ICS 45.040

ČSN P

CEN/TS 15427-2-3

 

28 0555

Březen 2024

 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Železniční aplikace – Řízení tření mezi kolem a kolejnicí –
Část 2-3: Vlastnosti a charakteristiky – Přilnavé materiály

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN/TS 15427-2-3 (28 0555) z listopadu 2021.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2024
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz