ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.50; 29.140.99                                                                                                                     Duben 2024

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení –
Část 305: Zvláštní požadavky – Vstupní zařízení – Čidlo barvy

ČSN
EN IEC 62386-305

36 0540

idt IEC 62386-305:2023

Digital addressable lighting interface –
Part 305: Particular requirements – Input devices – Colour sensor

Interface d’éclairage adressable numérique –
Partie 305: Exigences particulières – Dispositifs d’entrée – Capteur de couleur

Digital adressierbare Schnittstelle für die Beleuchtung –
Teil 305: Besondere Anforderungen – Eingabegeräte – Farbsensor

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 62386-305:2023. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 62386-305:2023. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato část normy IEC 62386 se vztahuje na vstupní zařízení, která poskytují systému řízení osvětlení informace o barvách pomocí snímání barev.

Tento dokument se vztahuje pouze na vstupní zařízení podle normy IEC 62386-103, která poskytují informace o barvách řídicímu systému osvětlení prostřednictvím snímání barev.


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN IEC 62386-101:2022 zavedena v ČSN EN IEC 62386-101 ed. 3:2023 (36 0540) Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení – Část 101: Obecné požadavky – Komponenty systému

EN IEC 62386-103:2022 zavedena v ČSN EN IEC 62386-103 ed. 2:2023 (36 0540) Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení – Část 103: Obecné požadavky – Řídicí zařízení

EN IEC 62386-333 zavedena v ČSN EN IEC 62386-333 (36 0540) Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení – Část 333: Zvláštní požadavky pro ovládací zařízení – Manuální nastavení – (zařízení typ 33)

Souvisící ČSN

ČSN EN 61347 (soubor) (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje

ČSN EN 61347-1 ed. 3 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

UPOZORNĚNÍ – Logo na titulní stránce s barvami uvnitř znamená, že publikace obsahuje barevný tisk, který je považován za potřebný k porozumění jejímu obsahu. Uživatelé by proto měli pro tisk tohoto dokumentu použít barevnou tiskárnu.

 


 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz