ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.040.30                                                                                                                                    Říjen 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost –
Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory

ČSN
EN IEC 60335-2-34
ed. 5

36 1050

idt IEC 60335-2-34:2021

Household and similar electrical appliances – Safety –
Part 2-34: Particular requirements for motor-compressors

Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité –
Partie 2-34: Exigences particuli
ères pour les motocompresseurs

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke –
Teil 2-34: Besondere Anforderungen für Motorverdichter

Tato norma je českou verzí evropské normy EN IEC 60335-2-34:2023. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN IEC 60335-2-34:2023. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2026-05-05 se nahrazuje ČSN EN 60335-2-34 ed. 4 (36 1050) z října 2013, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 60335-2-34:2023 dovoleno do 2026-05-05 používat dosud platnou ČSN EN 60335-2-34 ed. 4 (36 1050) z října 2013.

Změny proti předchozí normě

Norma byla přepracována v souladu s přejímanou evropskou normou. Změny jsou uvedeny v článku Informativní údaje z IEC 60335-2-34:2021.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60079-1:2014 zavedena v ČSN EN 60079-1 ed. 3:2015 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem „d“

IEC 60079-15:2017 zavedena v ČSN EN IEC 60079-15 ed. 4:2019 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany „n“

IEC 60851-4:2016 zavedena v ČSN EN 60851-4 ed. 2:2017 (34 7308) Vodiče pro vinutí – Zkušební metody – Část 4: Chemické vlastnosti

IEC 60851-5:2008 zavedena v ČSN EN 60851-5 ed. 2:2009 (34 7303) Vodiče pro vinutí – Zkušební metody – Část 5: Elektrické vlastnosti

IEC 60851-5:2008/A1:2011 zavedena v ČSN EN 60851-5 ed. 2:2009/A1:2012 (34 7303) Vodiče pro vinutí – Zkušební metody – Část 5: Elektrické vlastnosti

IEC 60851-5:2008/A2:2019 zavedena v ČSN EN 60851-5 ed. 2:2009/A2:2020 (34 7303) Vodiče pro vinutí – Zkušební metody – Část 5: Elektrické vlastnosti

ISO 817:2014 dosud nezavedena

ISO 817:2014/A1:2017 dosud nezavedena

ISO 7010:2019 zavedena v ČSN EN ISO 7010:2021 (01 8012) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky

Souvisící ČSN

ČSN EN IEC 60335-2-11 ed. 5 (36 1050) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky

ČSN EN 60335-2-24 ed. 5 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu

ČSN EN 60335-2-40 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače

ČSN EN 60335-2-75 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-75: Zvláštní požadavky na výdejní spotřebiče a prodejní stroje pro komerční účely

ČSN EN IEC 60335-2-89 ed. 3 (36 1050) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-89: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení a výrobníky ledu se zabudovanou nebo oddělenou chladicí kondenzační jednotkou nebo motorkompresorem pro komerční účely

ČSN EN IEC 61010-2-011 ed. 2 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní
zařízení – Část 2-011: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 60335-2-34:2021

Tuto část IEC 60335 vypracovala subkomise 61C Bezpečnost chladicích spotřebičů pro domácnost a komerční použití technické komise IEC/TC 61 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

Toto šesté vydání zrušuje a nahrazuje páté vydání z roku 2012, změnu 1:2015 a změnu 2:2016. Toto vydání je jeho technickou revizi.

Toto vydání obsahuje tyto významné technické změny oproti předchozímu vydání:

    soulad s IEC 60335-1 ed. 5.2;

    byly rozšířeny kategorie používání a zkoušky (3.1.102, příloha AA);

    zavedení použití motorety pro zkoušku kompatibility vinutí (3.8.102, příloha BB);

    zavedena výška trojúhelníku, značka ISO 7010 W021 (7.14);

    některé poznámky jsou převedeny na normativní text (1, 15.3, 22.21, 23.8, 29.3.4, obrázek AA.1);

    poznámka v článku 6.101 se stala normativním textem v kapitole 11;

    zavedení volitelné zkoušky odolnosti proti tlaku (18.101, příloha EE);

    objasnění zkoušky kompatibility izolace uvnitř pláště (22.9);

    objasnění vzdušných vzdáleností uvnitř pláště u motorkompresorů vhodných pro používání v nadmořských výškách přesahujících 2 000 m (29.1);

    byly aktualizovány citované dokumenty a související texty (24.101, příloha DD);

    aktualizovaná pevnost v tahu přívodu po tepelném cyklování (příloha CC).

Text této mezinárodní normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

61C/873/FDIS

61C/874/RVD

Úplnou informaci o hlasování při jejím schvalování lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Jazyk použitý při vypracování této mezinárodní normy je angličtina.

Tento dokument byl navržen v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2, a byl vypracován v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 1, a se směrnicemi ISO/IEC, dodatkem IEC, dostupnými na www.iec.ch/members_experts/refdocs. Hlavní typy dokumentů vypracované v IEC jsou podrobněji popsány na www.iec.ch/standardsdev/publications.

Seznam všech částí souboru IEC 60335 se společným názvem Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Tato část 2 se musí používat společně s nejnovějším vydáním IEC 60335-1 a jejími změnami. Byla založena na základě pátého vydání (2010) této normy.

POZNÁMKA 1 Je-li v této normě zmiňována „část 1“, odkazuje to na IEC 60335-1.

Tato část 2 doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly IEC 60335-1 tak, aby ji převedla na normu IEC: Požadavky na bezpečnost pro motorkompresory.

Kde určitý článek části 1 není v této části 2 uveden, platí článek z části 1, pokud jej lze použít. Kde tato norma uvádí „doplnění“, „změna“ nebo „náhrada“, musí být příslušný text části 1 podle toho upraven.

POZNÁMKA 2 Používá se dále uvedený číslovací systém:

      články, tabulky a obrázky, které jsou číslovány od 101, jsou doplněny k článkům, tabulkám a obrázkům části 1;

      poznámky, které nejsou uvedeny v novém článku, nebo se nejedná o poznámky z části 1, jsou číslovány počínaje 101 včetně poznámek v nahrazujících kapitolách nebo článcích;

      doplněné přílohy jsou označeny AA, BB, atd.

POZNÁMKA 3 Používají se tyto druhy písma:

    požadavky: kolmé písmo;

    zkušební specifikace: kurziva;

    POZNÁMKY: malé kolmé písmo.

Slova v textu vytištěná tučně jsou definovaná v kapitole 3. Jestliže se definice týká přídavného jména, jsou přídavné jméno a připojené podstatné jméno také vytištěny tučně.

Komise rozhodla, že obsah tohoto dokumentu zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o tomto dokumentu. K tomuto datu bude dokument buď

    znovu potvrzen,

    zrušen,

    nahrazen revidovaným vydáním, nebo

    změněn.

V uvedených zemích platí tyto odchylky.

    7.1: U některých motorkompresorů se vyžaduje značení proudu zablokovaného rotoru (USA).

    22.7: Používají se rozdílné zkušební tlaky (Japonsko, USA).

UPOZORNĚNÍ Publikace obsahuje barevný tisk, který je považován za potřebný k porozumění jejímu obsahu. Uživatelé by proto měli pro tisk tohoto dokumentu použít barevnou tiskárnu.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Petr Voda, Hlinsko v Čechách, IČO 65706501, Ing. Petr Voda

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Eva Kralevičová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN IEC 60335-2-34
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                       Květen 2023

ICS 97.040.30                                                                                                    Nahrazuje EN 60335-2-34:2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost –
Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory
(IEC 60335-2-34:2021)

Household and similar electrical appliances – Safety –
Part 2-34: Particular requirements for motor-compressors

(IEC 60335-2-34:2021)

Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité –
Partie 2-34: Exigences particuli
ères
pour les motocompresseurs

(IEC 60335-2-34:2021)

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke –
Teil 2-34: Besondere Anforderungen für Motorverdichter

(IEC 60335-2-34:2021)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2022-09-05. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty,
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2023 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                      Ref. č. EN IEC 60335-2-34:2023 E


Evropská předmluva

Tento dokument (EN IEC 60335-2-34:2023) obsahuje text IEC 60335-2-34:2021, který vypracovala technická
komise IEC/TC 61 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2023-11-05

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2026-05-05

Tento dokument nahrazuje EN 60335-2-34:2013 a všechny její změny a opravy (pokud existují).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument se používá společně s EN IEC 60335-2-34:2023/A11:2023.

Tento dokument byl vypracován na základě normalizačního požadavku uděleného CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Jakákoli zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60335-2-34:2021 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 9

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................ 10

2......... Citované dokumenty..................................................................................................................................................................... 11

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 11

4......... Obecný požadavek....................................................................................................................................................................... 13

5......... Obecné podmínky pro zkoušky.................................................................................................................................................. 13

6......... Třídění.............................................................................................................................................................................................. 14

7......... Značení a návody.......................................................................................................................................................................... 15

8......... Ochrana před přístupem k živým částem................................................................................................................................. 15

9......... Rozběh elektromechanických spotřebičů................................................................................................................................. 15

10....... Příkon a proud................................................................................................................................................................................ 16

11....... Oteplení........................................................................................................................................................................................... 16

12....... Neobsazeno................................................................................................................................................................................... 16

13....... Unikající proud a elektrická pevnost při pracovní teplotě...................................................................................................... 16

14....... Přechodná přepětí......................................................................................................................................................................... 16

15....... Odolnost proti vlhkosti.................................................................................................................................................................. 16

16....... Unikající proud a elektrická pevnost.......................................................................................................................................... 16

17....... Ochrana transformátorů a přidružených obvodů proti přetížení.......................................................................................... 16

18....... Trvanlivost....................................................................................................................................................................................... 16

19....... Abnormální činnost....................................................................................................................................................................... 17

20....... Stabilita a mechanická nebezpečí............................................................................................................................................. 20

21....... Mechanická pevnost..................................................................................................................................................................... 20

22....... Konstrukce...................................................................................................................................................................................... 21

23....... Vnitřní spojování............................................................................................................................................................................ 24

24....... Součásti........................................................................................................................................................................................... 24

25....... Připojení k síti a vnější pohyblivé přívody................................................................................................................................. 24

26....... Svorky pro vnější vodiče.............................................................................................................................................................. 24

27....... Ochranné spojení se zemí........................................................................................................................................................... 24

28....... Šrouby a spoje............................................................................................................................................................................... 24

29....... Vzdušné vzdálenosti, povrchové cesty a pevná izolace........................................................................................................ 24

30....... Odolnost proti teplu a hoření....................................................................................................................................................... 25

31....... Odolnost proti korozi..................................................................................................................................................................... 25

32....... Záření, toxicita a podobná nebezpečí....................................................................................................................................... 26

Přílohy.......................................................................................................................................................................................................... 27

Příloha C (normativní) Zkouška stárnutí motorů.................................................................................................................................. 27

Příloha D (normativní) Tepelné chrániče motorů................................................................................................................................ 27

Příloha AA (normativní) Zkoušky přetížení za běhu motorkompresorů zatříděných jako zkoušené podle přílohy AA.......... 28

Příloha BB (normativní) Zkoušky kompatibility izolace vodičů vinutí.............................................................................................. 32

Příloha CC (normativní) Zkoušky kompatibility přívodů a izolace.................................................................................................... 36

Příloha DD (normativní) Elektrické přístroje bez jiskření s typem ochrany „n“ a zkušební podmínky pro zařízení „dc“......... 38

Příloha EE (normativní) Únavová zkouška........................................................................................................................................... 39

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 40

Strana

Obrázek 101 – Napájecí obvod pro zkoušku se zablokovaným rotorem jednofázového motorkompresoru......................... 26

Obrázek AA.1 – Náhradní chladicí okruh.............................................................................................................................................. 31

Obrázek BB.1 – Součásti motorety......................................................................................................................................................... 34

Obrázek BB.2 – Zcela sestavená motoreta........................................................................................................................................... 35

 

Tabulka 101 – Minimální zkušební tlaky na vysokotlaké straně....................................................................................................... 21

Tabulka 102 – Minimální zkušební tlaky na nízkotlaké straně.......................................................................................................... 22

Tabulka AA.1 – Podmínky pro náhradní chladicí okruh pro činnost při maximálním zatížení.................................................... 29

Tabulka AA.2 – Kroky pro zvyšování zatížení motorkompresoru..................................................................................................... 30

Tabulka BB.1 – Doba a teplota cyklů ohřívání...................................................................................................................................... 33

Tabulka CC.1 – Doba a teplota cyklů ohřívání..................................................................................................................................... 37

 

Úvod

Při návrhu této mezinárodní normy se předpokládalo, že realizace jejího nařízení je svěřena příslušným kvalifikovaným a zkušeným osobám.

Tato norma respektuje mezinárodně uznávanou úroveň ochrany před úrazem elektrickým proudem, mechanickým a tepelným nebezpečím, nebezpečím požáru a záření u spotřebičů, které jsou v činnosti jako při normálním používání, a bere přitom v úvahu návod výrobce. Tato norma také pokrývá abnormální situace, které se mohou očekávat v praxi, a bere v úvahu způsob, jakým může elektromagnetický jev ovlivnit bezpečnou činnost spotřebičů.

Tato norma bere v úvahu, pokud je to možné, požadavky IEC 60364 tak, aby byla v souladu s těmito elektroinstalačními předpisy, pokud se spotřebič připojuje k napájecí síti. Národní elektroinstalační předpisy se však mohou lišit.

Pokud spotřebič, který je v rozsahu platnosti této normy, zahrnuje také funkce, které jsou pokryty jinou částí 2 IEC 60335, platí příslušná část 2 pro každou funkci zvlášť, pokud je to použitelné. Pokud je to použitelné, bere se do úvahy vliv jedné funkce na druhou.

Pokud norma části 2 nezahrnuje doplňující požadavky vztahující se k nebezpečím, o nichž pojednává část 1, platí část 1.

POZNÁMKA 1 To znamená, že technické komitéty zodpovědné za normy části 2 určily, že pro příslušný spotřebič není nutné mimo obecných požadavků specifikovat zvláštní požadavky.

Tato norma je normou skupiny výrobků zabývající se bezpečností spotřebičů a má přednost před horizontálními a generickými normami se stejným předmětem normy.

POZNÁMKA 2 Horizontální a generické normy zahrnující nebezpečí není možné použít, protože byly vzaty v úvahu při vypra-
cování obecných a zvláštních požadavků pro soubor norem IEC 60335. Například v případě požadavků na teplotu povrchů mnoha spotřebičů není možné k části 1 nebo k normám části 2 použít generické normy pro horké povrchy, jako je ISO 13732-1.

Spotřebič, který vyhovuje textu této normy, nemusí být považován za vyhovující bezpečnostním principům této normy, pokud se při zkouškách zjistí, že má jiné vlastnosti, které zhoršují úroveň bezpečnosti zahrnuté v těchto požadavcích.

Spotřebič z odlišných materiálů nebo s odlišnými typy konstrukce, než jsou materiály a konstrukce uvedené v poža-
davcích této normy, může být zkoušen podle těchto požadavků, a pokud se zjistí, že je s nimi v podstatě ve shodě, považuje se za vyhovující této normě.

Pokud zkoušení motorkompresoru zahrnuje zkoušky podle přílohy AA, neměří se při zkoušce celého spotřebiče, ve kterém je použit motorkompresor, teploty vinutí motorkompresoru, pláště a dalších částí souvisících
motorkompresorem, jako jsou svorky, vnitřní elektroinstalace a izolační materiály.

Tyto požadavky platí pro uzavřené motorkompresory (hermetického a polohermetického typu) a pro související systémy jejich spouštění, řízení chladicího výkonu a ochrany, které se zkoušejí samostatně za nejnepříznivějších podmínek provozu chladicího systému, které se v rozumných mezích mohou vyskytnout při používaných aplikacích.

Zvláště smějí být na motorkompresoru prováděny samostatně prohlídky konstrukčních částí a zkoušky se
zablokovaným rotorem, takže odpadá nutnost prohlídky a zkoušení v případě, že se stejný motorkompresor používá v řadě různých spotřebičů a výrobních sestavách.

Samostatně lze v určitých případech provádět i provozní zkoušky motorkompresoru. Specifikace pro tyto typy zkoušek je uvedena v příloze AA. Zkoušky podle stávajících norem platných pro daný typ aplikace, jako např. IEC 60335-2-24 a IEC 60335-2-40, lze však použít pro zkoušky finálního výrobku a pro konečné ověření jeho způsobilosti.

1 Rozsah platnosti

Tato kapitola z části 1 se nahrazuje takto.

Tato část IEC 60335 se zabývá bezpečností uzavřených motorkompresorů (hermetického a polohermetického typu), jejich ochranných a řídicích systémů, jsou-li nějaké, které jsou určeny pro použití v zařízeních pro domácnost a podobné účely a které vyhovují normám vztahujících se na taková zařízení. Platí pro motorkompresory
samostatně zkoušené za nejpřísnějších podmínek, které se mohou vyskytnout při normálním používání, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 250 V u jednofázových motorkompresorů a 600 V u ostatních motorkompresorů.

Tato norma rovněž zahrnuje

    víceotáčkové motorkompresory, což jsou motorkompresory, jejichž rychlost otáčení může být nastavena na různé hodnoty;

    motorkompresory s proměnlivým objemem, což jsou motorkompresory, u nichž je objem kompresoru ovládán při konstantní rychlosti otáčení.

POZNÁMKA 101 Příklady zařízení, ve kterých jsou zabudovány motorkompresory

    bubnové sušičky (IEC 60335-2-11);

    chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu (IEC 60335-2-24);

    elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače (IEC 60335-2-40);

    výdejní spotřebiče a prodejní stroje pro komerční účely (IEC 60335-2-75);

    chladicí zařízení a výrobníky ledu se zabudovanou nebo oddělenou chladicí jednotkou nebo kompresorem pro komerční účely (IEC 60335-2-89);

    elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení (IEC 61010-2-011);

    profesionální výrobníky ledu (IEC 60335-2-118);

    chladicí systémy a tepelná čerpadla (ISO 5149-2).

Tato norma nenahrazuje požadavky norem platných pro konkrétní spotřebič, ve kterém se používá motorkompresor. Pokud však použitý typ motorkompresoru vyhovuje této normě, nemusí se zkoušky stanovené pro
motorkompresor v normě pro konkrétní spotřebič provádět při zkouškách konkrétního spotřebiče nebo sestavy. Pokud je řídicí systém motorkompresoru spojen s řídicím systémem konkrétního spotřebiče, může být nutné provést na finálním spotřebiči doplňující zkoušky.

V možné míře pojednává tato norma o běžných nebezpečích představovaných motorkompresory použitými ve spotřebičích, se kterými se setkávají všechny osoby v domě a blízkém okolí. Obecně však nebere v úvahu

    používání spotřebičů malými dětmi nebo nemocnými osobami bez dozoru;

    hru malých dětí se spotřebičem.

POZNÁMKA 102 Upozorňuje se na skutečnost, že

    pro motorkompresory určené pro použití ve spotřebičích ve vozidlech nebo na palubách lodí mohou být nutné doplňující požadavky;

    v mnoha zemích jsou předepsány doplňující požadavky národními zdravotnickými úřady, úřady zodpovědnými za ochranu bezpečnosti práce a podobnými úřady.

Tato norma neplatí pro

    motorkompresory navržené výlučně pro průmyslové účely;

    motorkompresory používané v místech, kde se vyskytují zvláštní podmínky, jako je přítomnost korozivní nebo výbušné atmosféry (prach, výpary nebo plyn).

POZNÁMKA 103 Pokud jsou motorkompresory pro chladivo R-744 používané ve spotřebičích s transkritickým chladicím systémem opatřeny pojistným přetlakovým zařízením, splnění požadavků pro tato zařízení se kontroluje zkouškami na finálním spotřebiči.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz