Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 37.040.20

Duben 1998

Fotografie - Barevné negativní filmy
pro obrazovou fotografii - Stanovení
citlivosti podle ISO

ČSN
ISO 5800

66 6630

 

 

 

Photography-Colour negative films for still photography-Determination of ISO speed

Photographie-Films négatifs couleur pour prise de vue - Détermination de la sensibilité ISO

Photographie-Farbnegativfilme für die Bildphotografie - Die Bestimmung der ISO-Empfindlichkeit

 

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 5800:1987.

Mezinárodní norma ISO 5800:1987 má status české technické normy

 

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 5800:1987. The International Standard ISO 5800:1987 has the status of a Czech Standard.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují v ČSN 66 6620 z 8. 5. 1985 všechny údajem týkající se barevných negativních filmů pro všeobecné účely, to znamená Informační příloha 3, bod 1.

 

Ó Český normalizační institut, 1998
51824


Strana 2

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 5-1:1984   zavedena v ČSN ISO 5-1:1997 Fotografie - Měření hustot - Část 1: Pojmy, značky a vysvětlivky (66 6601)

ISO 5-2:1991   zavedena v ČSN ISO 5-2:1994 Fotografie - měření hustot - Část 2: Geometrické podmínky pro měření prostupové hustoty (66 6602)

ISO 5-3:1984   zavedena, nahrazena ISO 5-3:1995 zavedenou v ČSN ISO 5-3:1997 Fotografie - měření hustot - Část 3: Spektrální podmínky (66 6605)

ISO 554:1976   dosud nezavedena

ISO 2720:1974   dosud nezavedena

ISO 2721:1982   dosud nezavedena

ISO 7589:1984   dosud nezavedena

 

Souvisící ČSN

ČSN 66 6401   Fotografická senzitometrie. Názvosloví

ČSN 66 6620   Fotografické materiály. Stanovení citlivosti černobílých a barevných fotografických materiálů na průhledné podložce

 

Vypracování normy

Zpracovatel: VUZORT, Státní zkušebna č. 231 Praha, IČO 0023671, ing. Josef Krůs, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 45 Fotografie a kinematografie

Pracovník Českého normalizačního institutu: Jindřiška Bouřilová


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

ČSN ISO 5800

Fotografie - Barevné negativní filmy

Druhé vydání

pro obrazovou fotografii -

1987-11-15

Stanovení citlivosti dle ISO


 

ICS 771.531.3.067:771.534.5

 

Deskriptory: photography, colour photography, photographic film, sensitivity, tests, sensitometric analysis.

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem, přijaté technickými komisemi, se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 5800 byla připravena technickou komisí ISO/TC 42, Fotografie.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje vydání první (ISO 5800:1979), které bylo revidováno a přepracováno.

Všechny normy podléhají revizím a účastníci, kteří uzavírají dohody na podkladě této normy, by měly využít nejnovějšího vydání zde uvedených norem.


Strana 4

0   Úvod

 

Obecně je možno získat uspokojivé kopie z barevných negativních filmů v platném rozsahu expozic, zajišťujících, že při kopírovacím procesu bude provedeno jeho vhodné nastavení. Je-li citlivost filmu stanovena pomocí této normy, rozsah podexpozice se přibližně rovná jednomu expozičnímu číslu (expoziční krok nebo Ev). Rozsah přeexpozice. se může rovnat maximálně třem EV jednotkám. Jinými slovy, má-li barevný negativní film citlivost ISO 100, může dávat uspokojivé výsledky, jestliže je exponován kdekoliv v rozmezí citlivosti od ISO 12 do ISO 200.

V průměru mají fotografové tendenci film podexponovat, a to zejména u jednoduchých kamer1) - je to výsledkem jejich rozhodnutí, pořídit snímky při takových světelných podmínkách, kdy je zamračeno nebo kdy je objekt ve stínu. Některé kamerové kazetové systémy jsou určeny k tomu, aby byla dána přednost přeexpozici barevných negativních filmů, a to s ohledem na zlepšení dosažených výsledků, jsou-li snímky pořizovány za podmínek, uvedených výše. Zvýšení rozsahu podexpozice systému lze dokonale dosáhnout přeexonováním filmu při slunečním osvětlení. Např. kazeta rozměru 126, obsahující film s citlivostí ISO 100, může být okódována pro citlivost ISO 64.

Tato norma je revizí normy ISO 5800:1979. Obsahuje odkazy na nové normy ISO a přesněji popisuje podmínky expozice a měření hustot. V hodnotách citlivosti však nedochází k rozdílu, ať byly stanoveny podle prvního či nynějšího vydání normy.

 

_______________

1)  To jsou takové mající jen jednu expoziční dobu a dvě clonová čísla


Strana 5

1   Předmět normy

 

Tato norma určuje metodu pro stanovení citlivosti podle ISO barevných negativních filmů pro obrazovou fotografii. Předpokládá se, že barevné negativy, získané z těchto filmů, budou primárně použity k vytvoření barevných fotografií, ale mohou být také použity k vytvoření barevných snímků na průhledné podložce. Citlivosti, získané využitím této normy, jsou určeny pro praktické použití s expozimetry, expozičními výpočetními pomůckami a expozičními tabulkami.

Tato norma není určena k aplikaci u barevných negativních filmů pro kinematografii a leteckou fotografii a stejně tak pro vytváření intermediálních negativů.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz