ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.120.20                                                                                                                                   Srpen 2023

Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Prostory pro kulturní účely – Prostory ve školách – Prostory pro veřejné účely

ČSN 73 0527

 

Acoustics – Acoustical design of rooms – Rooms for cultural uses – Rooms in schools – Rooms for public purposes

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 0527 z března 2005.

 


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Obecné metodické postupy a doporučení v rámci projekce a realizace.............................................................................. 7

4.1...... Výpočetní modely a ověřovací měření........................................................................................................................................ 7

4.2...... Vstupní měření................................................................................................................................................................................. 8

4.3...... Kontrolní etapové měření............................................................................................................................................................... 8

4.4...... Závěrečné měření........................................................................................................................................................................... 8

4.5...... Projektová dokumentace............................................................................................................................................................... 8

4.6...... Autorský dozor.................................................................................................................................................................................. 9

4.7...... Doporučení z hlediska tvaru a rozměrových proporcí.............................................................................................................. 9

4.8...... Doporučení pro nejvyšší přípustné hladiny hluku pozadí...................................................................................................... 10

4.9...... Elektroakustické ozvučení akusticky náročných prostor........................................................................................................ 10

4.10.... Prostory posuzované v rozšířeném frekvenčním pásmu doby dozvuku............................................................................ 11

4.11.... Pravidla pro dopočty obsazenosti při měření doby dozvuku prostor v neobsazeném stavu......................................... 11

5......... Požadavky na parametry prostorové akustiky......................................................................................................................... 13

5.1...... Akusticky náročné prostory s definovaným požadavkem na frekvenční průběh doby dozvuku................................... 13

5.2...... Kulturní prostory............................................................................................................................................................................. 13

5.3...... Školské prostory a prostory pro vzdělávání.............................................................................................................................. 14

5.4...... Kancelářské a veřejné prostory.................................................................................................................................................. 15

5.5...... Prostory s požadavkem na snížení hlučnosti a zajištění akustického pobytového komfortu......................................... 16

Příloha A (normativní) Grafy pro stanovení hodnot optimální doby dozvuku................................................................................ 18

Příloha B (normativní) Rovnice závislostí optimální doby dozvuku na objemu a přípustná toleranční pásma...................... 23

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 24

 

 


 

Předmluva

Změny proti předchozí normě

V rámci revize této normy dochází k aktualizaci předpisů pro stanovení optimální doby dozvuku, a to zejména
ve vztahu k běžně používaným technologiím a trendům využití řešených prostor. Je zpracována nová metodika stanovení standardu akustických úprav pro prostory s nižším nárokem na akustiku. Je definován předpis pro dopočty obsazenosti při měření doby dozvuku v prostorách v neobsazeném stavu.

Souvisící ČSN

ČSN 01 1600 Akustika – Terminologie

ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků – Požadavky

ČSN 73 0525 (73 0525) Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Všeobecné zásady

ČSN 73 0526 (73 0526) Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Studia a místnosti pro snímání, zpracování a kontrolu zvuku

ČSN IEC 50(801) (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 801: Akustika a elektroakustika

ČSN EN ISO 3382-1 (73 0534) Akustika – Měření parametrů prostorové akustiky – Část 1: Prostory pro přednes hudby a řeči

ČSN EN ISO 3382-2 (73 0534) Akustika – Měření parametrů prostorové akustiky – Část 2: Doba dozvuku v běž-
ných prostorech

ČSN EN ISO 3382-3 (73 0534) Akustika – Měření parametrů prostorové akustiky – Část 3: Otevřené kanceláře

ČSN ISO 1996-1 (01 1621) Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku prostředí – Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení

ČSN ISO 1996-2 (01 1621) Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku prostředí – Část 2: Určování hladin akustického tlaku

ČSN EN ISO 16032 (73 0540) Akustika – Měření hladiny akustického tlaku technických zařízení v budovách – Technická metoda

ČSN EN 12354-6 (73 0512) Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků – Část 6: Zvuková pohltivost v uzavřených prostorech

ČSN EN ISO 354 (73 0535) Akustika – Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti

ČSN ISO 10534-1 (73 0501) Akustika – Určování činitele zvukové pohltivosti a akustické impedance v impe-
dančních trubicích – Část 1: Metoda poměru stojaté vlny

ČSN ISO 10534-2 (73 0501) Akustika – Určování činitele zvukové pohltivosti a akustické impedance v impe-
dančních trubicích – Část 2: Metoda přenosové funkce

ČSN EN IEC 60268-16 ed. 3 (36 8305) Elektroakustická zařízení – Část 16: Objektivní hodnocení srozumi-
telnosti řeči indexem přenosu řeči

ČSN EN 50849 (36 8012) Nouzové zvukové systémy

ČSN EN ISO 11654 (73 0528) Akustika – Absorbéry zvuku používané v budovách – Hodnocení zvukové pohltivosti

ČSN EN ISO 17624 (01 1684) Akustika – Směrnice pro snižování hluku akustickými clonami v kancelářích a provozovnách

ČSN ISO 22955 (01 1658) Akustika – Akustická kvalita otevřených kanceláří

ČSN ISO 80000-1 (01 1300)Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně

ČSN EN ISO 266 (01 1601) Akustika – Vyvolené kmitočty

Název této ČSN ve francouzském a německém jazyce

Acoustique – Projets d’acoustique des salles – Les salles pour les buts culturelles – Les salles dans les écoles – Les salles pour les buts publiques

Akustik – Raumakustische Projektierung – Räume für Kulturzwecke – Räume in Schulen – Räume für Gemeinzwecke

Obdobné zahraniční normy

DIN 18041:2016-03 Hörsamkeit in Räumen – Anforderungen, Empfehlungen und Hinweise für die Planung
(Slyšitelnost v místnostech – Požadavky, doporučení a rady pro plánování)

ÖNORM B 8115-3 Schallschutz und Raumakustik im Hochbau – Raumakustik
(Zvuková izolace a prostorová akustika ve stavebnictví – Prostorová akustika místností)

Citované předpisy

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon

Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Vyhláška č. 343/2009 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: AVETON s. r. o., IČO 02436647, Ing. Tomáš Hrádek

Technická normalizační komise: TNK 8 Akustika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod

Úkolem prostorové akustiky je vytvoření optimálních akustických podmínek pro daný účel konkrétního prostoru. To implikuje náležité akustické úpravy – ať už za účelem vytvoření vhodných podmínek pro dosažení dobré srozumitelnosti řeči, kvalitního poslechu hudby nebo snížení celkové hladiny hluku. Jedná se tedy nejen o koncertní síně, divadelní sály, kina, přednáškové sály, ale rovněž o učebny, seminární místnosti, sportovní haly, kancelářské prostory, jídelny atd. Rozhodujícím krokem pro vytvoření vhodných akustických podmínek v uzavřeném prostoru je dosažení optimální doby dozvuku, resp. velikosti ekvivalentní pohltivé plochy k objemu řešeného prostoru. Cílové hodnoty jsou touto normou definovány tak, aby bylo zajištěno vhodné a uživatelsky příznivé akustické prostředí rovněž s ohledem na ekonomiku akustického řešení.

1 Předmět normy

Tato norma stanoví hlavní zásady pro projektování a realizaci prostorové akustiky pro kulturní prostory, školské prostory a obecně prostory pro vzdělávání, kancelářské a veřejné prostory. Platí pro nově zřizované, rekonstruované nebo adaptované prostory, v nichž kvalita poslechových podmínek či akustická pohoda hraje významnou roli.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz