ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20                                                                                                                                     Únor 2024

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 3-45: Zkoušení a měření – Útlum náhodně spojovaných mnohovláknových konektorů

ČSN
EN IEC 61300-3-45
ed. 2

35 9252

idt IEC 61300-3-45:2023

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 3-45: Examinations and measurements – Attenuation of random mated multi-fibre connectors

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs fibroniques – Procédures fondamentales d’essais et de mesures –
Partie 3-45: Examens et mesures – Affaiblissement dû à l’accouplement sans choix préalable de connecteurs multifibres

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 3-45: Untersuchungen und Messungen – Dämpfung von zufällig gesteckten Mehrfasersteckverbindern

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 61300-3-45:2023. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 61300-3-45:2023. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2024-08-01 se nahrazuje ČSN EN 61300-3-45 (35 9252) z ledna 2012, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Účelem této normy je popsat postup potřebný k měření statistického rozdělení a střední hodnoty útlumu náhodně spojovaných optických konektorů s optickým kontaktem (PC) a úhlově broušeným optickým kontaktem (APC) mnohovláknových konektorů s obdélníkovými ferulemi, jak je definováno v souboru IEC 61754. Tato měřicí metoda je použitelná pro kabelové sestavy.

Norma obsahuje normativní přílohu A obsahující požadavky pro budicí vlákno a budicí zástrčku pro mnohovidové měření.


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 61300-3-45:2023 dovoleno do 2024-08-01 používat dosud platnou ČSN EN 61300-3-45 (35 9252) z ledna 2012.

Změny proti předchozí normě

Toto vydání představuje technickou revizi textu a obsahuje následující významné změny ve srovnání s předchozím vydáním:

a)   doplnění velikosti vzorku pro měření konektoru s více jak 12 vlákny;

b)   začlenění návodu pro mnohovidové měření.

Informace o citovaných dokumentech

EN IEC 61300-1 zavedena v ČSN EN IEC 61300-1 ed. 5 (35 9250) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 1: Obecně a návod

EN 61300-3-1 zavedena v ČSN EN 61300-3-1 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-1: Zkoušení a měření – Vizuální kontrola

EN IEC 61300-3-35 zavedena v ČSN EN IEC 61300-3-35 ed. 3 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-35: Zkoušení a měření – Vizuální kontrola konektorů vláknové optiky a vysílačů-přijímačů s vláknem zakončeným ve feruli

EN 61754 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 61754 a ČSN EN IEC 61754 (35 9244) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Rozhraní optických konektorů

EN IEC 63267 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN IEC 63267 (35 9263) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Optická rozhraní optických konektorů

Souvisící ČSN

ČSN EN IEC 61280-1-3 ed. 3 (35 9270) Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému – Část 1-3: Obecné komunikační subsystémy – Měření střední vlnové délky, spektrální šířky a dalších spektrálních charakteristik

ČSN EN 61300-3-34 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-34: Zkoušení a měření – Útlum náhodně spojovaných konektorů

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).


 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz