ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.080.30; 03.200.10                                                                                                                      Srpen 2023

Dobrodružný cestovní ruch – Aktivity pěší turistiky a trekingu – Požadavky a doporučení

ČSN
ISO 3021

76 1210

 

Adventure tourism – Hiking and trekking activities – Requirements and recommendations

Tourisme d’aventure – Activités de randonnée et de trekking – Exigences et recommandations

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 3021:2023. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 3021:2023. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 21101 zavedena v ČSN ISO 21101 (76 1204) Dobrodružný cestovní ruch – Systémy managementu bezpečnosti – Požadavky

ISO 21102 zavedena v ČSN ISO 21102 (76 1205) Dobrodružný cestovní ruch – Průvodci – Kompetence pracovníků

ISO 21103 zavedena v ČSN ISO 21103 (76 1206) Dobrodružný cestovní ruch – Informace pro účastníky

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 9999:2022 (84 1001) Kompenzační pomůcky – Klasifikace a terminologie

ČSN ISO 31000:2018 (01 0351) Management rizik – Směrnice

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní poznámku

Do této normy byla k článku 3.12 doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: PETRAŠOVÁ BRNO, IČO 40448584, Ivana Petrašová

Pracovník České agentury pro standardizaci: Mgr. Anna Mezuliáníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

MEZINÁRODNÍ NORMA

Dobrodružný cestovní ruch – Aktivity pěší turistiky a trekingu –                            ISO 3021
Požadavky a doporučení                                                                                                   První vydání
                                                                                                                                                   2023-01

ICS 03.080.30; 03.200.10

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Požadavky na služby.................................................................................................................................................................... 10

5......... Vedení (leadership)...................................................................................................................................................................... 11

5.1...... Kvalifikace a počty průvodců...................................................................................................................................................... 11

5.2...... Kompetence asistenta.................................................................................................................................................................. 11

6......... Účastníci.......................................................................................................................................................................................... 11

6.1...... Soubor profilů................................................................................................................................................................................ 11

6.2...... Analýza informací......................................................................................................................................................................... 12

7......... Vybavení......................................................................................................................................................................................... 12

7.1...... Dostupnost a množství vybavení................................................................................................................................................ 12

7.2...... Údržba, čištění a dezinfekce vybavení...................................................................................................................................... 13

8......... Příprava účastníků......................................................................................................................................................................... 13

8.1...... Informace pro účastníky............................................................................................................................................................... 13

8.2...... Instrukce pro účastníky................................................................................................................................................................. 14

9......... Požadavky na bezpečnost a pojištění....................................................................................................................................... 14

9.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 14

9.2...... Prevence rizik a bezpečnostní opatření.................................................................................................................................... 15

9.3...... Komunikace................................................................................................................................................................................... 15

9.4...... Specifické požadavky na trasy bez průvodce.......................................................................................................................... 16

10....... Management rizik.......................................................................................................................................................................... 16

10.1.... Analýza a posuzování rizik.......................................................................................................................................................... 16

10.2.... Seznam nebezpečí a rizik........................................................................................................................................................... 16

10.3.... Ošetření rizika................................................................................................................................................................................ 16

10.4.... Připravenost a reakce na stav nouze........................................................................................................................................ 17

11....... Realizace služby............................................................................................................................................................................ 17

12....... Řízení služby.................................................................................................................................................................................. 18

12.1.... Obecné požadavky....................................................................................................................................................................... 18

12.2.... Záznamy......................................................................................................................................................................................... 18

12.3.... Postupy............................................................................................................................................................................................ 19

Strana

12.4.... Kritické přezkoumání služby....................................................................................................................................................... 19

13....... Sociální a environmentální zmírňování následků a památková péče................................................................................ 19

14....... Klasifikace trasy............................................................................................................................................................................. 20

14.1.... Obecné požadavky....................................................................................................................................................................... 20

14.2.... Klasifikační kritéria........................................................................................................................................................................ 20

14.3.... Klasifikační postupy...................................................................................................................................................................... 20

14.4.... Komunikace o klasifikaci............................................................................................................................................................. 25

Příloha A (informativní) Referenční tabulka klasifikace pěších turistických a trekingových tras................................................ 27

Příloha B (informativní) Formulář pro klasifikaci pěších turistických a trekingových tras............................................................ 28

Příloha C (informativní) Příklad klasifikace pěších turistických a trekingových tras..................................................................... 29

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 30

Logo0052b

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2023

Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být, není-li specifikováno jinak nebo nepožaduje-li se to v souvislosti s její
implementací, reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně
pořizování fotokopií nebo zveřejňování na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného souhlasu. O souhlas lze požádat buď ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

CP 401 · Ch. de Blandonnet 8 

CH-1214 Vernier, Geneva

Tel.: + 41 22 749 01 11

E-mail: copyright@iso.org

Web: www.iso.org

Publikováno ve Švýcarsku


 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve Směrnicích ISO/IEC, Část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve Směrnicích ISO/IEC, Část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:      
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 228 Cestovní ruch a souvisící služby.

Jakákoliv zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese www.iso.org/members.html.

Úvod

0.1 Dobrodružný cestovní ruch

Dobrodružný cestovní ruch je globální odvětví, jehož význam stále roste. Bez ohledu na to, zda jsou činnosti dobrodružného cestovního ruchu nabízeny na komerčním, neziskovém, nebo charitativním principu, zahrnují vždy inherentní prvek rizika a výzvy. Podstupování rizik přináší odměny, ale také nebezpečí. Při snaze maximalizovat odměny mají poskytovatelé aktivity dobrodružného cestovního ruchu provozovat svou činnost co nejbezpečněji.

ISO 20611, ISO 21101, ISO 21102 a ISO 21103 slouží poskytovatelům aktivity dobrodružného cestovního ruchu jako základ pro plánování aktivit dobrodružného cestovního ruchu, pro jejich poskytování a pro informování lidí o aktivitách dobrodružného cestovního ruchu tak bezpečně, jak je to jen možné.

Efektivní implementace těchto dokumentů pomůže spotřebitelům a jiným účastníkům činit informovaná rozhodnutí o aktivitách a o poskytovatelích.

0.2 Technické normy pro dobrodružný cestovní ruch

Účelem těchto čtyř dokumentů je stanovit minimální požadavky na systémy managementu bezpečnosti a na
poskytování informací účastníkům.

Tyto dokumenty jsou nezávislé celky, protože se týkají různých aspektů dobrodružného cestovního ruchu:

    ISO 20611: uvádí požadavky a doporučení týkající se osvědčených postupů pro udržitelnost (environmentální, sociální a ekonomické aspekty), zaměřené na aktivity dobrodružného cestovního ruchu;

    ISO 21101: specifikuje, jak poskytovatel aktivity dobrodružného cestovního ruchu řídí své akce z hlediska bezpečnosti;

POZNÁMKA ISO 21101 Dobrodružný cestovní ruch – Systémy managementu bezpečnosti – Praktický průvodce pro malé a střední podniky (SME) je příručka, která nabízí podrobný návod a příklady, které mají malým a středním poskytovatelům dobrodružného cestovního ruchu pomoci vyvíjet, implementovat a neustále zlepšovat systém managementu bezpečnosti podle požadavků ISO 21101.

    ISO 21102: specifikuje minimální požadavky a doporučení týkající se kompetencí a souvisících očekávaných výsledků kompetencí pro průvodce aktivit dobrodružného cestovního ruchu, které jsou společné pro všechny aktivity dobrodružného cestovního ruchu;

    ISO 21103: specifikuje minimální množství informací, které musí být účastníkům a potenciálním účastníkům sděleny před zahájením, v průběhu a po skončení aktivity.

0.3 Účel tohoto dokumentu

Tento dokument specifikuje požadavky na služby a klasifikaci tras v dobrodružném cestovním ruchu zahrnující aktivity pěší turistiky a trekingu s cílem usnadnit bezpečné provádění těchto aktivit.

1 Předmět normy

Tento dokument stanovuje požadavky na dobrodružný cestovní ruch zahrnující aktivity pěší turistiky a trekingu; požadavky se týkají bezpečnosti účastníků, průvodců a asistentů.

Tento dokument rovněž stanovuje kritéria týkající se charakteristik a úrovně obtížnosti pro klasifikaci pěších turistických a trekingových tras.

Tento dokument se vztahuje na aktivity pěší turistiky a trekingu, které jsou nabízeny jako produkty cestovního ruchu. Návrh produktu cestovního ruchu zahrnuje etapu plánování a vývoje produktu, která není předmětem tohoto dokumentu. Některé produkty cestovního ruchu zahrnují aktivity pěší turistiky a/nebo trekingu spolu s dalšími službami cestovního ruchu (např. transfery, stravování, ubytování), ale tento dokument se vztahuje pouze na aktivity pěší turistiky a trekingu, další služby cestovního ruchu jsou z předmětu normy vyloučeny.

Tento dokument se vztahuje na poskytovatele veškerých aktivit dobrodružného cestovního ruchu, kteří nabízejí produkty cestovního ruchu zahrnující aktivity pěší turistiky a/nebo trekingu.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz