ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.020.50                                                                                                                                   Srpen 2023

Environmentální sdělení a programy
pro produkty – Zásady a obecné požadavky

ČSN
EN ISO 14020

01 0920

idt ISO 14020:2022

Environmental statements and programmes for products – Principles and general requirements

Déclarations environnementales et programmes pour les produits – Principes et exigences générales

Umwelterklärungen und -programme für Produkte – Grundsätze und allgemeine Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14020:2023. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 14020:2023. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 14020 (01 0920) ze srpna 2002.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Text normy byl zrevidován, hlavní změny jsou uvedeny v předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 14021 zavedena v ČSN EN ISO 14021 (01 0921) Environmentální značky a prohlášení – Vlastní environmentální tvrzení (environmentální značení typu II)

ISO 14024 zavedena v ČSN EN ISO 14024 (01 0924) Environmentální značky a prohlášení – Environmentální značení typu I – Zásady a postupy

ISO 14025 zavedena v ČSN ISO 14025 (01 0925) Environmentální značky a prohlášení – Environmentální prohlášení typu III – Zásady a postupy

ISO 14026 zavedena v ČSN EN ISO 14026 (01 0926) Environmentální značky a prohlášení – Zásady, požadavky a směrnice pro komunikaci informací o stopách

Souvisící ČSN a TNI

ČSN EN ISO 14001 (01 0901) Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití

ČSN P CEN ISO/TS 14027 (01 0927) Environmentální značky a prohlášení – Vývoj pravidel produktových kategorií

ČSN ISO 14033 (01 0933) Environmentální management – Kvantitativní environmentální informace – Směrnice a příklady

ČSN EN ISO 14040 (01 0940) Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova

ČSN EN ISO 14044 (01 0944) Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice

TNI ISO/TR 14049 (01 0949) Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Příklady aplikace ISO 14044 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy

ČSN EN ISO 14050:2021 (01 0950) Environmentální management – Slovník

ČSN EN ISO 14064-1 (01 0964) Skleníkové plyny – Část 1: Specifikace s návodem pro stanovení a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace

ČSN EN ISO 14064-2 (01 0964) Skleníkové plyny – Část 2: Specifikace s návodem pro stanovení, monitorování a vykazování snížení emisí nebo zvýšení propadů skleníkových plynů pro projekty

ČSN EN ISO 14064-3 (01 0964) Skleníkové plyny – Část 3: Specifikace s návodem na ověřování a validaci prohlášení o skleníkových plynech

ČSN EN ISO 14065:2022 (01 0965) Obecné zásady a požadavky na orgány validující a ověřující environmentální informace

ČSN EN ISO 19011 (01 0330) Směrnice pro auditování systémů managementu

ČSN ISO 21930 (73 0923) Udržitelnost ve výstavbě – Environmentální prohlášení o stavebních produktech

ČSN EN ISO 26000 (01 0390) Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti

ČSN EN ISO 34101 (soubor) (56 0579) Udržitelné a sledovatelné kakao

ČSN EN ISO/IEC 17000:2020 (01 0106) Posuzování shody – Slovník a základní principy

ČSN ISO/IEC 17007 (01 5269) Posuzování shody – Návod pro navrhování normativních dokumentů vhodných k použití pro posuzování shody

ČSN EN ISO/IEC 17020 (01 5260) Posuzování shody – Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci

ČSN EN ISO/IEC 17021-1 (01 5257) Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu – Část 1: Požadavky

ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří

ČSN EN ISO/IEC 17040 (01 5263) Posuzování shody – Všeobecné požadavky na vzájemné posouzení orgánů posuzujících shodu a na vzájemné posouzení akreditačních orgánů

ČSN EN ISO/IEC 17050 (soubor) (01 5259) Posuzování shody – Prohlášení dodavatele o shodě

ČSN EN ISO/IEC 17065 (01 5256) Posuzování shody – Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: PETRAŠOVÁ BRNO, IČO 40448584, Ivana Petrašová

Technická normalizační komise: TNK 106 Management životního prostředí

Pracovník České agentury pro standardizaci: Mgr. Anna Mezuliáníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN ISO 14020
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                 Leden 2023

ICS 13.020.50                                                                                                     Nahrazuje EN ISO 14020:2001

Environmentální sdělení a programy pro produkty –
Zásady a obecné požadavky
(ISO 14020:2022)

Environmental statements and programmes for products –
Principles and general requirements
(ISO 14020:2022)

Déclarations environnementales et programmes
pour les produits – Principes et exigences générales

(ISO 14020:2022)

Umwelterklärungen und -programme für Produkte – Grundsätze und allgemeine Anforderungen
(ISO 14020:2022)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2022-07-21.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2023 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky              Ref. č. EN ISO 14020:2023 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 14020:2023) vypracovala technická komise ISO/TC 207 Environmentální management ve spolupráci s CCMC.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2023 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2023.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 14020:2001.

Tento dokument byl vypracován na základě normalizačního požadavku uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Jakákoliv zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CEN.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační orga-
nizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka

Oznámení o schválení

Text ISO 14020:2022 byl schválen CEN jako EN ISO 14020:2023 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 9

Úvod............................................................................................................................................................................................................. 10

1............ Předmět normy........................................................................................................................................................................... 13

2............ Citované dokumenty.................................................................................................................................................................. 13

3............ Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 13

3.1......... Termíny vztahující se k životnímu prostředí.......................................................................................................................... 13

3.2......... Termíny vztahující se k environmentálním sdělením.......................................................................................................... 14

3.3......... Termíny vztahující se k programům....................................................................................................................................... 16

3.4......... Termíny vztahující se k životnímu cyklu................................................................................................................................. 17

3.5......... Termíny vztahující se k posuzování shody environmentálních sdělení........................................................................... 17

4............ Zásady.......................................................................................................................................................................................... 18

4.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 18

4.2......... Důvěryhodnost............................................................................................................................................................................ 18

4.2.1...... Zásada.......................................................................................................................................................................................... 18

4.2.2...... Zdůvodnění.................................................................................................................................................................................. 18

4.3......... Metodika založená na důkazech............................................................................................................................................. 18

4.3.1...... Zásada.......................................................................................................................................................................................... 18

4.3.2...... Zdůvodnění.................................................................................................................................................................................. 19

4.4......... Transparentnost a dostupnost................................................................................................................................................. 19

4.4.1...... Zásada.......................................................................................................................................................................................... 19

4.4.2...... Zdůvodnění.................................................................................................................................................................................. 19

4.5......... Důvěrnost..................................................................................................................................................................................... 19

4.5.1...... Zásada.......................................................................................................................................................................................... 19

4.5.2...... Zdůvodnění.................................................................................................................................................................................. 19

4.6......... Perspektiva životního cyklu...................................................................................................................................................... 19

4.6.1...... Zásada.......................................................................................................................................................................................... 19

4.6.2...... Zdůvodnění.................................................................................................................................................................................. 19

4.7......... Zlepšování a inovace environmentální výkonnosti.............................................................................................................. 19

4.7.1...... Zásada.......................................................................................................................................................................................... 19

4.7.2...... Zdůvodnění.................................................................................................................................................................................. 20

4.8......... Přístupnost a zabránění zbytečným informacím a administrativním požadavkům...................................................... 20

4.8.1...... Zásada.......................................................................................................................................................................................... 20

4.8.2...... Zdůvodnění.................................................................................................................................................................................. 20

4.9......... Zainteresované strany a konzultace....................................................................................................................................... 20

4.9.1...... Zásada.......................................................................................................................................................................................... 20

4.9.2...... Zdůvodnění.................................................................................................................................................................................. 20

4.10....... Dobrovolnost............................................................................................................................................................................... 20

4.10.1... Zásada.......................................................................................................................................................................................... 20

4.10.2... Zdůvodnění.................................................................................................................................................................................. 20

4.11....... Regionálnost............................................................................................................................................................................... 20

4.11.1... Zásada.......................................................................................................................................................................................... 20

4.11.2... Zdůvodnění.................................................................................................................................................................................. 21

Strana

5............ Typy environmentálních sdělení............................................................................................................................................. 21

5.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 21

5.2......... Vlastní environmentální tvrzení............................................................................................................................................... 21

5.3......... Ekoznačka................................................................................................................................................................................... 21

5.4......... Environmentální prohlášení o produktu................................................................................................................................. 21

5.5......... Komunikace o stopě.................................................................................................................................................................. 21

5.6......... Další typy environmentálních sdělení.................................................................................................................................... 22

6............ Obecné požadavky na programy environmentálních sdělení........................................................................................... 22

6.1......... Program environmentálních sdělení...................................................................................................................................... 22

6.2......... Vlastník a provozovatel programu environmentálních sdělení......................................................................................... 23

6.3......... Zapojení zainteresovaných stran............................................................................................................................................ 24

6.4......... Rozsah programu, odpovědné strany a zamýšlené skupiny adresátů............................................................................ 24

6.5......... Specifikované požadavky a kritéria........................................................................................................................................ 24

6.6......... Metodiky kvantifikace, kvalita dat a podávání zpráv............................................................................................................ 24

6.7......... Posuzování shody...................................................................................................................................................................... 25

6.8......... Formát environmentálních sdělení, podávání zpráv a zveřejňování............................................................................... 25

6.9......... Změny nebo revize programů environmentálních sdělení, specifikovaných požadavků a kritérií
a environmentálních sdělení.................................................................................................................................................... 25

7............ Obecné požadavky na environmentální sdělení.................................................................................................................. 26

7.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 26

7.2......... Neurčitá nebo nespecifická sdělení....................................................................................................................................... 27

7.3......... Sdělení o udržitelnosti............................................................................................................................................................... 27

7.4......... Porovnávací environmentální sdělení.................................................................................................................................... 27

7.5......... Využití podpůrných informací.................................................................................................................................................. 28

7.6......... Používání značek a grafiky v environmentálních sděleních.............................................................................................. 28

7.7......... Další informace nebo sdělení.................................................................................................................................................. 28

Příloha A (informativní) Příklad jednoduchého programu environmentálních sdělení pro vlastní environmentální tvrzení 29

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 30

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve Směrnicích ISO/IEC, Část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve Směrnicích ISO/IEC, Část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:      
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 207 Environmentální management, subkomise SC 3 Envi-
ronmentální značení, ve spolupráci s technickou komisí CEN/SS 26 Environmentální management Evropského výboru pro normalizaci (CEN) v souladu s Dohodou o technické spolupráci mezi ISO a CEN (Vídeňská dohoda).

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 14020:2000), které bylo technicky zrevidováno.

Hlavní změny jsou:

    byly doplněny dva nové pojmy a termíny: „environmentální sdělení“ a „program environmentálních sdělení“;

    byly doplněny termíny a definice, které jsou generické pro všechny typy programů environmentálních sdělení a environmentálních sdělení;

    zásady platné pro environmentální sdělení, které byly dříve uvedeny v normách řady ISO 14020, byly konsolidovány a aktualizovány a požadavky, které byly dříve obsaženy v těchto zásadách, byly v tomto dokumentu zařazeny do samostatných článků s požadavky;

    byly doplněny obecné požadavky platné pro všechny typy programů environmentálních sdělení a environmentálních sdělení.

Jakákoliv zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese www.iso.org/members.html.

Úvod

Komunikace o environmentálních aspektech a o potenciálních environmentálních dopadech produktů pomáhá zamýšleným skupinám adresátů (např. investorům, zákazníkům, spotřebitelům) při rozhodování o výběru a použí-
vání těchto produktů. Hlavním cílem poskytování informací o environmentálních aspektech a environmentálních dopadech produktů (tj. environmentální sdělení) je podpořit výběr, nákup a používání těch produktů, které mají co nejmenší negativní potenciální nebo skutečný environmentální dopad.

Dodavatelé, kteří komunikují o environmentálních aspektech a o environmentálních dopadech svých produktů prostřednictvím environmentálních sdělení, doufají, že ovlivní trh ve prospěch svých produktů. Bude-li mít komunikace takovýto účinek, může se podíl těchto produktů na trhu zvýšit a je možné, že ostatní dodavatelé budou reagovat zlepšením environmentálních vlastností svých produktů. V konečném důsledku to povede ke snížení environmentálního dopadu dané kategorie produktů.

Dodavatelé, kteří komunikují o environmentálních aspektech svých produktů prostřednictvím environmentálních sdělení, mají rovněž prospěch na různých úrovních svých organizací, a to jak při vývoji svých produktů, tak i při environmentálním managementu a zlepšování environmentální výkonnosti.

Normy řady ISO 14020 uvádějí zásady a požadavky týkající se komunikace o environmentálních aspektech a environmentálních dopadech produktů prostřednictvím environmentálních sdělení (např. vlastní environmentální tvrzení (viz ISO 14021), ekoznačky (viz ISO 14024), environmentální prohlášení o produktu (EPD; environmental product declaration) (viz ISO 14025) a komunikace o stopě (viz ISO 14026)). Tento dokument je základním dokumentem v normách řady ISO 14020.

Zamýšlená struktura norem řady ISO 14020 je znázorněna na obrázku 1 a je shrnuta takto:

    ISO 14020: společné termíny a definice, zásady a obecné požadavky na všechna environmentální sdělení (např. vlastní environmentální tvrzení, ekoznačky, environmentální prohlášení o produktu a komunikace o stopě) a souvisící programy, které umožňují komunikovat o environmentálních aspektech a o environmentálních
dopadech produktů;

    ISO 14021: požadavky na environmentální sdělení ve formě vlastních environmentálních tvrzení;

    ISO 14024: požadavky na environmentální sdělení ve formě environmentálních značek označovaných jako ekoznačky;

    ISO 14025: požadavky na environmentální sdělení ve formě environmentálního prohlášení o produktu;

    ISO 14026: požadavky na environmentální sdělení ve formě komunikací o stopě;

    ISO/TS 14027: požadavky na pravidla produktové kategorie (PCR), která podporují používání posuzování životního cyklu (LCA) jako metodu pro sestavování a vyhodnocování informací, které se používají jako základ pro environmentální sdělení;

    ISO/TS 14029: požadavky na vzájemné uznávání environmentálního prohlášení o produktu, komunikace o stopě a o souvisících programech.

Obsah obrázku text, diagram, snímek obrazovky

Popis byl vytvořen automaticky

Obrázek 1 – Struktura norem řady ISO 14020

Další vysvětlení k typům environmentálních sdělení je uvedeno v kapitole 5.

Základem pro komunikaci o environmentálních aspektech nebo o environmentálních dopadech produktů pomocí norem řady ISO 14020 jsou tyto poznatky:

a)   environmentální sdělení o environmentálním aspektu (aspektech) nebo environmentálním dopadu (dopadech) produktu připravuje nebo vydává identifikovatelná odpovědná strana;

b)   v budoucnu budou všechna environmentální sdělení (včetně vlastních environmentálních tvrzení) podávána v rámci programu environmentálních sdělení (viz příloha A jako příklad jednoduchého typu programu environmentálních sdělení pro vlastní environmentální tvrzení);

c)   program environmentálních sdělení je vytvořen identifikovatelným vlastníkem nebo provozovatelem programu, který

1)   specifikuje typ environmentálního (environmentálních) sdělení (např. vlastní environmentální tvrzení, ekoznačka, environmentální prohlášení o produktu, komunikace o stopě), který je součástí programu environmentálních sdělení;

2)   specifikuje požadavky, kritéria a metodiku souvisící s programem environmentálních sdělení a s environmentálním sdělením;

3)   popřípadě určuje, jakým způsobem a kým mají být environmentální sdělení posuzována (např. prostřednictvím metod, jako jsou audit, hodnocení, zkoumání, inspekce, zkoušení, validace nebo ověřování, a zda tyto techniky posuzování vedou k tomu, že environmentální sdělení deklaruje sama první strana, nebo zda je vyžadována činnost posuzování druhou nebo třetí stranou);

4)   potvrzuje formát, média a typ informací, které mají být spolu s environmentálním sdělením komunikovány zamýšleným skupinám adresátů (např. investorům, zákazníkům, spotřebitelům);

5)   stanovuje dobu platnosti environmentálního (environmentálních) sdělení a veškeré požadavky na průběžné posuzování.

Cílem tohoto dokumentu je zajistit, aby v budoucnu byla environmentální sdělení vydávána v rámci programu nebo systému environmentálních sdělení. Programy environmentálních sdělení se mohou lišit složitostí v závislosti na typu environmentálního sdělení (v některých případech se jedná o jednoduchý interní proces nebo postup, v jiných případech o rozsáhlý soubor pravidel programu).

Všechny programy specifikují

    produkt nebo skupinu produktů, na které se má program vztahovat;

    konkrétní požadavky a kritéria, které musí být prokázány na podporu environmentálního sdělení;

    metodiku stanovení pro provedení prokazování, včetně všech nezbytných informací, kompetencí a používání posuzování shody (např. zkoušení, inspekce, ověřování nebo certifikační činnosti).

1 Předmět normy

Tento dokument stanovuje zásady a specifikuje obecné požadavky, které se vztahují na všechny typy environmentálních sdělení a programů environmentálních sdělení týkajících se produktu. Environmentální sdělení jsou výsledkem programů environmentálních sdělení a zahrnují vlastní environmentální tvrzení, ekoznačky, environmentální prohlášení o produktu a komunikace o stopě.

Tento dokument je určen k použití spolu s ostatními normami řady ISO 14020.

POZNÁMKA Tyto ostatní normy obsahují další termíny a definice, zásady a požadavky, které jsou relevantní pro jejich specifické oblasti působnosti.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz