ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.10                                                                                                                                  Červen 2023

Spárovací hmoty pro keramické obkladové prvky – Část 2: Zkušební metody

ČSN
EN 13888-2

72 2471

 

Grouts for ceramic tiles –
Part 2: Test methods

Mortiers de jointoiement pour carreaux et dalles céramiques –
Partie 2: Méthodes d’essai

Fugenmörtel für keramische Fliesen und Platten –
Teil 2: Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13888-2:2022. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13888-2:2022. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13888-2 (72 2471) z ledna 2023.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13888-2:2022 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 13888-2 z ledna 2023 převzala EN 13888-2:2022 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 196-1 zavedena v ČSN EN 196-1 (72 2100) Metody zkoušení cementu – Část 1: Stanovení pevnosti

EN 1067 zavedena v ČSN EN 1067 (66 8602) Lepidla – Posouzení a příprava vzorků před zkoušením

EN ISO 10545-6 zavedena v ČSN EN ISO 10545-6 (72 5110) Keramické obkladové prvky – Část 6: Stanovení odolnosti proti opotřebení pro neglazované obkladové prvky

EN ISO 15605 zavedena v ČSN EN ISO 15605 (66 8601) Lepidla – Vzorkování

Souvisící ČSN

ČSN EN 197-1 ed. 2 (72 2101) Cement – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití

ČSN EN 12004-1 (72 2469) Lepidla pro keramické obkladové prvky – Část 1: Požadavky, posuzování a ověřování stálosti vlastností, klasifikace a označování

ČSN EN 14411 (72 5109) Keramické obkladové prvky – Definice, klasifikace, charakteristiky, posuzování shody a označování

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní poznámky

Do této normy byly k článkům 9.5.3 a 9.5.4.2 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČO 47910381, Ing. Marie Jurajdová

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Krupičková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 13888-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Září 2022

ICS 91.100.10                                                                             Nahrazuje EN 12808-1:2008, EN 12808-2:2008,
                                                                                       EN 12808-3:2008, EN 12808-4:2009, EN 12808-5:2008

Spárovací hmoty pro keramické obkladové prvky –
Část 2: Zkušební metody

Grouts for ceramic tiles –
Part 2: Test methods

Mortiers de jointoiement pour carreaux et dalles céramiques –
Partie 2: Méthodes d’essai

Fugenmörtel für keramische Fliesen und Platten –
Teil 2: Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2022-08-08.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2022 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                  Ref. č. EN 13888-2:2022 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Odběr vzorků.................................................................................................................................................................................... 6

5......... Zkušební podmínky......................................................................................................................................................................... 6

6......... Zkušební materiály.......................................................................................................................................................................... 7

7......... Míchání spárovacích hmot............................................................................................................................................................. 7

8......... Zkušební protokol............................................................................................................................................................................ 7

9......... Zkušební metody............................................................................................................................................................................. 8

9.1...... Stanovení pevnosti v tahu ohybem a pevnosti v tlaku.............................................................................................................. 8

9.2...... Stanovení nasákavosti................................................................................................................................................................. 11

9.3...... Stanovení smrštění....................................................................................................................................................................... 12

9.4...... Stanovení odolnosti proti opotřebení......................................................................................................................................... 16

9.5...... Stanovení chemické odolnosti.................................................................................................................................................... 19

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 23

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 13888-2:2022) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 67 „Keramické obkladové prvky“, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2023 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2023.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12808-1:2008, EN 12808-2:2008, EN 12808-3:2008, EN 12808-4:2009 a EN 12808-5:2008.

Tento dokument patří do řady EN 13888, Spárovací hmoty pro keramické obkladové prvky, která se skládá
z následujících částí:

    Část 1: Požadavky, klasifikace, označování a identifikace;

    Část 2: Zkušební metody.

Jakákoli zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CEN.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje metody pro stanovení charakteristik spárovacích hmot používaných při vnitřní a vnější instalaci keramických obkladových prvků.

Tento dokument neobsahuje požadavky na provedení ani doporučení pro navrhování a instalaci keramických obkladových prvků.

Jsou popsány následující zkušební metody:

    Stanovení pevnosti v tahu ohybem a pevnosti v tlaku (9.1);

    Stanovení nasákavosti (9.2);

    Stanovení smrštění (9.3);

    Stanovení odolnosti proti opotřebení (9.4);

    Stanovení chemické odolnosti (9.5).

Spárovací hmoty pro keramické obkladové prvky lze použít i na jiné druhy obkladů (přírodní a aglomerovaný kámen apod.), pokud kámen nepříznivě neovlivňují.

VAROVÁNÍ – Tento dokument může zahrnovat nebezpečné materiály a operace. Je důležité, aby osoby používající tento dokument byly obeznámeny s běžnou laboratorní praxí. Tento dokument si neklade za cíl řešit všechny bezpečnostní problémy, pokud existují, spojené s jeho používáním. Je odpovědností uživatele zavést příslušné postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a zajistit dodržování jakýchkoli evropských a vnitrostátních regulačních podmínek.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz