ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 65.060.10                                                                                                                                   Leden 2024

Zemědělská vozidla – Mechanická spojení mezi taženými a tažnými vozidly – Rozměry spojovacího zařízení typu koule (80 mm)

ČSN
ISO 24347

47 2003

 

Agricultural vehicles – Mechanical connections between towed and towing vehicles – Dimensions of ball coupling
device (80 mm
)

Véhicules agricoles – Liaisons mécaniques entre véhicules remorqueurs et véhicules remorqués – Dimensions
des dispositifs d'attelage à boule (80 mm)

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 24347:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 24347:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 24347 (47 2003) z února 2008.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozímu vydání jsou uvedeny v předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 500-1 nezavedena

ISO 500-2 nezavedena

ISO 5673-2 nezavedena

MEZINÁRODNÍ NORMA

Zemědělská vozidla – Mechanická spojení mezi taženými                                     ISO 24347
a tažnými vozidly – Rozměry spojovacího zařízení typu                                         Druhé vydání
koule (80 mm)                                                                                                                      2019-09

ICS 65.060.10

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 4

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Rozměry a značení.......................................................................................................................................................................... 6

4.1...... Rozměry............................................................................................................................................................................................ 6

4.2...... Značení............................................................................................................................................................................................ 12

5......... Umístění.......................................................................................................................................................................................... 12

5.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 12

5.2...... Provedení s uzavřenou polohou................................................................................................................................................ 12

5.3...... Provedení vodorovně nastavitelné............................................................................................................................................ 13

6......... Svislé zatížení................................................................................................................................................................................ 13

6.1...... Maximální statické svislé zatížení směřující dolů pro provedení s uzavřenou polohou.................................................. 13

6.2...... Maximální statické svislé zatížení směřující dolů pro provedení vodorovně nastavitelné.............................................. 13

6.3...... Odlehčení........................................................................................................................................................................................ 14

Příloha A (informativní) Příklady uspořádání a rozměrů závěsné oje typu koule......................................................................... 15

Příloha B (informativní) Volné prostory................................................................................................................................................. 18

 

Logo0052b

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2019

Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být, není-li specifikováno jinak nebo nepožaduje-li se to v souvislosti s její
implementací, reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně
pořizování fotokopií nebo zveřejňování na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného souhlasu. O souhlas lze požádat buď ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

CP 401 • Ch. de Blandonnet 8

CH-1214 Vernier, Geneva

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Vydáno ve Švýcarsku

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), viz www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 23 Zemědělské a lesnické strojní zařízení a traktory, subkomise SC 4 Traktory.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 24347:2005), které bylo technicky revidováno.

Hlavní změny proti předchozímu vydání jsou následující:

    byla přidána kapitola 3 Termíny a definice a následující kapitoly byly přečíslovány;

    byly upraveny požadavky na umístění spojovacího zařízení typu koule;

    byly přidány specifikace pro maximální svislé zatížení směřující dolů v závislosti na vodorovné poloze spojovacího zařízení typu koule.

Jakákoliv zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány přímo národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na www.iso.org/members.html.

Úvod

Cílem tohoto dokumentu je zajistit vzájemnou zaměnitelnost mechanických spojení na zemědělských tažných vozidlech.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje požadavky na rozměry a umístění spojovacího zařízení typu koule o jmenovitém
průměru 80 mm, jehož vnitřní část je připevněna k zemědělskému tažnému vozidlu a vnější část je připojena k
 taženému nevyváženému vozidlu, které zajišťuje mechanické spojení mezi těmito dvěma vozidly. Definuje svislé zatížení pro různé polohy.

Tento dokument specifikuje spojovací zařízení typu koule buď pro provedení vodorovně nastavitelné, nebo pro provedení s uzavřenou polohou.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz