ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 35.240.60                                                                                                                                   Srpen 2023

Elektronický výběr poplatků – Aplikační profil interoperability pro DSRC

ČSN
EN 15509

01 8203

 

Electronic fee collection – Interoperability application profile for DSRC

Perception de télépéage – Profil d’application d’interopérabilité pour DSRC

Elektronische Gebührenerhebung – Anwendungsprofil für DSRC Interoperabilität

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 15509:2023. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 15509:2023. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15509 (01 8203) z června 2017.

Anotace obsahu

Tato evropská norma se zabývá:

    způsoby platby: centrální účet na základě EFC-DSRC;

    fyzickými systémy: OBU, RSE a DSRC rozhraní mezi nimi (všechny funkce a informační toky týkající se těchto částí);

    požadavky na DSRC link;

    mýtné transakce přes rozhraní DSRC;

    datové prvky pro OBU a RSE v transakcích EFC-DSRC;

    bezpečnostní mechanismy pro OBU a RSE používané v EFC-DSRC transakcích.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tento dokument zrušuje a nahrazuje EN 15509:2014.

Hlavní změny oproti předchozímu vydání jsou tyto:

    aktualizace definic dat, aby reflektovaly změny v základních normách, zejména v normě EN ISO 14906, a byla zároveň zajištěna zpětná kompatibilita s předchozími vydáními tohoto dokumentu;

    použití importovaných typů ASN.1 s jejich nástupci (tj. včetně všech budoucích dílčích verzí);

    aktualizace termínů, aby byly zohledněny harmonizované termíny napříč normami pro elektronický výběr poplatků, jak je uvedeno v ISO/TS 17573-2;

    vypuštění normativní přílohy „Výpočty bezpečnosti“, která byla přesunuta do normy EN ISO 14906;

    aktualizace informativní přílohy G „Použití tohoto dokumentu pro evropskou službu elektronického mýtného“ (EETS), aby reflektovala přepracované znění právních předpisů pro EETS (tj. směrnice (EU) 2019/520[21]
a příslušných
nařízení Komise v přenesené pravomoci a prováděcích nařízení[22] [23]).

Informace o citovaných dokumentech

EN 12834 zavedena v ČSN EN 12834 (01 8202) Dopravní telematika (RTTT) – Vyhrazené spojení krátkého dosahu (DSRC) – Aplikační vrstva

EN 13372:2004 zavedena v ČSN EN 13372:2005 (01 8303) Dopravní telematika (RTTT) – Vyhrazené spojení krátkého dosahu (DSRC) – Profily DSRC pro aplikace RTTT

EN ISO 14906:2023 zavedena v ČSN EN ISO 14906:2023 (01 8382) Elektronický výběr mýtného – Stanovení aplikačního rozhraní pro vyhrazenou komunikaci krátkého dosahu (DSRC)

ETSI/TS 102 486-1-1 V1.1.1:2006 nezavedena

ETSI/TS 102 486-2-1 V1.2.1:2008 nezavedena

ISO/IEC 9646-7 zavedena v ČSN ISO/IEC 9646-7 (36 9647) Informační technologie – Propojení otevřených systémů – Metodologie a základní struktura zkoušení shody – Část 7: Prohlášení o shodě implementace

EN ISO 17573-3:– dosud nezavedena*)

Souvisící ČSN

ČSN EN 12253 (01 8305) Dopravní telematika (RTTT) – Vyhrazené spojení krátkého dosahu (DSRC) – Fyzikální vrstva užívající mikrovlnu při 5,8 GHz

ČSN EN 12795 (01 8304) Dopravní telematika – Vyhrazená spojení krátkého dosahu (DSRC) – Datová vrstva DSRC: řízení logických spojů středního dosahu

ČSN EN 15876 (01 8386) Elektronický výběr poplatků – Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infra-
struktuře
s EN 15509

ČSN EN ISO 13141 (01 8391) Elektronický výběr poplatků (EFC) – Služba posílení lokalizace pro autonomní systémy

ČSN EN ISO 14816 (01 8338) Dopravní telematika – Automatická identifikace vozidel a zařízení – Číslování a struktura dat

ČSN EN ISO 19299:2021 (01 8397) Elektronický výběr poplatků – Bezpečnostní rámec

ČSN EN ISO 17573-1 (01 8383) Elektronický výběr poplatků – Architektura systémů zpoplatňujících vozidla – Část 1: Referenční model

ČSN ISO/IEC 8824-1 (36 9632) Informační technologie – Abstraktní syntaxe způsobu zápisu jedna (ASN.1) – Část 1: Specifikace základního způsobu zápisu

Citované předpisy

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/203 ze dne 28. listopadu 2019 o klasifikaci vozidel, povinnostech uživatelů evropské služby elektronického mýtného, požadavcích na prvky interoperability a minimálních kritériích způsobilosti oznámených subjektů (text s významem pro EHP).

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/204 ze dne 28. listopadu 2019 o podrobných povinnostech poskytovatelů evropské služby elektronického mýtného, minimálním obsahu přehledu o oblasti evropské služby elektronického mýtného, elektronických rozhraních, požadavcích na prvky interoperability a o zrušení rozhodnutí 2009/750/ES.

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o cito-
vaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při použí-
vání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní poznámky

Do této normy byla k definicím 3.12, 3.13, 3.14, 3.18 a ke zkratce L2 doplněna národní poznámka.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 a 4 normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: SILMOS s.r.o. – CTN, IČO 45276293, spolupráce: ČVUT v Praze, Mgr. Jakub Rajnoch

Technická normalizační komise: TNK 136 Dopravní telematika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.*)    V přípravě. Stav v době vydání: ISO/DIS 17573-3:2022.

Zdroj: www.cni.cz