ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.20                                                                                                                                    Říjen 2023

Vykazování ztrát pitné vody z vodovodů

ČSN 75 5020

 

Account of water loss in drinking water distribution system

 


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 4

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 5

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 5

3......... Termíny, definice, značky a zkratky............................................................................................................................................. 5

3.1...... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 5

3.2...... Značky a zkratky............................................................................................................................................................................... 5

4......... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 6

5......... Bilanční údaje................................................................................................................................................................................... 7

5.1...... Voda surová...................................................................................................................................................................................... 8

5.2...... Voda technologická......................................................................................................................................................................... 8

5.3...... Voda vyrobená................................................................................................................................................................................. 8

5.4...... Voda převzatá.................................................................................................................................................................................. 8

5.5...... Voda předaná................................................................................................................................................................................... 8

5.6...... Voda vyrobená k realizaci, VVR................................................................................................................................................... 8

5.7...... Voda fakturovaná, VF..................................................................................................................................................................... 8

5.7.1... Voda fakturovaná domácnosti...................................................................................................................................................... 8

5.7.2... Voda fakturovaná ostatní............................................................................................................................................................... 8

5.8...... Voda nefakturovaná, VNF.............................................................................................................................................................. 8

5.9...... Vlastní spotřeba, VS........................................................................................................................................................................ 8

5.10.... Ostatní voda nefakturovaná, OVNF.............................................................................................................................................. 9

5.11.... Ztráty vody, ZV.................................................................................................................................................................................. 9

6......... Technické ukazatele hodnocení ztrát vody................................................................................................................................. 9

6.1...... Požadavky na technické ukazatele.............................................................................................................................................. 9

6.2...... Procento vody nefakturované, % VNF......................................................................................................................................... 9

6.3...... Procento ztrát, % ZV........................................................................................................................................................................ 9

6.4...... Jednotková voda nefakturovaná (na přepočtenou délku sítě), JVNF................................................................................. 10

6.5...... Jednotkové ztráty (na přepočtenou délku sítě), JZ.................................................................................................................. 10

6.6...... Specifická voda nefakturovaná (na skutečnou délku sítě), SVNF....................................................................................... 11

6.7...... Specifické ztráty (na skutečnou délku sítě), SZ....................................................................................................................... 11

6.8...... Ztráty vody na přípojku, ZVP........................................................................................................................................................ 11

6.9...... Ztráty vody na osobu, ZVO........................................................................................................................................................... 11

Příloha A (informativní) Index infrastrukturní ztrátovosti vodovodní sítě (Infrastructure Leakage Index, ILI)........................... 12

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 13

Předmluva

Souvisící právní předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 ze dne 16. prosince 2020, o jakosti vody určené k lidské spotřebě

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kana-
lizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv.

ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco a. s., IČO 26475081, Ing. Lenka Fremrová; ve spolupráci s hlavními zpracovateli: Pražské vodovody a kanalizace, a. s., Ing. Jan Kobr, Ph.D., VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s., Ing. Martin Lukeš, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Ing. Ladislav Haška

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dana Bedřichová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod

Vodní zdroje jsou a budou stále vzácnější a pitná voda, která se nedostane ke spotřebiteli, ačkoliv byla vyrobena, je a bude stále větší ztrátou, a to jak z hlediska environmentálního, tak z hlediska finančního, případně může způsobit až omezení služby zásobování vodou.

Cílem této normy je nastavit jednotné sledování a vyhodnocení ztrát vody a zamezit tak nadměrnému využívání nedostatkových zdrojů vody k lidské spotřebě.

Identifikace a snižování ztrát bude dlouhodobý přetrvávající úkol pro všechny účastníky procesu a vzhledem ke stárnutí vodohospodářské infrastruktury i s časem stále náročnější. Výsledným environmentálním přínosem bude racionalizace v hospodaření s pitnou vodou a ekonomickým přínosem bude zefektivnění provozu vodovodů.

Vedle ekonomického přínosu, který vznikne nižšími náklady na zdroje, úpravu a dopravu vody, to může znamenat zvýšené náklady, které si vyžádají nezbytné úpravy pro měření. Jedná se o ověření náležité polohy měřidel, jejich verifikaci apod.

1 Předmět normy

Tento dokument metodicky specifikuje vykazování ztrát pitné vody z vodovodů pomocí několika možných technických ukazatelů.

POZNÁMKA V některých evropských státech se pro vykazování ztrát používá Index infrastrukturní ztrátovosti vodovodní sítě (ILI). Viz příloha A.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz