ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.80                                                                                                                                   Srpen 2023

Podlahové vpusti a střešní vtoky –
Část 6: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s výškou vodního uzávěru menší než 50 mm

ČSN
EN 1253- 6

13 6366

 

Gullies for buildings –
Part 6: Trapped floor gullies with a depth water seal less than 50 mm

Avaloirs et siphons pour bâtiments –
Partie 6: Siphons de sol avec garde d’eau
inférieure à 50 mm

Abläufe für Gebäude –
Teil 6: Bodenabläufe mit Geruchverschluss mit einer Geruchverschlusshöhe von weniger als 50 mm

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1253-6:2022. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1253-6:2022. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1253-6 (13 6366) z června 2023.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1253-6:2022 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1253-6 (13 6366) z června 2023 převzala EN 1253-6:2022 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 476 zavedena v ČSN EN 476 (75 6301) Obecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů

EN 1253-3 zavedena v ČSN EN 1253-3 (13 6366) Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 3: Hodnocení shody

EN 16323 zavedena v ČSN EN 16323 (75 0162) Slovník technických termínů v oblasti odpadních vod

Souvisící ČSN

ČSN EN 1253-1 (13 6366) Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 1: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s výškou vodního uzávěru nejméně 50 mm

ČSN EN 1253-2 (13 6366) Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 2: Střešní vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky

ČSN EN 1433 (13 6302) Odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy – Klasifikace, konstrukční zásady, zkoušení, označování a hodnocení shody

ČSN EN 16323:2018 (75 0162) Slovník technických terminů v oblasti odpadních vod

ČSN EN 12056-2:2001 (75 6760) Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 2: Odvádění splaškových
odpadních vod – Navrhování a výpočet

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke kapitole 1 a k článkům 4.4.2, 4.5.2.1 a 4.11.3 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco a. s., IČO 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dana Bedřichová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických poža-
davcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                         EN 1253- 6
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                     Říjen 2022

ICS 91.140.80

Podlahové vpusti a střešní vtoky –
Část 6: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s výškou vodního uzávěru
menší než 50 mm

Gullies for buildings –
Part 6: Trapped floor gullies with a depth of water seal less than 50 mm

Avaloirs et siphons pour bâtiments –
Partie 6: Siphons de sol avec garde d’eau
inférieure à 50 mm

Abläufe für Gebäude –
Teil 6: Bodenabläufe mit Geruchverschluss mit einer Geruchverschlusshöhe von weniger als 50 mm

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2022-09-26.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2022 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                     Ref. č. EN 1256-6:2022 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Návrh a konstrukce.......................................................................................................................................................................... 9

5......... Rozvrh a pořadí zkoušek.............................................................................................................................................................. 22

6......... Značení............................................................................................................................................................................................ 23

7......... Hodnocení shody.......................................................................................................................................................................... 24

Příloha A (normativní) Příklady pohledu shora na umístění zkušebních desek používaných pro vtokové mřížky................. 25

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 27

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 1253-6:2022) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 165 Inženýrství odpadních vod, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2023 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2023.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

V rámci svého programu prací požádala technická komise CEN/TC 165 pracovní skupinu CEN/TC 165/WG 11 Vtokové mřížky, víčka a další pomocné součásti pro používání v budovách“, aby zpracovala tuto normu:

EN 1253-6 Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s výškou vodního uzávěru menší než 50 mm.

Řada norem EN 1253 s názvem Podlahové vpusti a střešní vtoky sestává z dále uvedených částí:

    Část 1: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s výškou vodního uzávěru nejméně 50 mm;

    Část 2: Střešní vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky;

    Část 3: Hodnocení shody;

    Část 4: Víčka a vtokové mřížky;

    Část 5: Uzávěrka proti lehkým kapalinám;

    Část 6: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s výškou vodního uzávěru menší než 50 mm;

    Část 7: Podlahové vpusti s mechanickou zápachovou uzávěrkou;

    Část 8: Podlahové vpusti s vodní a přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou.

Jakákoli zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CEN.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tento dokument klasifikuje podlahové vpusti používané v budovách, poskytuje pokyny pro jejich osazení a stanovuje požadavky na konstrukci, navrhování, funkci a označování průmyslově vyráběných podlahových vpustí nezávisle na jejich materiálu, pro použití ve vnitřních kanalizacích vyžadujících zápachovou uzávěrku s výškou vodního uzávěru menší než 50 mm (dále: podlahové vpusti)NP1).

POZNÁMKA Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s výškou vodního uzávěru menší než 50 mm nejsou zahrnuty do EN 1253-1, EN 1253-7 a EN 1253-8.

Tyto výrobky jsou určeny pro osazení tam, kde jsou splněny tyto tři podmínky:

    v omezeném prostoru není možné použít zápachovou uzávěrku s výškou vodního uzávěru 50 mm;

    budova má nanejvýš přízemí a tři podlaží nad ním;

    navíc k podlahové vpusti jsou osazeny nejméně dva zařizovací předměty, ale pouze jedna záchodová mísa na stejném připojovacím potrubí nebo je instalováno sekundární větrání nebo větrání připojovacího potrubí (viz EN 12056-2:2000, 4.3.2 nebo 4.3.4).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA ČSN EN 12056-2 požaduje výšku vodního uzávěru nejméně 50 mm.

Zdroj: www.cni.cz