ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.180                                                                                                                                     Červen 2023

Výkonové transformátory – Dodatečné evropské požadavky –
Část 2-3: Střední výkonové transformátory –
Příslušenství

ČSN
EN 50708-2-3

35 1001

 

Power transformers – Additional European requirements –
Part 2-3: Medium power transformers – Accessories

Transformateurs de puissance – Exigences européennes supplémentaires –
Partie 2-3: Transformateurs de moyenne puissance – Accessoires

Leistungstransformatoren – Zusätzliche europäische Anforderungen –
Teil 2-3: Mittelleistungstranformatoren – Zubeh
ör

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50708-2-3:2022. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50708-2-3:2022. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 50708 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 50708 (35 1001) Výkonové transformátory – Dodatečné evropské požadavky

EN 50708-2-1 zavedena v ČSN EN 50708-2-1 (35 1001) Výkonové transformátory – Dodatečné evropské požadavky – Část 2-1: Střední výkonové transformátory – Obecné požadavky

EN 50180 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 50180 (34 8153) Průchodky nad 1 kV až do 52 kV a od 250 A do 3,15 kA pro transformátory plněné kapalinou

EN 50336 zavedena v ČSN EN 50336 ed. 2 (34 8158) Průchodky pro kabelové skříně transformátorů a tlumivek do 36 kV

EN 50386 zavedena v ČSN EN 50386 ed. 2 (34 8156) Průchodky pro napětí do 1 kV a proudy od 250 A do 5 kA pro transformátory plněné kapalinou

EN 50387 zavedena v ČSN EN 50387 (34 8157) Přípojnicové průchodky pro transformátory plněné kapalinou pro napětí do 1 kV a proudy od 1,25 kA do 5 kA

EN IEC 60076-22-7:2020 zavedena v ČSN EN IEC 60076-22-7:2021 (35 1001) Výkonové transformátory – Část 22-7: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek – Přídavná zařízení a příslušenství

IEC/TR 60616 dosud nezavedena

EN IEC 60076-11 zavedena v ČSN EN IEC 60076-11 ed. 2 (35 1001) Výkonové transformátory – Část 11: Suché transformátory

Souvisící ČSN

ČSN EN 50708-1-1:2020 (35 1001) Výkonové transformátory – Dodatečné evropské požadavky – Část 1-1: Společná část – Obecné požadavky

ČSN EN 50708-3-1 (35 1001) Výkonové transformátory – Dodatečné evropské požadavky – Část 3-1: Velké výkonové transformátory – Obecné požadavky

ČSN EN 60529:1993 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

ČSN EN 62444:2014 (37 0540) Kabelové průchodky pro elektrické instalace

ČSN EN IEC 60076-3:2014 (35 1001) Výkonové transformátory – Část 3: Izolační hladiny, dielektrické zkoušky a vnější vzdušné vzdálenosti

ČSN EN 60076 (soubor) (35 1001) Výkonové transformátory

ČSN EN 60076-1 (35 1001) Výkonové transformátory – Část 1: Obecně

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: AZVN, z. s., IČO 65400739, Ing. Magdaléna Trnková, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Petr Kubeš

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN 50708-2-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                 Září 2022

ICS 29.180

Výkonové transformátory – Dodatečné evropské požadavky –
Část 2-3: Střední výkonové transformátory – Příslušenství

Power transformers – Additional European requirements –
Part 2-3: Medium power transformer – Accessories

Transformateurs de puissance – Exigences européennes supplémentaires –
Partie 2-3: Transformateurs de moyenne
puissance – Accessoires

Leistungstransformatoren – Zusätzliche europäische Anforderungen –
Teil 2-3: Mittelleistungstranformatoren –
Zubeh
ör

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2022-08-15. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty,
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2022 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                                Ref. č. EN 50708-2-3:2022 E


Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Servisní požadavky......................................................................................................................................................................... 7

5......... Elektrické charakteristiky................................................................................................................................................................ 7

6......... Konstrukční požadavky................................................................................................................................................................... 8

6.1...... Kapalinou plněné transformátory................................................................................................................................................. 8

6.1.1... Typ kapalného konzervačního systému...................................................................................................................................... 8

6.1.2... Svorky................................................................................................................................................................................................ 8

6.1.3... Označení svorek.............................................................................................................................................................................. 8

6.1.4... Vzdálenost mezi průchodkami..................................................................................................................................................... 8

6.1.5... Kola.................................................................................................................................................................................................... 8

6.1.6... Plnící otvor......................................................................................................................................................................................... 9

6.2...... Suché transformátory..................................................................................................................................................................... 9

6.2.1... Svorky................................................................................................................................................................................................ 9

6.2.2... Označení svorek.............................................................................................................................................................................. 9

6.2.3... Kola.................................................................................................................................................................................................... 9

6.2.4... Krytí..................................................................................................................................................................................................... 9

7......... Příslušenství...................................................................................................................................................................................... 9

7.1...... Kapalinou plněné transformátory................................................................................................................................................. 9

7.2...... Suché transformátory................................................................................................................................................................... 10

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 11

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 50708-2-3:2022) vypracovala technická komise CLC/TC 14 Výkonové transformátory.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2023-08-15

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2025-08-15

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Jakákoli zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CENELEC.

Úvod

Tato část souboru EN 50708 se zabývá příslušenstvím.

Pro účely tohoto dokumentu platí požadavky obecné normy EN 50708-1-1:2020.

Tento dokument obsahuje zvláštní požadavky pro specifické transformátory nebo aplikace transformátorů, které jsou založeny na požadavcích obecné normy EN 50708-1-1:2020.

Tento dokument by měl být uvažován ve spojení s požadavky obecných částí.

Zvláštní požadavky jednotlivých dílčích částí EN 50708 doplňují, upravují nebo nahrazují určité požadavky obecných částí EN 50708-1 a/nebo EN 50708-1-X, které jsou platné v době vydání tohoto dokumentu. Absence odkazů na vyloučené části nebo článku obecné části znamená, že jsou použitelné odpovídající články obecné části (nedatované odkazy).

Požadavky jiných -X částí s X větším než 1 jsou případně významné i pro případy, na které se vztahuje tento dokument. Tento dokument by proto také mohl doplňovat, upravovat nebo nahrazovat některé z těchto požadavků platných v době zveřejnění tohoto dokumentu.

Číslování hlavních článků každé části se řídí vzorem a odpovídajícími odkazy EN 50708-1-1:2020. Čísla následující za konkrétním číslem tohoto dokumentu jsou čísla odpovídajících částí nebo článků jiných částí souboru EN 50708, platných v době zveřejnění tohoto dokumentu, jak je uvedeno v normativních odkazech tohoto dokumentu.

V případě, že po vydání dílčí části byly publikovány nové nebo pozměněné obecné části s upraveným číslováním, čísla části odkazující na obecnou část v dílčích částech se již nemusí shodovat s posledním vydáním obecné části. Měly by být dodrženy datované odkazy.

1 Rozsah platnosti

Tento dokument popisuje seznam běžného příslušenství používaného pro kapalinou plněné a suché střední výko-
nové transformátory (≤ 3150 kVA).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz