ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.13; 01.040.83; 13.020.01; 83.080.01                                                                                           Srpen 2023

Plasty – Environmentální aspekty – Slovník

ČSN
EN 17615

64 0007

 

Plastics – Environmental Aspects – Vocabulary

Plastiques – Aspects environnementaux – Vocabulaire

Kunststoffe – Umweltaspekte – Vokabular

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 17615:2022. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 17615:2022. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují ČSN 64 0003 z října 1996 a ČSN EN 17615 (64 0007) z prosince 2022.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 17615:2022 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 17615 z prosince 2022 převzala EN 17615:2022 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Souvisící ČSN a TNI

TNI CEN/TR 16721 (65 9811) Produkty z biologického materiálu – Přehled metod pro určení obsahu biologického materiálu

ČSN EN 13193:2001 (77 0003) Obaly – Obaly a životní prostředí – Terminologie

ČSN EN 13437:2004 (77 0156) Recyklace obalů a obalových materiálů – Kritéria recyklačních metod – Popis recyklačních procesů a diagramy materiálových toků

ČSN EN 13965-2:2011 (83 8001) Charakterizace odpadů – Názvosloví – Část 2: Názvy a definice vztahující se k nakládání s odpady

ČSN EN 14899:2006 (83 8002) Charakterizace odpadů – Vzorkování odpadů – Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití

ČSN EN 15343:2008 (64 5802) Plasty – Recyklované plasty – Sledovatelnost a posuzování shody při recyklaci plastů a stanovení obsahu recyklovaného materiálu

ČSN EN 16575:2017 (65 9801) Produkty z biologického materiálu – Slovník

ČSN EN 16848:2017 (65 9808) Produkty z biologického materiálu – Požadavky na komunikaci o charakteristikách produktů mezi obchodními společnostmi s použitím datového listu

ČSN EN 17228:2019 (64 0515) Plasty – Polymery, plasty a plastové výrobky z biologického materiálu – Terminologie, charakteristiky a hlášení

ČSN EN 17427:2022 (77 0653) Obaly – Požadavky a zkušební schéma pro nákupní tašky vhodné pro zpracování v dobře řízených domácích kompostovacích zařízeních

ČSN EN 45553:2021 (36 0823) Obecná metoda pro hodnocení přepracovatelnosti výrobků spojených se spotřebou energie

ČSN EN ISO 472:2015 (64 0001) Plasty – Slovník

ČSN EN ISO 14021:2016 (01 0921) Environmentální značky a prohlášení – Vlastní environmentální tvrzení
(environmentální značení typu II)

ČSN EN ISO 14040:2006 (01 0940) Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova

ČSN EN ISO 14051:2012 (01 0951) Environmentální management – Nákladové účetnictví materiálových toků – Obecný rámec

ČSN EN ISO 14067:2022 (01 0967) Skleníkové plyny – Uhlíková stopa produktů – Požadavky a směrnice pro kvantifikaci

ČSN EN ISO 14855-2:2019 (64 0512) Stanovení úplné aerobní biodegradability za řízených podmínek kompostování – Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého – Část 2: Gravimetrické stanovení uvolněného oxidu uhličitého v laboratorním měřítku

ČSN EN 16785-2 (65 9807) Produkty z biologického materiálu – Obsah biologického materiálu – Část 2: Stanovení obsahu biologického materiálu pomocí metody materiálové bilance

ČSN EN ISO 17556:2019 (64 0513) Plasty – Stanovení úplné aerobní biodegradability materiálů z plastů v půdě měřením spotřeby kyslíku v respirometru nebo měřením množství uvolněného oxidu uhličitého

ČSN EN ISO 20200:2016 (64 0873) Plasty – Stanovení stupně rozkladu plastů za simulovaných podmínek kompostování v laboratorním měřítku

ČSN EN ISO 22403:2022 (64 0503) Plasty – Stanovení inherentní aerobní biodegradability materiálů vystavených mořskému inokulu za laboratorních mezofilních aerobních podmínek – Zkušební metody a požadavky

ČSN EN ISO 22526-1:2022 (64 0501) Plasty – Uhlíková a environmentální stopa plastů z biologického materiálu – Část 1: Obecné principy

ČSN EN ISO/ASTM 52900:2022 (01 1822) Aditivní výroba – Obecné zásady – Základy a slovník

ČSN EN ISO 3252:2021 (42 0049) Prášková metalurgie – Slovník

ČSN EN ISO 7827:2013 (75 7775) Kvalita vod – Hodnocení snadné a úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí – Metoda stanovení rozpuštěného organického uhlíku (DOC)

ČSN ISO 8887-1:2022 (01 3570) Technická dokumentace produktu – Návrhy pro výrobu, montáž, demontáž a zpracování po ukončení životnosti – Část 1: Obecné pojmy a požadavky

ČSN EN ISO 11357-3:2018 (64 0748) Plasty – Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) – Část 3: Stanovení teploty a entalpie tání a krystalizace

ČSN EN ISO 13833:2013 (83 4741) Stacionární zdroje emisí – Stanovení poměru oxidu uhličitého z biomasy (biogenní původ) a z fosilních paliv – Radiouhlíková metoda

ČSN ISO 14009:2021 (01 0909) Systémy environmentálního managementu – Směrnice pro začlenění materiálového oběhu do návrhu a vývoje

ČSN EN ISO 14851:2019 (64 0510) Stanovení úplné aerobní biodegradability plastů ve vodném prostředí – Metoda měření spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru

ČSN ISO 21930:2018 (73 0923) Udržitelnost ve výstavbě – Environmentální prohlášení o stavebních produktech

Souvisící předpisy

Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011, o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008, o odpadech a o zrušení některých směrnic

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019, o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994, o obalech a obalových odpadech

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., Zlín, IČO 47910381, Ing. Martina Pavlínková

Technická normalizační komise: TNK 52 Plasty

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Marie Chalupová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                         EN 17615
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                     Červen 2022

ICS 01.040.13; 01.040.83; 13.020.01; 83.080.01

Plasty – Environmentální aspekty – Slovník

Plastics – Environmental Aspects – Vocabulary

Plastiques – Aspects environnementaux – Vocabulaire

Kunststoffe – Umweltaspekte – Vokabular

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2022-04-27.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2022 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                      Ref. č. EN 17615:2022 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 7

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 8

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 9

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 9

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 9

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 40

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 17615:2022) vypracovala technická komise CEN/TC 249 Plasty, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2022 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2022.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Jakákoli zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CEN.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Roste potřeba harmonizovaných termínů a definic týkajících se environmentálních aspektů v oblasti plastů. Záměrem tohoto dokumentu je poskytnout společný soubor termínů a definic a tím usnadnit komunikaci a vývoj norem v této oblasti.

Termín „bioplast“ není v tomto textu definován, protože EN 17228 uvádí toto:

Termíny „biopolymery“ a „bioplasty“ se běžně používají pro označení polymerů a plastů, které jsou buď z biologického materiálu, nebo jsou biologicky rozložitelné, nebo mají obě tyto vlastnosti. Přestože jsou tyto definice v průmyslu poměrně rozšířené a používané, připouští se, že bývají špatně pochopeny, a proto jsou pro účely normalizace nevhodné.

Termíny oxo-rozložitelný a oxo-biologicky rozložitelný se obecně používají k označení plastových výrobků vyrobených z běžných plastů (většinou polyolefinů), ke kterým jsou ve fázi přeměny přidány katalyzátory, které urychlují oxidaci polymeru. Neexistují žádné evropské normy, které by objasňovaly, jak lze měřit a klasifikovat potenciál oxo-biologické rozložitelnosti. Termíny „oxo-rozložitelný“ a „oxo-biologicky rozložitelný“ se však hojně používají, což někdy vyvolává kontroverze. Používání pro tržní účely, absence mezinárodních norem a spory vyvolané uváděním těchto výrobků na trh jsou důvodem, proč tyto termíny nejsou v tomto dokumentu definovány, dokud nebudou vypracovány konkrétní normy. Je třeba zmínit, že celosvětový trh s „oxo-biologicky rozložitelnými“ materiály je značně roztříštěný, kdy například země EU tyto materiály zakázaly, zatímco v zemích, jako jsou Spojené arabské emiráty (UEA), Pákistán, Írán, Maroko, Jemen a Konžská demokratická republika, je zakázáno používat určité výrobky, jako jsou sáčky a plastové obaly, pokud nejsou „oxo-biologicky rozložitelné“.

POZNÁMKA Definice oxo-rozložitelného plastu je uvedena ve směrnici (EU) 2019/904, článek 3, 3.

Obecné termíny mají v tomto dokumentu pro upřesnění dodatek „plastů“, např. recyklace plastů. V praxi se však často používají bez tohoto dodatku.

1 Předmět normy

Tento dokument uvádí termíny a definice týkající se environmentálních aspektů v oblasti plastů a poskytuje společný slovník pro:

    plasty z biologického materiálu;

    biologickou rozložitelnost;

    uhlíkovou a environmentální stopu;

    oběhové hospodářství;

    design;

    plasty v přírodním prostředí;

    opětovné použití a recyklaci;

    nakládání s odpady.

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout komplexní slovník, který používá platné definice a v případě potřeby poskytuje doplňující poznámky, aby tyto definice byly srozumitelné bez odkazu na jiné dokumenty. Definice jsou pokud možno převzaty z existujících norem, ale jestliže jsou původní záměr nebo definice nejasné, jsou uvedeny další souvislosti nebo definice.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz