ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.50                                                                                                                               Listopad 2023

Kovové světlíky – Základní ustanovení

ČSN 74 6350

 

Metal skylights – Base regulations

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 74 6350 z 1985-11-16.

 


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 4

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 4

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 5

4......... Zásady pro navrhování kovových světlíků.................................................................................................................................. 7

5......... Funkční vlastnosti............................................................................................................................................................................ 8

5.1...... Odolnost proti zatížení větrem....................................................................................................................................................... 8

5.2...... Odolnost proti zatížení sněhem a trvalému zatížení................................................................................................................. 8

5.3...... Vodotěsnost...................................................................................................................................................................................... 8

5.4...... Průvzdušnost.................................................................................................................................................................................... 8

5.5...... Reakce na oheň............................................................................................................................................................................... 8

5.6...... Odolnost proti vnějšímu požáru.................................................................................................................................................... 8

5.7...... Požární odolnost.............................................................................................................................................................................. 8

5.8...... Odolnost proti nárazu měkkým těžkým tělesem....................................................................................................................... 8

5.9...... Odolnost proti nárazu tvrdým malým tělesem........................................................................................................................... 8

5.10.... Vážená vzduchová neprůzvučnost.............................................................................................................................................. 8

5.11.... Součinitel prostupu tepla................................................................................................................................................................ 9

5.12.... Radiační vlastnosti........................................................................................................................................................................... 9

5.13.... Ochrana proti blesku....................................................................................................................................................................... 9

5.14.... Trvanlivost......................................................................................................................................................................................... 8

6......... Zkoušení............................................................................................................................................................................................ 9

6.1...... Vodotěsnost...................................................................................................................................................................................... 9

6.2...... Náraz měkkým těžkým tělesem....................................................................................................................................... ……..10

6.3...... Náraz tvrdým malým tělesem..................................................................................................................................................... 10

7......... Zásady konstrukčního řešení...................................................................................................................................................... 11

8......... Zasklení........................................................................................................................................................................................... 12

8.1...... Typy skel......................................................................................................................................................................................... 12

8.2...... Tloušťka skel.................................................................................................................................................................................. 12

8.3...... Izolační sklo.................................................................................................................................................................................... 12

8.4...... Zasklívání………………………………………………………………………………….……..……………..………………...12

9......... Manipulace, montáž, údržba....................................................................................................................................................... 12

Příloha A (normativní) Zásady montáže proskleného světlíku......................................................................................................... 13

Předmluva

Změny proti předchozím normám

Původní norma z listopadu 1985 se týkala pouze ocelových světlíků určených především pro výrobní a skladové prostory. Revize normy reflektuje vývoj ve stavebnictví, používání nových systémových řešení a aktuální zkušební postupy pro ověřování vlastností výrobků.

Norma se vztahuje na světlíky vyrobené z profilů z různých kovů a zasklené jednoduchými i izolačními skly, použitelné pro všechny prostory, které mají být prosvětleny otvory ve střešním plášti. Norma nově stanoví postupy pro uvěřování vlastností za použití zavedených zkušebních norem.

Souvisící právní předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká komora lehkých obvodových plášťů, Praha, IČO 75108241, Ing. Roman Šnajdr

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Krupičková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1 Předmět normy

Tato norma platí pro navrhování, výrobu a kontrolu kovových prosklených světlíků, určených pro použití do šikmých nebo plochých střech.

Norma může být použita přiměřeně i pro návrh a výrobu prosklených světlíků s jinými než kovovými profily.

Tato norma neplatí pro prosklené střechy, střešní pásové a bodové světlíky z plastů, sestavy otevíravých střešních oken, světlovody a skleníky určené pro pěstování rostlin.

Norma se nevztahuje na skleněné podlahy a pochozí světlíky.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz