 5 Hodnocení shody z předchozího vydání byla vypuštěna;

    Kapitola 5 Klasifikace a označování (Kapitola 6 z předchozího vydání).

Tento dokument patří do řady EN 13888, Spárovací hmoty pro keramické obkladové prvky, která se skládá z následujících částí:

    Část 1: Požadavky, klasifikace, označování a identifikace;

    Část 2: Zkušební metody.

Jakákoli zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CEN.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

U charakteristických vlastností stavebních výrobků definovaných v této normě se musí vzít v úvahu, že ve stavbách, pro které jsou tyto materiály určeny, do kterých jsou včleněny nebo zabudovány, dochází běžně k přenosu napětí, jemuž se zmíněné materiály mohou do značné míry přizpůsobit. Některé speciální charakteristické vlastnosti zohledňují typ podkladu a skutečnost, že spárovací hmoty mají odolávat škodlivému působení povětrnosti, prostředí, atd.

Mnoho vlastností spárovacích hmot je určeno především druhem použitých pojiv.

Spárovací hmoty se třídí do různých typů podle chemické povahy jejich pojiv.

Různé typy vykazují specifické charakteristické vlastnosti, pokud jde o zpracovatelské a uživatelské vlastnosti.

Vztah mezi charakteristickými vlastnostmi a podmínkami zpracování (za sucha nebo za vlhka, za horka, rychlé vytvrzování atd.) není předmětem této normy.

Výrobce poskytuje informace o použití výrobku a správných podmínkách používání.

Zákazník vyhodnocuje stav pracoviště (mechanické, tepelné a chemické vlivy) a při výběru vhodného výrobku bere v úvahu všechna případná rizika.

1 Předmět normy

Tento dokument platí pro spárovací hmoty určené k instalaci keramických obkladových prvků na stěny i podlahy pro vnitřní i venkovní použití.

Tento dokument uvádí terminologii týkající se výrobků, pracovních metod (viz příloha A), aplikačních vlastností atd. pro spárovací hmoty pro keramické obkladové prvky.

Tento dokument specifikuje požadavky na provedení cementových spárovacích hmot a spárovacích hmot na bázi reaktivních pryskyřic pro keramické obkladové prvky.

Tento dokument neobsahuje kritéria ani doporučení pro navrhování a instalaci keramických obkladových prvků.

Spárovací hmoty pro keramické obkladové prvky mohou být použity i pro jiné typy obkladů (přírodní a umělý kámen, atd.), pokud tyto materiály nepříznivě neovlivňují.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz