ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.30                                                                                                                                   Leden 2024

Čistírny odpadních vod –
Část 11: Obecné návrhové údaje

ČSN
EN 12255-11

75 6403

 

Wastewater treatment plants –
Part 11: General data required

Stations d’épuration –
Partie 11: Informations générales exigées

Kläranlagen –
Teil 11: Erforderliche allgemeine Angaben

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12255-11:2023. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12255-11:2023. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12255-11 (75 6403) ze srpna 2023.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12255-11:2023 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12255-11 (75 6403) ze srpna 2023 převzala EN 12255-11:2023 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Souvisící ČSN

ČSN EN 12255-1 (75 6403) Čistírny odpadních vod – Část 1: Všeobecné konstrukční zásady

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k Úvodu, ke kapitole 4 a k článkům 5.2.5, 5.4.2 a 5.5 doplněny národní poznámky.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 12255-11
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Únor 2023

ICS 13.060.30                                                                                                       Nahrazuje EN 12255-11:2001

Čistírny odpadních vod –
Část 11: Obecné návrhové údaje

Wastewater treatment plants –
Part 11: General data required

Stations d’épuration –
Partie 11: Informations générales exigées

Kläranlagen –
Teil 11: Erforderliche allgemeine Angaben

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2023-01-02.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2023 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                Ref. č. EN 12255-11:2023 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Značky a zkratky............................................................................................................................................................................... 8

5......... Požadavky......................................................................................................................................................................................... 8

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 16

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 12255-11:2023) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 165 Inženýrství odpadních vod, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2023 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2023.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12255-11:2001.

Norma je jedenáctou částí souboru norem, vypracovaným pracovní skupinou CEN/TC 165/WG 40, vztahující se na všeobecné požadavky a procesy v čistírnách odpadních vod pro více než 50 EO (ekvivalentních obyvatel).

Soubor norem EN 12255 „Čistírny odpadních vod“ sestává z následujících částí:

    Část 1: Všeobecné konstrukční zásady

    Část 2: Systémy pro nakládání s přívalovými vodami

    Část 3: Předčištění

    Část 4: Primární čištění

    Část 5: Čištění odpadních vod v biologických nádržích

    Část 6: Aktivace

    Část 7: Biofilmové reaktory

    Část 8: Kalové hospodářství

    Část 9: Kontrola pachů a odvětrání

    Část 10: Zásady bezpečnosti

    Část 11: Obecné návrhové údaje

    Část 12: Automatizovaný systém řízení

    Část 13: Čištění odpadních vod chemickým srážením

    Část 14: Dezinfekce

    Část 15: Měření standardní oxygenační kapacity v aktivační nádrži

    Část 16: Filtrace odpadních vod

POZNÁMKA Část 2 se připravuje.

Jakákoli zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CEN.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Rozdíly v čistírnách odpadních vod (dále „čistírny“) v celé Evropě vedly k vývoji mnoha systémů čištění odpadních vod. Tento dokument poskytuje základní informace o těchto systémech, ale nepopisuje všechny systémy, které jsou k dispozici. Obecné uspořádání čistíren je znázorněno na obrázku 1.

image description

Legenda

1    předčištění

2    primární čištění

3    sekundární čištění

4    terciární čištění

5    kvartérní čištění (např. dezinfekce nebo odstraňování mikropolutantů)

6    kalové hospodářství

7    biologické dočišťovací nádrže (jako alternativa)

A    surová odpadní voda

B    odtok pro opětovné využití (např. pro závlahu)

C   vypouštěný odtok

D   shrabky a štěrk

E    primární kal

F    sekundární kal

G   terciární kal

H   stabilizovaný kal

I     kalový plyn

J    kalová voda z odvodnění

Obrázek 1 – Schéma čistírny odpadních vodNP1)

Tento dokument se používá hlavně pro čistírny navržené k čištění domovních a komunálních (městských) odpadních vod.

POZNÁMKAPožadavky na čerpací stanice v čistírnách odpadních vod jsou uvedeny v EN 752 Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Management stokového systému a v ČSN EN 16932 (soubor) Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Čerpací systémy:

    Část 1: Obecně;

    Část 2: Tlakové systémy;

    Část 3: Podtlakové systémy.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje údaje, které jsou nezbytné pro navrhování, projektování, zadávání veřejných zakázek, plnění výkonnostních záruk, výstavbu, uvádění do provozu a zkoušení čistíren odpadních vod nebo jejich částí. Tento dokument poskytuje základní informace o obvyklých postupech, nespecifikuje však všechny přípustné postupy.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKAV originálu normy není zakreslen vratný kal.

Zdroj: www.cni.cz