ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.50                                                                                                                                   Srpen 2023

Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení doby výtoku výtokovým viskozimetrem –
Část 2: Ředěná a fluxovaná asfaltová pojiva

ČSN
EN 12846-2

65 7043

 

Bitumen and bituminous binders – Determination of efflux time by the efflux viscometer –
Part 2: Cut-back and fluxed bituminous binders

Bitumes et liants bitumineux – Détermination du temps d’écoulement à l’aide d’un viscosimètre à écoulement –
Partie 2: Bitumes fluidifiés et fluxés

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Ausflusszeit mittels Ausflussviskosimeter –
Teil 2:
Verschnittene und gefluxte bitumenhaltige Bindemittel

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12846-2:2022. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12846-2:2022. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12846-2 (65 7043) ze září 2011.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti předchozímu vydání došlo ke změnám, které jsou uvedeny v evropské předmluvě této normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 58 zavedena v ČSN EN 58 (65 7003) Asfalty a asfaltová pojiva – Vzorkování asfaltových pojiv

EN 12594 zavedena v ČSN EN 12594 (65 7005) Asfalty a asfaltová pojiva – Příprava analytických vzorků

EN 13302 zavedena v ČSN EN 13302 (65 7074) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení dynamické viskozity
asfaltových pojiv rotačním vřetenovým viskozimetrem

EN ISO 4788:2005 zavedena v ČSN EN ISO 4788:2006 (70 4102) Laboratorní sklo – Odměrné válce dělené

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PRAGOPROJEKT, a. s., IČO 45272387, Ing. Maria Míková,   
spolupráce: Ing. Tomáš Koudelka, Ph.D., VIALAB CZ s. r. o.

Technická normalizační komise: TNK 134 Asfalty a asfaltová pojiva

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Michal Dalibor

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 12846-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Prosinec 2022

ICS 91.100.50                                                                                                         Nahrazuje EN 12846-2:2011

Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení doby výtoku výtokovým viskozimetrem –
Část 2: Ředěná a fluxovaná asfaltová pojiva

Bitumen and bituminous binders – Determination of efflux time by the efflux viscometer –
Part 2: Cut-back and fluxed bituminous binders

Bitumes et liants bitumineux – Détermination
du temps d’écoulement á l’aide d’un viscosimétre á écoulement –
Partie 2: Bitumes fluidifiés et fluxés

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Ausflusszeit mittels Ausflussviskosimeter –
Teil 2: Verschnittene und gefluxte bitumenhaltige Bindemittel

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2022-11-21.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2022 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                  Ref. č. EN 12846-2:2022 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Podstata metody.............................................................................................................................................................................. 6

5......... Činidla a materiály.......................................................................................................................................................................... 6

6......... Přístroje a pomůcky......................................................................................................................................................................... 7

7......... Vzorkování........................................................................................................................................................................................ 8

8......... Postup zkoušky................................................................................................................................................................................ 8

8.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

8.2...... Příprava přístroje.............................................................................................................................................................................. 8

8.3...... Měření................................................................................................................................................................................................ 8

9......... Vyjádření výsledků.......................................................................................................................................................................... 9

10....... Preciznost.......................................................................................................................................................................................... 9

10.1.... Opakovatelnost................................................................................................................................................................................ 9

10.2.... Reprodukovatelnost........................................................................................................................................................................ 9

11....... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 10

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 13

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 12846-2:2022) vypracovala technická komise CEN/TC 336 Asfaltová pojiva, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2023 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2023.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12846-2:2011.

Norma EN 12846-2:2022 obsahuje následující významné technické změny oproti normě EN 12846-2:2011:

    možnost použití rostlinného oleje, požadavek na hustotu nahrazuje požadavek na viskozitu (kapitola 5);

    obrázky 1 a 2 byly upraveny tak, aby odpovídaly vývoji zkušebních zařízení (6.1 a 6.2);

    možnost použití alternativních pracovních přístrojů, které splňují požadavky tohoto dokumentu, jako je například blokový viskozimetr (6.1);

    rtuťové teploměry již nejsou předepsány jako referenční teploměry (6.4) a příloha A normy byla odstraněna;

    přesnější popis postupu měření (8.3).

Evropské normy řady EN 12846 se skládají z následujících částí se společným obecným názvem Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení doby výtoku výtokovým viskozimetrem:

Část 1: Asfaltové emulze

Část 2: Ředěná a fluxovaná asfaltová pojiva

Jakákoliv zpětná vazba a otázky k tomuto dokumentu by měly být směrovány na národní normalizační orgán. Kompletní seznam těchto orgánů lze najít na webových stránkách CEN.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje metodu pro stanovení doby výtoku ropných ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv při teplotě 25 °C v sekundách pomocí výtokového viskozimetru. Alternativními zkušebními teplotami jsou 40 °C, 50 °C a 60 °C.

VÝSTRAHA Použití tohoto dokumentu může být spojeno s používáním nebezpečných materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tento dokument adresně neupozorňuje na všechna bezpečnostní rizika spojená s jeho použitím. Uživatel této normy je zodpovědný za to, že předem provede příslušná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanoví pro její používání regulační omezení.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz